Wijngaarden

Samenleving 
Waarden en normen stellen kaders voor het menselijk handelen. Ieder mens telt, ongeacht ras, geloof of achtergrond. Vrijheid in verantwoordelijkheid. Een samenleving die solidair is, helpt en recht doet aan kwetsbaren.  We hebben aandacht voor leefbaarheid en pakken sociale onveiligheid aan. We zijn blij met onze Wingerdse Hof en de samenhorigheid van ons dorp!

Omgeving
Wij hebben de opdracht zorg te dragen voor de schepping. Dit betekent onder andere bijzondere aandacht voor duurzaamheid, voor de kwaliteit van de openbare ruimtes, aandacht voor een circulaire economie, voor de inrichting van ons gebied. Over de Regionale Energie Strategie: onze polder willen we niet gebruiken als energiewinner, onze gemeente zal met respect voor landschap en woonomgeving de doelstelling dienen te realiseren. 
De randen van Molenlanden willen we beschermen tegen woningbouw door buurgemeenten en niet laten overspoelen door windmolens e.d. 

Wonen
In Wijngaarden willen we voldoende huizen voor onze inwoners. Dat betekent nieuwe starters- en senioren woningen. 

Bereikbaar
Het OV en deelmobiliteit verdienen bredere inzetbaarheid, ook voor dorpen zoals Wijngaarden waar vrijwel geen OV meer is.

Veiligheid
We willen de verkeersveiligheid verbeteren: aanpak kruising Oosteinde en de provinciale weg N482, veilige fietsroutes, fietspad langs de tolsteeg, zwaar- en sluipverkeer tegengaan. Misdaad tegengaan: buurtpreventie! En nieuwe veiligheid: polarisatie door corona ombuigen in verdraagzaamheid.

 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.