04 december 2021

Hoe wij naar het dorp Zeewolde kijken!

Zeewolde is een gemeente met veel kwaliteit en kansen. Een gemeente waarin dorp en platteland elkaar versterken. De rust en nuchterheid van de polder als evenwicht voor de bebouwde omgeving met al zijn bedrijven, winkels en horeca. Het erfgoed als groene culturele aanvulling op de nieuwe bebouwing in het dorp en bedrijfsterreinen. Een gemeente met kansen voor een duurzame voedselindustrie, boerenbedrijven met oog voor het milieu, nieuwe vormen van onderwijs en een toonaangevende IT-sector. Het toekomstige Zeewolde is een gemeente waar we trots op kunnen zijn.
Het afgelopen anderhalve jaar heeft corona veel van de samenleving gevraagd. De maatregelen troffen gezinnen met kinderen die thuisonderwijs kregen en ouders die thuiswerken en het
begeleiden van de kinderen moesten combineren. Voor veel ondernemers, culturele instellingen en de sport betekende het dat ze hun deuren gedeeltelijk of helemaal moesten sluiten. Van de mensen werkzaam in de zorg is het uiterste gevraagd. In ons sociale leven hebben we gemerkt hoe we elkaar kunnen missen als dichtbij elkaar zijn niet kan vanwege de beperkende maatregelen. Iedereen heeft behoefte aan gewoon contact, ondersteuning, hulp en gezelschap. Alleen in gezamenlijkheid vinden wij betekenis, alleen met elkaar vinden wij zin in het leven. Dat betekent in de praktijk van alledag: samenwerken, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar.

De komende jaren zullen we gezamenlijk aan het herstel moeten werken. Zij aan zij. Het bijbouwen van een aanzienlijk aantal betaalbare woningen moet starters en gezinnen weer de
mogelijkheid geven een plek te vinden binnen onze gemeente. Maar er is meer nodig. Een fijne plaats om te wonen vraagt om een omgeving waar geleefd kan worden. Leefbaarheid die
ontstaat door woningen te combineren met een groene buitenruimte, met plekken die uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Bij leefbaarheid horen ook theaters, evenementen en een podium voor
jongeren. Een gezond verenigingsleven, net als een aantrekkelijk centrum met gezellige horeca. De afgelopen jaren heeft het CDA hier volop in geïnvesteerd. Dat willen we blijven doen, omdat we
ervan overtuigd zijn dat we daarmee het fundament van onze samenleving verstevigen. Daarmee zetten we in op een samenleving waarin we naar elkaar omzien en waarin iedereen meetelt. Niet óf jij óf ik, maar wij. Samen de schouders eronder! Om dat te bereiken is een gemeentebestuur nodig dat werkelijk wil luisteren naar de mensen en werkelijk bereid is om de handen uit de mouwen te steken en om dat te bereiken hebben we uw stem heel hard nodig. Het CDA wil de ambities opschroeven en bouwen aan een aantrekkelijk en waardevol Zeewolde. Dat is een Zeewolde dat sterk genoeg is om steeds weer nieuwe kansen te pakken.

De vier pijlers
Het CDA is een brede volkspartij die gelooft in een samenleving waarbij mensen oog voor elkaar hebben en bijdragen aan elkaars welzijn. Zo’n gemeenschap uit zich op verschillende manieren.
Denk bijvoorbeeld aan een dorp of stad, of een wijk daarvan waar mensen zich verbonden voelen. Maar ook bij een vereniging of binnen een familie is er het gevoel van samen. Al die gemeenschappen hebben hun eigen waarden en specifieke kenmerken.

Het CDA streeft er naar om binnen de gemeente recht te doen aan de verschillende belangen van mensen en hun gemeenschappen. Het juiste evenwicht te vinden tussen die belangen is naar onze mening waardevoller dan het rechtlijnig streven naar ‘rechtse’ (liberaal) of ‘linkse’ (socialistisch) standpunten.

Het CDA streeft naar verbinding. Voor elkaar, met elkaar. Wij stellen het gemeenschappelijk belang voorop. Daarbij zoeken we naar overeenkomsten en het juiste evenwicht tussen verschillende
belangen. Uiteindelijk nemen we een democratisch besluit, rekening houdend met mogelijk ongunstige gevolgen voor een minderheid.

De inspiratiebron voor het CDA vormt het joods-christelijke traditie waaruit onze Nederlandse samenleving is voortgekomen. De waarden daarvan, die zichtbaar zijn in de daaruit voortvloeiende
normen, proberen we te vertalen naar de samenleving van vandaag. Veel CDA’ers vinden hun inspiratiebron in hun geloof en in de Bijbelse verhalen. Steeds meer CDA’ers vinden juist hun
inspiratie in de uitwerking van de normen en waarden in onze hedendaagse maatschappij, los van welke geloofsovertuiging dan ook.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.