Thema: Veiligheid

In onze betrokken gemeenschappen werken aan de veiligheid van jong en oud, zodat iedereen kan zeggen dat Molenlanden als thuis voelt.

Molenlanden verkeersveilig én bereikbaar

Veiligheid kent een hoge prioriteit binnen het CDA Molenlanden. In een veilige samenleving kunnen we in vrijheid samenleven, ons werk doen en recreëren. Veiligheid kent veel aspecten: het betekent bestrijding van criminaliteit, natuurbeheersing, maar zeker ook verkeersveiligheid.

Veiligheid in het verkeer, een goed OV en ruime mogelijkheden voor transport, zijn van groot belang. Het is ook een randvoorwaarde voor de economie en het toerisme in onze gemeente. Vanuit onze kernwaarde ‘rentmeesterschap’ dragen we zorg voor de leefomgeving. Ook als het gaat om verkeer.

Regionale Samenwerking

Gemeente Molenlanden (42.000 inwoners) is onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (420.000 inwoners). Gezamenlijk zorgen we voor een veilige leefomgeving. CDA Molenlanden is ervan overtuigd dat regionale aanpak van groot belang is. We kunnen dit doen doordat het CDA in de omringende gemeenten, de provincie en het waterschap is vertegenwoordigd en we gezamenlijk kunnen optrekken in het uitdragen van onze standpunten in wetten, regelgeving en uitvoeringsplannen.

Eerst veilig dan vlug

In Molenlanden dragen we zorg voor veilige fietsroutes, zodat onze kinderen en tieners veilig naar de basis- en middelbare scholen kunnen fietsen. We zetten ons in voor het aanleggen van fietspaden en autoluwe zones. Onveilige situaties sporen wij op. Hiervoor gebruiken we verkeersdata en andere informatie, die we krijgen vanuit de veiligheidsregio.

We willen sluipverkeer van de A15 en A27 tegengaan. Onze lokale wegen zijn hiervoor niet bedoeld en zijn hier zeker niet op berekend. Ook het in goede banen leiden van zwaar transport, dat nu eenmaal nodig is voor de werkgelegenheid in onze kernen, is een belangrijk onderwerp in onze plannen.   

Wim de Haan

Aandacht voor eerste hulp, politie en brandweer op het platteland

Wij mogen dankbaar leven in een relatief veilige gemeente. We zien naar elkaar om en kunnen meestal adequaat reageren op onverwachte en spannende situaties. Daarnaast leveren de wijkagenten een belangrijke bijdrage aan onze veiligheid.

Voor veiligheid, zoals zorg, brandweer en politie werken we samen in de regio. Als de vergelijking wordt gemaakt met het groot stedelijk gebied van de regio, dan valt Molenlanden in positieve zin op.

Dat moet zo blijven en daarom zijn we zeer alert op voldoende aandacht voor Molenlanden. Een spoedeisende hulp in Gorinchem is van belang voor onze inwoners. Niet alle capaciteit van politie mag opgeëist worden door de steden. Aandacht blijft nodig!

De beschermers bij de brandweer

Een andere organisatie die op heldhaftige wijze zorg draagt voor onze veiligheid is de brandweer. Tientallen vrijwilligers staan dag en nacht klaar om op enigerlei wijze hulp te verlenen en branden te blussen. Daar ligt een groot zorgpunt. De aanwas van nieuwe vrijwilligers is te gering om het personeelsbestand op peil houden. Daarom is de toestroom en opleiding van vrijwilligers zo belangrijk. We zijn ons ervan bewust dat er veel van de vrijwilligers wordt gevraagd. Toch doen we een dringend beroep op mensen om te kijken of ze tijd en gelegenheid hebben zich bij de brandweer aan te sluiten. Het zou toch ontzettend jammer zijn en een enorme aderlating, wanneer er brandweerposten opgeheven zouden moeten worden omdat er geen mensen beschikbaar zouden zijn. Dus hierbij een oproep: ‘Is de brandweer iets voor u/jou?’

Herman van de Water


Veiligheid door betrokkenheid!

Veilig en vertrouwd 
Veiligheid begint waar je de mensen kent en vertrouwt. Daarom koestert het CDA Molenlanden dat onze kernen nog betrokken gemeenschappen zijn en geen groepen anonieme individuen. We roepen op om verbonden te blijven met elkaar en bewust te zijn van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 71% van onze inwoners gelooft dat wij zélf als inwoners meer kunnen bijdragen aan de veiligheid. Door betrokken en alert te zijn, door elkaar soms te durven aanspreken en door elkaar te helpen wordt Molenlanden nog veiliger. 

Verantwoordelijke jongeren
Ook voor de jeugd is een betrokken samenleving van groot belang. De Engelsen zeggen het mooi: ‘it takes a village to raise a child’. We kunnen allemaal bijdragen aan een gezonde en veilige sfeer voor jongeren. Het is goed dat er al aandacht is voor de samenwerking tussen jeugdzorg en politie. Laten we dan óók de samenleving daarbij betrekken. Vooral de iets oudere jongeren zijn vaak een rolmodel voor de jeugd. Zij kunnen bijvoorbeeld van betekenis zijn in het voorkomen van drugsgebruik. Er zijn veel jongeren, zoals bij de groep Young4Waard, die hun steentje willen bijdragen aan de samenleving. Hun goede voorbeeld is vaak sterker dan veel andere maatregelen. Zo behouden we een goede en verantwoordelijke sfeer onder de jeugd, die natuurlijk wel de ruimte moet krijgen om jong te zijn. 

Maarten Klink (#5) en Anneke Hartog (#16)
 

Kortom

Veiligheid begint bij een omgeving waar je de mensen kent en vertrouwt. Daarom koestert het CDA Molenlanden dat onze (dorps)kernen nog betrokken gemeenschappen zijn en geen groepen anonieme individuen. We roepen op om verbonden met elkaar te blijven en bewust te zijn van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met het oog daarop willen we het verenigingsleven stimuleren.  

Daarnaast willen we aandacht voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door de fietsroutes naar Gorinchemse scholen te bewaken bij de verbreding van de A27.  

We willen jongeren en ouderen digitaal weerbaarder maken en met onze jeugd een gezonde sfeer in de kernen bewaren.  

Een gemeentelijk meldpunt voor onveilige situaties kan aan dit alles bijdragen. 

Lokaal goed voor elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.