Als Zuid-Hollandse eilanden zijn we een unieke regio die zich kenmerkt door onze gemeenschappen, landbouw en bedrijvigheid. Als regio willen we gezamenlijk optrekken om op te komen voor betaalbare woningbouw, goede bereikbaarheid en het behoud van onze dorpskernen en voorzieningen. Van groot belang is dat openbaar vervoer-verbindingen aan de randen van de provincie goed kunnen aansluiten. Als eilanden willen we gezamenlijk optrekken om te zorgen dat de bereikbaarheid aan de randen van de provincie meer aandacht verdient.

Regiovertegenwoordigers

Wat willen we gaan doen voor de regio?

Leefbaar platteland

 • Investeren in gemeenschapszin en saamhorigheid. Voorzieningen houden dorpen en wijken levendig.
 • Behoud van regionale ziekenhuizen en goede zorg dichtbij huis. Geen sluiting van de Spoedeisende Hulp.
 • Ruimte voor kleinschalige uitbreiding van alle kernen zodat inwoners in eigen buurt kunnen blijven wonen.
 • Toekomst voor boer, tuinder en visser. Behoud van ruimte voor de voedselproducenten op onze eilanden.
 • De staat van Natura 2000-gebieden naast boerenbedrijven moet centraal staan en niet de meettabellen.

Bereikbare eilanden

 • De Zuid-Hollandse eilanden bereikbaar met eigen of openbaar vervoer. Ook buslijnen naar kleine dorpen.
 • Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid door aanpak van de N57, N59, N215, N217 en N218.
 • Aanleg van de A4-Zuid en toewerken naar een volwaardige tunnelverbinding onder het Haringvliet.
 • Goede ontsluiting van nieuwbouw-locaties. Eerst bewegen, dan bouwen.

Gezonde leefomgeving

 • De Zuid-Hollandse eilanden bereikbaar met eigen of openbaar vervoer. Ook buslijnen naar kleine dorpen.
 • Waterveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Investeren in sterke duinen, dijken en kades.
 • Handen af van de kust. Geen nieuwbouw in de duinen en andere kwetsbare natuurgebieden.
 • Gezamenlijk werken aan voldoende zoet en schoon water en duurzaam bodembeheer.
 • Klimaatadaptief bouwen als het nieuwe normaal. Ruimte voor water en groen in bestaande woonwijken.
 • Energietransitie niet van bovenaf opleggen, maar lokale initiatieven ondersteunen.
 • Het karakteristieke landschap koesteren. Beleving van water, natuur en cultuurhistorie versterken.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan?

Kijk ook eens hier naar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.