Op 19 december 2017 is door CDA en Lokaal Belang een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie binnen de Zevenaarse gemeenteraad. Bent u benieuwd naar de inhoud van het akkoord....u leest het hier. 

De verdeling van de wethoudersportefeuilles is als volgt:

Ella Schadd - Burgermeester:     alle burgemeesterstaken en toezicht en handhaving

Belinda Elfrink (CDA)                werk en inkomen, economie,  recreatie en toerisme

Carla Koers (CDA)                    milieu en duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid

Anita van Loon (LB)                   zorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur

Nanne van Dellen (LB)               financiën, belastingen, sport en subsidiebeleid

Hans Winters (LB)                     dienstverlening en P&O, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Voorwoord................................................................................................................

1.       Burger en bestuur...................................................................................................

2.       Veiligheid en leefbaarheid......................................................................................

3.       Sociaal Domein......................................................................................................

4.       Onderwijs...............................................................................................................

5.       Cultuur, sport, verenigingsleven en dorpen............................................................

6.    Recreatie en Toerisme............................................................................................

7.       Duurzaamheid en milieu ........................................................................................

8.       Economie, landbouw en werkgelegenheid........................................................... 

9.       Ruimte, bouwen en wonen..................................................................................... 

10.    Verkeer en vervoer............................................................................................. 

Voorwoord

De gemeente Zevenaar is een nieuwe fusiegemeente. Naast de reguliere gemeentelijke opgaven zoals de nieuwe Omgevingswet en de doorontwikkeling van het sociaal domein, ligt er ook een uitdaging in de harmonisatie van alle gemeentelijke regelingen vóór 2020. Deze uitdaging gaan Lokaal Belang Zevenaar en CDA Zevenaar graag samen met de gehele raad aan.

Buiten de hiervoor genoemde opgaven gaat het ook om een andere manier van denken en werken. Het “nee, tenzij”, moet veranderen in een “ja, mits”.

Participatie vanuit de inwoners wordt de nieuwe standaard. We dagen onze inwoners uit om zelf met ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming of zelfs beleidsvorming te initiëren. Dit is steeds de start bij het maken van nieuw beleid. Het beleid is immers van en voor onze inwoners. Of het nu gaat om de invoering van de omgevingswet of om de kanteling binnen het sociaal domein.

Maar er moet ook duidelijkheid zijn. Hiervoor is een doortastend handhavingsbeleid nodig.

De samenwerking tussen de ambtelijke organisatie, het college en de raad moet open en transparant zijn. We moeten eenheid uitstralen. We kunnen verschillen in de opvatting hoe we de samenleving het beste kunnen bedienen, maar we zijn één in de overtuiging en uitstraling dat we het beste willen voor de Zevenaarse samenleving. Deze samenwerking vraagt om daadkracht, bestuurlijk lef, maatwerk, cultuurverandering en vooral ook luisteren en loslaten.

De organisatiestructuur en de bestuurscultuur moeten ten dienste staan van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Meningen mogen en moeten verschillen in een democratie, maar er moet wederzijds respect zijn en er moet naar elkaar geluisterd worden. Dit is niet alleen een zaak voor de coalitie. Alle raadsfracties zijn onderdeel van het verbeteren van de bestuurscultuur en de omgang met elkaar. Dit kunnen we alleen met elkaar!

Onze bestuurders zijn betrokken en betrouwbaar. Wij staan voor een duidelijke koers die de basis biedt voor een daadkrachtig en integer bestuur. Wij weten en willen weten wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We hebben oog voor de kwetsbaren in onze samenleving. We zetten ons in voor een goede samenwerking in de (Eu)regio.

Betrokken bestuur betekent ook betrokkenheid met de gemeentelijke organisatie en de personeelsleden. De coalitie zet in op een moderne en professionele ambtelijke organisatie. Dat doen we met het besef dat de aansturing vanuit het management en de bestuurscultuur de voornaamste invloeden zijn op de cultuur van de ambtelijke organisatie.

We staan voor een gezond en solide financieel beleid. Dit betekent een structureel sluitende begroting. Wij gaan verstandig om met gemeenschapsgeld. Sober waar het kan, sociaal waar het moet.

Dat is goed voor Zevenaar en we geloven erin dat we dat samen voor elkaar krijgen. Lokaal Belang en CDA samen en vooral samen met de Zevenaarse samenleving. Dat doen we met en voor onze inwoners en onze ondernemers.

Samen staan we sterker!

 

1. Burger en bestuur

We groeien naar een sterk en betrokken nieuw Zevenaar. Samen staan we sterker!

Wij staan voor een gemeentebestuur dat weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorpsraden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ouderenbonden. We benutten de kansen die de herindeling biedt op behoud van voorzieningen in de dorpen en voor verbetering van de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers.

We dagen onze inwoners uit om zelf met goede ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming.

We dagen onze inwoners uit om zelf met goede ideeën te komen en een bijdrage te leveren bij de totstandkoming van nieuw beleid. Het beleid is immers van en voor onze inwoners. We betrekken belanghebbenden en ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid. We vinden het belangrijk dat onze inwoners hierbij participeren. We stimuleren dit door pilots en projecten in het kader van burgerparticipatie, zoals het betrekken van jongeren bij beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld door een jongerenraad), het organiseren van rondetafelgesprekken en de inzet van een pilot van het G1000 (op een schaal passend bij Zevenaar).

Als gemeente participeren wij in initiatieven uit de samenleving, mits dat gewenst is. We stellen daarom middelen ter beschikking voor een burgerbudget dat kan worden ingezet voor lokaal maatwerk, bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuin, het plegen van extra onderhoud of het rolstoelvriendelijker inrichten van de buurt. Inwoners kunnen hier zowel individueel als via de wijk- of dorpsvertegenwoordigers gebruik van maken.

Vrijwilligers vormen de bouwstenen van onze samenleving.

Dorp- en wijkraden en verenigingen draaien op vrijwilligers. Ook voor projecten vanuit gemeente, welzijnsorganisaties of andere maatschappelijke organisaties zetten onze inwoners zich vrijwillig in. We ondersteunen maatregelen voor het aantrekken en behouden van vrijwilligers.

Vrijwilligers die de gemeente ondersteunen bij de uitvoering van Wmo-taken worden steeds belangrijker voor goede zorgverlening in de gemeente. We organiseren ondersteunende maatregelen voor vrijwilligers. Dit mag echter niet ten koste gaan van reguliere arbeidsplaatsen.

De coalitie ondersteunt de wens van verenigingen om een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen van volwassenen die actief betrokken zijn bij de vereniging. Iedere vereniging met jeugdleden en leden uit andere kwetsbare doelgroepen moeten hier gebruik van kunnen maken. Het is niet het enige middel om ongewenste situaties te voorkomen, maar het draagt zeker bij.

De mening van onze inwoners over de gemeentelijke dienstverlening telt!

We voeren periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit bij inwoners, ondernemers en dorpsraden. Verbeteringen naar aanleiding van deze onderzoeken worden uitgevoerd. Wij zetten in op een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

Onze bestuurders zijn betrokken en betrouwbaar.

Wij staan voor een duidelijke koers die de basis biedt voor een daadkrachtig en integer bestuur dat ook in de uitvoering doorpakt. Daarbij hoort het besef dat de gemeente niet in staat is alle individuele en maatschappelijke problemen (zelfstandig) op te lossen.

We doen daarvoor een beroep op ieders verantwoordelijkheid of het nu inwoners, verenigingen, instellingen of ondernemers zijn. Ook zoeken we oplossingen in samenwerking met andere overheden en gemeenschappelijke verbanden.

De gemeente Zevenaar wil een verbindende gemeente zijn. Dit houdt in, dat bestuur en raad zelf durven loslaten, het initiatief aan anderen durven te geven en mensen en organisaties met elkaar in verbinding brengen. De gemeente zal echter altijd de helpende hand bieden en een vangnet vormen voor inwoners die door het ijs dreigen te zakken. Onze bestuurders hebben hier oog voor en pakken de regierol waar nodig.

Verbetering van onze bestuurscultuur.

De bestuurscultuur en –samenwerking moeten verbeterd worden om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Meningen mogen en moeten verschillen in een democratie, daar moet wederzijds respect voor zijn en naar geluisterd worden. Dit is niet alleen een zaak voor de coalitie, of alleen voor de grootste politieke partijen. Alle raadsfracties zijn onderdeel van het verbeteren van de bestuurscultuur en de omgang met elkaar. Hoe we dat gaan doen bepalen we niet in dit bestuursakkoord. Ook dat gaan we samen met de andere raadsfracties bespreken en samen bepalen. Dit kunnen we alleen met zijn allen!

Onze ambtelijke organisatie is modern en professioneel.

Betrokken bestuur betekent ook betrokkenheid met de gemeentelijke organisatie en de personeelsleden. De coalitie hecht groot belang aan de uitvoering van de aanbevelingen van de raadsenquête en volgt de voortgang. De coalitie zet in op een moderne en professionele ambtelijke organisatie. Dat doen we met het besef dat de aansturing vanuit het management en de bestuurscultuur de voornaamste invloeden zijn op de cultuur van de ambtelijke organisatie.

We hebben de basis op orde.

We staan voor een gezond en solide financieel beleid. Dit betekent een structureel sluitende begroting. Wij gaan verstandig om met gemeenschapsgeld. Sober waar het kan, sociaal waar het moet. Hierbij gaan wij uit van goede beleidsontwikkeling, waarbij beleidsdoelen worden geformuleerd en voldoende capaciteit (financieel en in ambtelijke ondersteuning) beschikbaar wordt gesteld. Onderwerpen waarvoor wij nieuw beleid willen gaan initiëren zijn o.a.: sociaal domein (kanteling en innovatie), duurzaamheid, burgerbudget, werk & inkomen, centrum & bedrijventerreinen en recreatie & toerisme.

We harmoniseren alle gemeentelijke regelingen, belastingen, verordeningen, beleid e.d. in het kader van de herindeling binnen een termijn van twee jaar. We kijken hierbij ook naar mogelijkheden om de regels te vereenvoudigen.

Voordat we beginnen met nieuwe projecten, ronden we de lopende projecten af. We zetten ons in voor een goede invulling van het oude gemeentehuis op het Raadhuisplein, het lege gebouw van de RSD in Zevenaar en de realisatie van de Outlet met een goede bereikbaarheid (infrastructurele ontsluiting).

Wij zijn bestuurlijk een betrouwbare samenwerkingspartner.

We maken gebruik van de voordelen van de herindeling om een nieuwe positie te verwerven tussen de grote steden en de Provincie Gelderland. Wij werken samen met bestuurlijke partners (o.a. provincie Gelderland, de Liemerse gemeenten, de regio Arnhem-Nijmegen, de Duitse grensregio, Euregio en Rijkswaterstaat). Wij zoeken in de samenwerking met bestuurlijke partners steeds naar de toegevoegde waarde, efficiencyvoordelen, wederzijdse versterking van kwaliteiten en capaciteiten en partnerschap. We zetten in op proactief en constructief overleg en samenwerking daar waar het gaat over grote onderwerpen, zoals de A15, inpassing Witte Kruis en de energie-transitie.

2. Veiligheid en leefbaarheid

Iedere inwoner van Zevenaar wil zich prettig en veilig voelen. Daar ligt een belangrijke overheidstaak – maar de gemeente kan er niet in haar eentje voor zorgen. We zetten ons in voor een gemeente, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Alleen samen houden we de gemeente schoon, heel en veilig.

We zijn een veilige gemeente.

Om het gevoel van veiligheid te verbeteren, is de wijkagent herkenbaar in dorpen en wijken. Initiatieven zoals buurtpreventie en buurtapps hebben onze volledige steun. Politie en brandweer moeten in het veiligheidsbeleid prioriteit geven aan de zaken waar de inwoners en bedrijven om vragen. Bijvoorbeeld de bestrijding van woninginbraken en winkeldiefstal.

Cameratoezicht biedt kansen bij de aanpak van criminaliteit. We onderzoeken de mogelijkheden voor cameratoezicht, zowel in de binnenstad, in woonwijken als op bedrijventerreinen. We doen dit samen met de politie en kijken hierbij nadrukkelijk naar effectiviteit en kosten.

Mishandeling binnen het gezin of familie verdient een doortastende aanpak. Vanuit de sociale teams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening.

Goede brandweerzorg is belangrijk.

We zetten in op regie op beleid en uitvoering van de taken die bij de veiligheidsregio zijn belegd, waaronder de brandweerzorg. We hebben blijvende aandacht voor de rol van de vele brandweervrijwilligers in onze gemeente. Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn een voorwaarde voor de kwaliteit van de brandweerzorg. Ook krijgen fysieke veiligheid (bijvoorbeeld goederenvervoer over weg, water en spoor) en risicovolle bedrijven onze nadrukkelijke aandacht.

Wij zetten in op een adequate eerste hulpverlening in alle kernen van onze gemeente. Wij hebben aandacht voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanrijdtijden van hulpdiensten voor afgelegen kernen en het buitengebied. Indien nodig zullen betrokken partijen (politie en VGGM) om garanties worden gevraagd. Daarnaast stimuleren wij alternatieven om de EHBO-hulpverlening te organiseren, zoals aanwezigheid van huisartsenposten in de kernen, toegankelijke AED’s en training voor mensen die AED’s kunnen bedienen. Wij dragen hieraan bij door tegemoetkomingen voor aanschaf, onderhoud en training van vrijwilligers.

Ons openbaar gebied is goed onderhouden en netjes.

De kwaliteit van het openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en woongenot. De leegstand van panden leidt tot verpaupering en geeft een negatieve uitstraling. De gemeente stimuleert eigenaren om leegstaande panden toonbaar te maken of te slopen. Dit draagt bij aan een prettige woonomgeving. We maken een beeldkwaliteitsplan voor de verbetering van het openbaar groen. Wij stellen extra middelen beschikbaar om het openbaar groen in kwalitatief opzicht te verbeteren in alle kernen inclusief het centrum van Zevenaar. We houden het groene karakter van onze gemeente in stand en versterken deze door meer bomen aan te planten en te streven naar een duurzaam bomenbestand. Reststroken worden tegen redelijke prijzen uitgegeven, uiteraard afhankelijk van de mogelijkheid.

Openbare verlichting is belangrijk voor de veiligheid.

Openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar zeker ook voor de sociale veiligheid. De inzet van LED-straatverlichting en het automatisch aanpassen van het lichtniveau aan de behoefte vinden we een goede ontwikkeling. Bij vernieuwing van wegen kijken we steeds naar de juiste balans tussen verlichting voor fietsers en voor het gemotoriseerd verkeer.

We investeren in speelvoorzieningen.

Wij zijn bereid te investeren in de speelvoorzieningen, maar wel op initiatief van de bewoners. We doen dit eventueel door inzet van het burgerbudget. Een speelruimteplan opgesteld samen met de bewoners geeft inzicht in de behoefte. Bij het creëren en vernieuwen van speeltuinen hebben wij er in het bijzonder aandacht voor kinderen met een beperking.

3. Sociaal Domein

We gaan uit van de eigen kracht en samenredzaamheid van onze inwoners.

Wij stellen de menselijke maat centraal. De eigen kracht en samenredzaamheid versterken wij, daar waar nodig, met professionele zorg. Op basis van data en informatie vanuit het sociaal domein sturen we op een goede uitvoering.

Inwoners wordt gevraagd om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen welzijn en om zich in te zetten voor anderen die hulp nodig hebben. Dit betekent ook een goede afstemming van de inzet van hulp- en zorgverleners. De gemeente vervult een regierol in het samenspel tussen inwoners en sociale partners. Daarnaast voorkomen wij verkokering door in te zetten op: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

De gemeente zorgt ervoor dat de zorg (beschermd werken en dagbesteding) zo dicht mogelijk bij de inwoner en zo eenvoudig mogelijk wordt georganiseerd en kwalitatief goed wordt uitgevoerd.

We zetten in op innovatie in het sociaal domein. Wij onderzoeken hierbij de mogelijkheden om moderne technieken (zoals beeldbellen) in te zetten, niet ter vervanging van menselijk contact, maar als aanvulling zodat professionele zorgverleners meer mensen kunnen helpen. Bij innovatie horen ook mogelijkheden om te investeren in goede ideeën die leiden tot betere zorg of lagere kosten. De coalitie reserveert hiervoor financiële ruimte.

We zetten in op zorg in de wijk en dicht bij huis (Wmo).

We bieden ruimte voor inwoners om mee te doen en mee te denken. Als er hulpvragen binnen komen, dan zoeken we samen met de inwoner naar een passend antwoord. Dit hoeft dus zeker niet altijd een voorziening te zijn vanuit de Wmo. Wij zetten ook in op welzijnsvoorzieningen, minder regelgeving en bureaucratie en betere toegankelijkheid van gebouwen. Wij vergroten de zichtbaarheid van bestaande voorzieningen met de doorontwikkeling van de sociale kaart. De sociale kaart maakt voor onze inwoners inzichtelijk welke hulp voor hun hulpvraag in hun omgeving beschikbaar is. Wij zetten ook in op het direct achter de voordeur benaderen en bereiken van onze inwoners.

Nauwe samenwerking en goede communicatie tussen de verschillende hulpverleners (consulenten sociaal team, gemeente, welzijnsorganisatie, huisartsen, jeugdwerkers, politie, woningcorporaties, etc.) is hierbij van groot belang. De participatieraad adviseert en is een verbinding tussen inwoner en beleid. Een onafhankelijke participatieraad vinden wij cruciaal.

De lokale welkzijnsorganisatie Caleidoz is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner binnen het sociale domein.

Wij werken samen met Caleidoz, voor en met onze inwoners. We zetten ons in om hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen en werken aan hun welzijn en sociale activering. Denk daarbij aan passende vormen van ontmoeting, informele zorg en andere diensten en activiteiten. Met Caleidoz gaan wij in gesprek over de toekomst van het welzijnswerk in onze gemeente.

Wij ondersteunen mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn kanjers! Om die reden willen we de ondersteuning van deze mensen nog beter vormgeven. We willen dit doen door het bieden van bijvoorbeeld respijtverlof (een dagje níet hoeven zorgen) of cursussen omgaan met dementie.

Wij begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk.

Wat betreft werk vinden en werken met een arbeidsbeperking heeft de gemeente een verbindende rol om de inwoners en de regionale ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij het vinden van elkaar, met elkaar werken en dat werk ook te behouden. De gemeente heeft daarin zelf ook een voorbeeldrol.

De Regionale Sociale Dienst (RSD) krijgt de ruimte om tot verdere ontwikkeling naar een netwerkorganisatie te komen en daarmee de persoonlijke begeleiding van de inwoner op zoek naar werk effectiever te maken. Het tegengaan van jeugdwerkloosheid heeft prioriteit. Er zal passende werkgelegenheid moeten zijn waar mensen gelukkig zijn en gewaardeerd worden.

Wij investeren in beleid en budget om pilots en nieuwe projecten op het gebied van Werk & Inkomen mogelijk te maken.

We ondersteunen onze ouderen om langer thuis te blijven wonen.

De groep ouderen binnen onze gemeente neemt toe. Wij zetten ons in om deze ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. We hanteren hierbij als uitgangspunt de woonwens van de ouderen, maar hebben ook aandacht voor de financiële consequenties. We werken samen met de woningcorporaties waar mogelijk om dit faciliteren.

Wij willen eenzaamheid voorkomen en zorgen dat iedereen mee blijft doen.

Alle inwoners moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Alle kansen, ideeën en initiatieven om vereenzaming bij inwoners (oud en jong) te voorkomen, dienen aangegrepen te worden. Hieraan wordt blijvend gewerkt. Zelfstandig wonen van ouderen mag nooit leiden tot eenzaamheid. Hierin is het van groot belang dat er een goede communicatie is tussen de verschillende hulpverleners (huisarts, zorgverlener, welzijnsorganisatie, Sociaal Team) om eenzaamheid bij ouderen te signaleren. Hiervoor zal ook samenwerking met het Platform Senioren Zevenaar, Rijnwaarden 50+ en andere vertegenwoordigers van ouderenbonden worden gezocht om signalen te delen en samen adequate oplossingsrichtingen te bedenken.

We zijn samen met de jeugd verantwoordelijk voor hun toekomst.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg. Zolang hulp nodig is wordt deze geboden. Zodra jongeren op eigen benen kunnen staan wordt hen dat ook gegund. Er is aandacht voor jongeren die geen jeugdzorg vragen. Jongeren mogen niet tussen wal en schip geraken.

Bij problemen wordt eerst gekeken naar de directe omgeving van het kind (gezin en familie), dan naar de buurt (wijk, school, club) en pas daarna komen voorzieningen vanuit de overheid in beeld. De gemeente draagt zorg voor een goede samenwerking tussen de scholen en de jeugdzorg. Goede jeugdzorg betekent dat de jongere centraal staat in het beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat de zorg zo dicht mogelijk bij de jongere wordt georganiseerd, bij voorkeur in de eigen thuissituatie. Alle betrokkenen zoeken in overleg met elkaar een balans tussen behandeling, preventie en doorverwijzing. Door op deze wijze preventief te werken worden problemen op een latere leeftijd voorkomen.

De jongerenwerkers zijn actief om jongeren samen te verbinden en voor te bereiden op de toekomst. Dit werk blijft de gemeente ondersteunen en stimuleren.

Bij het armoedebeleid en schuldhulpverlening is onze basis: respect voor de mens.

Armoede en problematische schulden kunnen leiden tot een hoog stressniveau bij mensen en kan het (zelfstandig) functioneren van mensen ernstig beïnvloeden. We ondersteunen inwoners met schulden om zicht op een beter bestaan te krijgen. Werk is de beste manier om aan armoede te ontkomen. Wij willen mensen zoveel mogelijk begeleiden naar een baan.

We maken beleid voor mensen voor wie werken minder of geen optie is. Gezinnen met kinderen, ouderen en chronisch zieken, helpen we daarom gezond en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving en geven wij extra ondersteuning. We zetten in op het vroegtijdig signaleren van schulden en bieden maatwerk per persoon. We ondersteunen onze inwoners met schulden tot ze zelf weer in staat zijn hun financiële zaken te regelen en zicht krijgen op een beter bestaan.

Aanvullende ondersteuning uit de samenleving zoals het Maatjesproject, de Stichting Leergeld en de Voedselbank vinden wij belangrijk en helpen wij waar mogelijk.

We werken mee aan opvang en integratie van statushouders.

We werken mee aan opvang en integratie van statushouders op een manier die recht doet aan de humanitaire nood van deze groep, maar ook aan onze eigen inwoners. Veelal zullen statushouders een beroep moeten doen op sociale huurwoningen. Voor de opvang en integratie van statushouders is draagvlak in de samenleving een absolute voorwaarde. De slaagkans voor alle woningzoekenden voor het verkrijgen van een sociale huurwoning blijft minimaal gelijk.

4. Onderwijs

Opgroeiende kinderen moeten in Zevenaar de kans krijgen zich te ontplooien en goede scholen horen daarbij.

We willen elk kind een goede start bieden.

Wij willen een brede basisvoorziening van hoge kwaliteit organiseren voor onze jongste kinderen. Alle kinderen vanaf twee jaar krijgen toegang tot kinderopvang. Kinderen met verschillende achtergronden groeien zo samen op. Alle kinderen verdienen gelijke kansen.

We willen leerlingen en studenten behouden voor onze gemeenschap en dus moeten we ze perspectief bieden. De samenwerking tussen het middelbaar en beroepsonderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds stimuleren we om op die manier de jeugdwerkloosheid actief tegen te gaan en bedrijven te voorzien van goede en gemotiveerde jonge werknemers.

We willen brede basisscholen van goede kwaliteit, dichtbij huis.

De coalitie wil basisscholen die meer bieden dan alleen onderwijs. Op een IKC (met kinderopvang en buitenschoolse opvang) ontwikkelen kinderen van 0 tot 12 jaar zich, naast het reguliere onderwijs, op het gebied van sport, gezondheid, cultuur, creativiteit, techniek en ze maken kennis met natuur en duurzaamheid. Initiatieven voor een IKC krijgen steun van de coalitie, maar worden getoetst op het vereiste van nabijheid. We vinden dat voor ieder kind een goede basisschool in de omgeving beschikbaar moet zijn. Bij voorkeur in eigen dorp of wijk, maar altijd binnen een redelijke afstand én veilig en goed bereikbaar.

Door de veranderende samenstelling van de bevolking (door vergrijzing, ontgroening en krimp) daalt het aantal leerlingen geleidelijk. Hierdoor moeten schoolbesturen keuzes maken uit oogpunt van kwaliteit en kosten en ook over eventuele sluiting. De coalitie hecht er belang aan dat onze scholen op de eerste plaats kwalitatief goed onderwijs (blijven) bieden. Ondanks dat de gemeente geen zeggenschap heeft als een school met sluiting wordt bedreigd, willen wij inzetten op samenwerking met de scholen om het voortbestaan van de scholen en daarmee ook de samenhang in de dorpen te bewaren.

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen onderwijs krijgen in kwalitatief goede schoolgebouwen waarin energiebesparende maatregelen, klimatologische omstandigheden, akoestiek en onderwijskundige functionaliteiten de boventoon voeren. Hiertoe wordt een integraal huisvestingsplan met een bijbehorend vlekkenplan opgesteld.

5. Cultuur, sport, verenigingsleven en dorpen

Cultuur kleurt de samenleving en is daarom belangrijk. Wij zijn blij met ons rijke en gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen en sportverenigingen en willen die ook onverminderd in stand houden. Hiervoor gaan we onze uiterste best doen. Randvoorwaarden daarbij zijn dat het financieel haalbaar moet zijn en toekomstbestendig. Wij dragen de culturele activiteiten zoals schuttersfeesten, kermis, carnaval en Zevenaar Muziekstad een warm hart toe.

Cultuur, sport- en verenigingsleven zijn belangrijk voor onze inwoners.

De stad Zevenaar heeft haar eigen identiteit. Zevenaar heeft een positie als cultureel centrum van de

Liemers en wij vinden het belangrijk dat zij deze positie behoudt.

Elke kern heeft zijn eigen specifieke belangen en identiteit. De dorpen hebben zelf ook hun culturele- en basisvoorzieningen die voor elk dorp belangrijk zijn. Het is van groot belang om het behoud en verbetering van de leefbaarheid te ondersteunen. Het behouden van cruciale verbindende voorzieningen in de kernen o.a. De Cirkel/De Duim in Pannerden, De Borg in Babberich en de Brede Blik in Giesbeek en de servicepunten van de bibliotheek in Lobith en Pannerden voor onze inwoners vinden wij belangrijk. Speciale aandacht hebben wij ook voor het voortbestaan van de door vrijwilligers gerunde buurtsuper in Herwen.

Wij harmoniseren het subsidiebeleid, met het belang van de inwoners voorop. Wij gaan hierbij voor een goede verdeling over de kernen, de wijken, de verenigingen en de accommodaties en maken ruimte om daar waar nodig lokaal maatwerk te kunnen leveren.

Hal 12 wordt hét cultureel trefpunt van Zevenaar

Door het samengaan van diverse cultuurinstellingen tot een organisatie Kunstwerk! is een belangrijke stap gezet voor een zo breed mogelijk aanbod. Hierbij is synergie, het elkaar aanvullen en van elkaars expertise gebruik maken van groot belang. De nieuwe organisatie legt verbindingen tussen onderwijs, ontwikkeling van talent, ontplooiing en ontspanning. Het ontschotten van disciplines krijgt door het samengaan in één gebouw de mogelijkheid om tot volle wasdom te komen. Hal 12 is hiervoor uitermate geschikt. Belangrijk is om de organisatie Kunstwerk! de kans te geven om zich te kunnen opbouwen. Er wordt gewerkt aan een verdienmodel om Hal 12 houdbaar en toekomstbestendig te laten zijn. Daarbij is de steun van de gemeente de komende jaren noodzakelijk. De ontwikkelingen van de organisatie moeten parallel lopen met de bouw van Hal 12, zodat eind 2018/begin 2019 een stevige solide programmering van start kan, in een gebouw dat aan ieders wensen voldoet. Hal12 kan een trefpunt voor alle inwoners worden en kan een verbindende rol spelen voor recreatie en toerisme, juist vanwege de locatie in het centrum van de stad

De wijk- en dorpsraden hebben een belangrijke rol als sparringpartners voor het bestuur. Elke kern krijgt een eigen bestuurlijk aanspreekpunt bij één verantwoordelijke wethouder. Er komt ambtelijk één vast aanspreekpunt bij de gemeente voor de wijk- en dorpsraden. Deze ambtenaar is de spilfunctie als het gaat om de contacten met de gemeente.

De coalitie stimuleert dorpen of wijken waar nog geen dorps- of wijkraden zijn een dergelijke raad te starten door subsidie beschikbaar te stellen voor de opstartkosten. Het initiatief hiertoe ligt nadrukkelijk bij het dorp of de wijk zelf.

Het verenigingsleven is belangrijk voor Zevenaar.

Ambtelijk komt er één vast aanspreekpunt bij de gemeente voor het verenigingsleven. Deze ambtenaar heeft een spilfunctie als het gaat om de contacten met de gemeente. We bieden (waar mogelijk) maatwerk voor verenigingen waar het gaat om drank- en horecabeleid, evenementenbeleid en subsidiebeleid.

Initiatieven van sportverenigingen om samen te gaan dienen nadrukkelijk vanuit de verengingen zelf te komen en worden door ons ondersteund.

We hebben goede sportaccommodaties.

Alle sportverenigingen moeten kunnen beschikken over kwalitatief goede speelvelden. De zwembaden De Boskuul en het Lentebad zijn belangrijke voorzieningen binnen de gemeente Zevenaar en moeten worden behouden. Sportbedrijf Ataro is er vóór en ter ondersteuning van de verenigingen en de ontwikkeling van de dienstverlening aan de sportverenigingen moet worden gestimuleerd.

6.       Recreatie en Toerisme

Zevenaar kent zowel in het noorden als zuiden een prachtig rivierenlandschap met veel natuur, water (recreatie) en cultuurhistorie. Gelegen tussen die twee gebieden vormt de stad Zevenaar het hart van de gemeente. In de gebieden is recreatie en toerisme al volop in ontwikkeling, maar het kan naast de eigen ontwikkeling een krachtige nieuwe impuls krijgen door de gebieden nog meer met elkaar te verbinden.

Wij pakken kansen op gebied van recreatie en toerisme met voortvarendheid op.

Binnen het taakveld recreatie en toerisme dienen zich vele kansen aan. De initiatieven komen vooral uit de samenleving van ondernemers en inwoners. De gemeente wordt er zowel bestuurlijk als ambtelijk op ingericht om deze kansen met voortvarendheid op te pakken en in goede banen te leiden. Wij maken zowel binnen ons college als binnen de ambtelijke organisatie capaciteit vrij voor het aanjagen van ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.

Wij zetten sterk in op het verder ontwikkelen van toeristisch routenetwerk.

Natuur, water en cultuurhistorie vormen het DNA van de gemeente en bieden volop kansen voor een aaneensluitend routenetwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden. Fiets- en ruiterpaden moeten zorgen voor de verbinding tussen de verschillende gebieden. Klompen- en struinpaden worden ontwikkeld om de gebieden zelf toegankelijk te maken zonder dat dit ten koste gaat van de belangrijke natuurwaarden.

Wij werken mee aan het vergroten van de mogelijkheden van verblijf in de gemeente.

Ideeën om te komen tot vergroting van het aanbod aan verblijfsmogelijkheden kunnen op onze steun

rekenen. Daarbij kan worden gedacht aan hotels, bed & breakfast, campings en camperplaatsen.

Wij maken gebruik van de naamsbekendheid en het merk Liemers.

Wij blijven de regiocampagne “De Liemers Helemaal Goed” ondersteunen en onderzoeken of dit kan

worden versterkt door middel van toeristische informatieborden.

7.       Duurzaamheid en milieu

De zorg voor het milieu is de zorg van ons allemaal. De gevolgen van onze manier van leven worden steeds nadrukkelijker zichtbaar in het uitsterven van diersoorten en de opwarming van de aarde. Willen we het tij nog keren, dan is een actieve houding noodzakelijk. Het akkoord van Parijs verbindt ook ons in de opgave naar een duurzame toekomst. Onze samenleving moet in 2050 energieneutraal zijn. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en inwoners en bedrijven te ondersteunen, want het is een feit dat bewuste omgang met energie en grondstoffen uiteindelijk ook een positief economisch effect heeft.

In het Gelders Energieakkoord zijn de actiepunten vastgelegd, die van belang zijn voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Wij willen de klimaatdoelstellingen eerder dan afgesproken realiseren.

Het akkoord van Parijs en het Gelders Energieakkoord zijn erop gericht onze maatschappij uiterlijk 2050 energieneutraal te maken. Wij willen dit voor onze eigen organisatie al in 2025 en voor de Zevenaarse samenleving als geheel al in 2040 bereiken. Om dit tijdig te laten slagen, stimuleren we inwoners, bedrijven en verenigingen gezamenlijk de schouders eronder te zetten en innovatieve oplossingen te bedenken en mogelijk te maken.

Wij onderschrijven het tienpuntenplan van het Gelders Energieakkoord en geven daaraan uitvoering.

Duurzaamheid, milieu en specifiek het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen zijn thema’s bij nieuw beleid, vooral bij bouwen, accommodatiebeleid, straatverlichting, subsidiebeleid en het inkoopbeleid. Initiatieven van het regionale bedrijfsleven (Lindus) aan het Logistiek Expertise Centrum (LEC) Liemers en de Groene Alliantie De Liemers krijgen onze steun. Industriële activiteiten die hun productieprocessen op duurzaamheid baseren hebben de voorkeur bij het scheppen van werkgelegenheid in Zevenaar. Het Liemers Energieloket kan inwoners en bedrijven ondersteunen bij vragen en initiatieven over duurzame energie.

Voor de komende periode kiezen wij met name voor alternatieve warmteoplossingen en zullen aardgasloos bouwen stimuleren. Verder zetten we in op een voortzetting van reductie van het afvalaanbod naar een vermindering tot 100 kg restafval per inwoner per jaar en maken dat doelstelling van het beleid. We gaan kijken hoe we het scheiden van afval voor hergebruik nog beter kunnen stimuleren. Onderzocht zal worden of het mogelijk is gemeentelijke bouwleges bij nieuwbouw gedifferentieerd op te leggen afhankelijk van het energielabel. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden om aan te sluiten bij de campagne Fairtrade Gemeente.

Wij zijn geen voorstander van de realisering van grote windturbines in de gemeente. Wij staan wel open voor kleine windturbines, mits goed ingepast in de omgeving. Andere duurzame oplossingen voor het energievraagstuk, zoals zonnepanelen en het isoleren van woningen, worden door bijvoorbeeld subsidies, gestimuleerd.

Milieuhandhaving

De milieuwachter treedt krachtig op tegen verontreiniging door particulieren en bedrijven. De toename van zwerfvuil wordt aangepakt en teruggedrongen. Campagnes op de scholen verminderen het zwerfvuil langs de schoolroutes. Het aanbieden van afval bij het aanbiedstation blijft laagdrempelig en betaalbaar.

8. Economie, landbouw en werkgelegenheid

De ondernemers in de gemeente Zevenaar zijn van grote betekenis voor de gemeenschap. Zij zorgen voor werkgelegenheid en met hun maatschappelijke betrokkenheid voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. De gemeente heeft hier oog voor, vermindert de regeldruk daar waar kan en faciliteert deze ondernemers daar waar nodig. We doen dit door de inzet van een bedrijvencontactfunctionaris, naar behoefte van de ondernemers, die zich samen met de centrummanager, inzet voor de versterking van onze lokale economie.

Wij zorgen voor goed bereikbare en ontsloten bedrijfsterreinen.

Wij zijn voor een goede en duurzame ontwikkeling van bedrijventerrein 7-Poort. We zetten in op 100 % ontwikkeling. En dat is ook onze inzet in de gesprekken in de regio en met de provincie over het Regionaal Programma Werklocaties (RPW).

De komende jaren krijgt 7-Poort alle prioriteit bij verkoop van de gronden. De verdere inrichting van het terrein en de internationale promotie van dit bijzondere terrein pakken wij op in samenwerking met Montferland, Emmerich en de provincie.

Wij vinden de totstandkoming van een Fashion Outlet in Zevenaar van groot belang.

Met de komst van een Outletcentrum ontstaan er nieuwe banen voor onze inwoners. Wij maken ons er sterk voor dat hier mensen met een uitkering en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek vinden. De bezoekers van de Outlet worden verleid om langer in onze gemeente te verblijven, door een aantrekkelijk centrum en recreatieve voorzieningen.

Wij willen van het centrum van Zevenaar weer een bruisend gebied maken.

Wij maken van het centrum van Zevenaar weer een aantrekkelijk gebied. Een centrummanager kan een goede rol vervullen in het tegengaan van leegstand of de nieuwe invulling van leegkomende panden. Het Raadhuisplein wordt heringericht en wordt een belangrijk wandel- en belevingsgebied en een evenementenplein. Wij kijken serieus naar de mogelijkheden om het Raadhuisplein met een flexibele overkapping in te richten.

Wij willen de agrarische sector ruimte geven voor duurzaam ondernemen.

De agrarische sector is één van de belangrijkste economische pijlers van onze gemeente en moet ruimte krijgen voor duurzaam ondernemen. Wij betrachten terughoudendheid bij het onttrekken van gronden aan het agrarisch gebruik. We willen niet dat er gebouwd wordt in de Rosandse Polder.

Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven, zoals toeristische activiteiten en de ontwikkeling en verkoop van lokale en streekproducten worden mogelijk gemaakt.

De sector wordt verder actief betrokken bij zaken als bestemmingsplannen, milieubeleidsplannen, Natura 2000 en Deltaplan 2100. Moderne toekomstgerichte agrarische bedrijven, die duurzaam zijn, oog hebben voor dierenwelzijn en veilig voedsel produceren, hebben recht op een degelijk planologisch kader. Land­en Tuinbouworganisaties zijn daarin belangrijke gesprekspartners voor de gemeente.

Wij steunen de totstandkoming van snel en betrouwbaar internet in de gehele gemeente.

Snel en betrouwbaar internet is een basisvoorziening die we voor al onze inwoners en dus ook in het

buitengebied willen.

Wij streven naar een reductie van regelgeving.

Belemmerende regels worden tot een minimum beperkt. Wij denken in kansen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Er komt een gemeentelijk inkoopbeleid waarmee lokale bedrijven maximale kansen krijgen.

Wij investeren in een goed contact met bedrijven.

Wij streven naar een goed ondernemersklimaat, door bijvoorbeeld samenwerking tussen en met ondernemers te stimuleren. Belangrijke gesprekspartners hierbij zijn MKB en ondernemersverenigingen zoals Lindus en AOZ.

9. Ruimte, bouwen en wonen

De nieuwe Omgevingswet biedt bij de ruimtelijke inrichting van ons gebied meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en meer transparantie bij de besluitvorming.

Onze nieuwe gemeente biedt een enorme variatie aan locaties en omgevingen om te wonen. Stad en dorpen verliezen echter aan aantrekkingskracht door het uitblijven van een goede aanpak van de woningmarkt. Dat vraagt om een krachtige aanpak.

Wij bouwen afgestemd op vraag en aanbod, zowel huur als koop.

We willen een aantrekkelijk woningaanbod in alle dorpen zodat een brede afspiegeling van de samenleving hier kan en wil wonen. Dat betekent bouwen passend bij de vraag naar het soort woningen en voor bepaalde doelgroepen (zoals starters, jongeren, alleenstaanden, gezinnen, senioren en statushouders) en betaalbaar voor de betreffende doelgroepen. Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente geeft de richting van de planontwikkeling aan. Daarbij stimuleren we de renovatie van bestaande, oudere woonwijken. Inbreidingsplannen moeten mogelijk blijven.

De woningvoorraad moet op peil gehouden worden om te voorkomen dat er lange wachttijden ontstaan. Wij zetten in op levensloopbestendige woningen, zodat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen. We willen betaalbare woningen bouwen voor jongeren. We staan open voor kleine, verplaatsbare woningen, maar slechts in kleine aantallen per wijk. Dergelijke woningen zijn flexibel en worden op grond van maatwerk (behoefte) geplaatst. Dat vraagt om een flexibele toepassing van bestemmingsplannen. Wij stimuleren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Wij investeren in goed overleg met de woningcorporaties

Woningcorporaties zijn als bouwers, beheerders en verhuurders van woonruimte belangrijke spelers in de woningbouwmarkt. Wij investeren in een goede verstandhouding en geregeld overleg met de diverse woningbouwcorporaties in onze gemeente.

Wij zoeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden

Wij vinden dat ruimtelijke ordening zich moet richten op mensen en dan vooral op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden in de regelgeving (ja, mits, in plaats van nee, tenzij...). Dat vraagt om ambtenaren die proactief en vernieuwend zijn en gericht om in samenspraak met de inwoner op zoek te gaan naar oplossingen.

We bewaken ons historisch erfgoed.

Ons historisch erfgoed (beeldbepalende straatbeelden en monumentale panden) mag niet verloren gaan. Samen met de inwoners en verenigingen kijken we naar een zinvolle herbestemming.

Ook de kerkelijke gebouwen vragen de komende jaren veel aandacht. Terugloop van het kerkbezoek en daardoor terugloop van exploitatiebudgetten veroorzaken instandhoudingsproblemen. Wij treden in overleg met de kerkbesturen om samen te bekijken hoe dit belangrijk erfgoed kan behouden.

10. Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid is cruciaal voor inwoners en bedrijven. De komende jaren worden veel infrastructurele aanpassingen doorgevoerd, zoals de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 met nieuwe op- en afritten nabij Zevenaar-Oost, maar lang niet alle verkeersproblemen zijn daarmee opgelost. Om optimaal te kunnen profiteren van de verkeersafwikkeling zijn flinke aanpassingen op het gemeentelijke wegennet noodzakelijk.

Wij streven naar een optimale ruimtelijke inpassing van de gevolgen van de aanpassing van de autowegen A12 en A15 voor het gemeentelijk wegennet.

De gevolgen voor het gemeentelijk wegennet richten zich met name op de Arnhemseweg en Hengelder. De sluiting van de op- en afritten Griethse Poort tast de leefbaarheid aan. Daarom zullen wij alles op alles zetten om de negatieve gevolgen van dit besluit voor de inwoners van de stad Zevenaar te beperken. Er is hierbij specifiek aandacht voor de geluids- en fijnstofproblematiek.

Voordat de A15 doorgetrokken wordt, dient de nieuwe op- en afrit van de A12 gerealiseerd te worden. Deze is van groot belang voor de verkeersveiligheid, de ontwikkeling van 7-Poort en de outlet en voor de bereikbaarheid van de dorpen op het Gelders Eiland.

Uitgangspunt blijft doortrekking van het Witte Kruis naar de A12. De uitkomsten van het MER-onderzoek met mogelijke alternatieven en de wensen van de direct aanwonenden en de dorpsraad Babberich zullen mede bepalend zijn voor de te nemen maatregelen. Er komt een plan ter verbetering van het leef- en woongenot rondom het Witte Kruis. De bereikbaarheid van het Gelders Eiland en de leefbaarheid van Babberich en de stad Zevenaar staan te veel onder druk van auto- en vrachtverkeer.

Wij brengen en houden het onderhoud van het lokale wegennet op een goed peil.

Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat wegen, fiets- en wandelpaden goed worden onderhouden. Dit is vooral van belang voor fietsers (scholieren), wandelaars en gebruikers van een scootmobiel, rollator of rolstoel. Bij onderhoud kan de inrichting van het straatwerk hierop aangepast worden.

Wij zorgen voor goede fietsverbindingen tussen de kernen.

We willen goede fietsverbindingen om bereikbaarheid tussen de verschillende kernen te verbeteren en optimaal geschikt te maken voor (elektrisch) fietsverkeer. Uiteraard spelen de fietsvoorzieningen ook voor de gemeente als toeristische trekker een grote rol.

We stimuleren het fietstoerisme door meer mogelijkheden te bieden om te genieten van de natuur en de ver- en dorpsgezichten door bijvoorbeeld plaatsen van bankjes, oplaadpunten voor e-bikes (in samenwerking met de horecaondernemers) en het uitbreiden van de Toeristische Opstappunten (TOP-plaatsen).

Wij investeren in veilige wegen.

Ons wegennet dient veilig te zijn voor iedere weggebruiker. Naast een goede, op de situatie afgestemde inrichting, is vooral het gedrag van de weggebruiker bepalend voor de veiligheid. De inrichting van de weg en het fietspad moet herkenbaar zijn. De weggebruiker wordt hiermee gestimuleerd zijn gedrag af te stemmen op de situatie waarin hij zich bevindt.

De gemeente investeert in het zo verkeersveilig mogelijk maken van schoolroutes. Het parkeergedrag rond scholen wordt gereguleerd. Druk gebruikte routes worden in het straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers.

Publieksvoorlichting en handhaving zijn van groot belang in het verkeersveiliger maken van de gemeente.

Wij zetten in op een goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer.

De bereikbaarheid van de dorpen met het openbaar vervoer is een veel geuite wens van onze inwoners. Er moet een op de vraag afgestemde openbaar vervoersvoorziening zijn voor vooral de kleine kernen. Voor de kleinere dorpen zetten we in op nieuwe vervoersvormen (vervoer op afroep, buurtbus) zodat ook ’s avonds en in de weekenden de bereikbaarheid van inwoners geborgd is. Van de provincie Gelderland is hiervoor een subsidie beschikbaar van € 400.000.

Bij de realisatie van station Elten moet tevens een goede aansluiting komen vanuit het Gelders Eiland, zodat ook deze openbaar vervoersvoorziening goed kan worden benut voor onze inwoners.

Wij werken aan een betere parkeervoorzieningen.

In de oudere wijken is de parkeerdruk in de loop der jaren sterk toegenomen. Meestal zijn de mogelijkheden om op eigen terrein te parkeren beperkt en is er geen of weinig ruimte voor uitbreiding van het parkeren in het openbaar gebied. Bij herstructurering (inbreiding, nieuwbouw) wordt zoveel mogelijk als eis gesteld dat op eigen terrein in de parkeerbehoefte wordt voorzien. Tevens biedt dit de

mogelijkheid om door aanleg van extra parkeerplaatsen de parkeerdruk in de buurt te verminderen. Wij willen het parkeren in het centrum van Zevenaar klantvriendelijker maken in samenspraak met de ondernemers in de binnenstad. De parkeertarieven in de stad Zevenaar bevriezen we voor vier jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.