…een Zeewolde dat durft te kiezen voor duurzaamheid en vernieuwing

Zeewolde ontwikkelt in de komende periode een duurzame wijk die vernieuwend is op het gebied van duurzaamheid met een duidelijke toekomstvisie.

De nieuw te ontwikkelen wijken rond het Havenkwartier biedt kansen daarvoor zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op de-meterwoningen en stimulering daarvan bij bestaande woningen  en bijv. lagere bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt. De gemeente Zeewolde maakt afspraken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net wordt verduurzaamd of vervangen (vooral in nieuwbouwwijken). De gemeente spant zich in dat de vrijvallende gelden door het vervallen van de precariobelasting terug te geven aan de inwoners of dat deze mede worden aangewend voor investeringen in duurzaamheid t.b.v. de afnemers. Het ontstaan van regionale energiecoöperaties zoals de Windvereniging en de Nieuwe molenaars wordt gestimuleerd. Bij windenergie verdient het de voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.

De overgang naar elektrische transportmiddelen vragen op aansluiting aan het stroomnet en oplaadpunten. De nieuwe oplaadpunten zijn bij voorkeur publiek en zodanig gelokaliseerd dat ze makkelijk toegankelijk zijn en voor openbaar gebruik.  Slimme tariefsystemen bevorderen het medegebruik van palen in de woonwijken. 

Meer zonnepanelen op gemeentelijke voorzieningen en bij aanbesteding, duurzame oplossingen laten prevaleren boven het korte termijn gewin. Grondgebonden zon wordt mogelijk gemaakt maar  is passend in de beeldkwaliteit maar aanvullend aan overige initiatieven.

Door verordeningen af te sluiten waarbij in de gemeente Zeewolde niet meer kan worden aangesloten op gas, op nieuwe vormen van riolering en hemelwaterafvoer. Hierdoor worden aannemers gedwongen om al beschikbare technologieën te gebruiken in plaats van vertrouwde technieken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.