Samen de schouders eronder

Het CDA Zeewolde voor: 

 • een Zeewolde dat samen de schouders eronder zet.
 • een Zeewolde dat durft te werken aan groei en ontwikkeling.
 • een Zeewolde dat durft te zoeken naar verbindingen tussen jong en oud.
 • een Zeewolde dat durft te kiezen voor duurzaamheid en vernieuwing 

Voor CDA Zeewolde is verbinding het centrale thema voor de komende 4 jaar. 

Verbinden is veelal samenwerken: Niet het ‘ik’ moet voorop staan, maar het ‘wij’. De samenleving in Zeewolde bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen  (arm/rijk, jong/ oud), mensen, die goed met hun handen kunnen werken en mensen, die goed met hun hoofd kunnen werken.

Wij willen als CDA de verbindingen tussen de verschillende groepen bevorderen zodat er ook extra aandacht is voor die groepen mensen die nu minder worden gehoord.  

Democratie betekent niet dat de club, die de (kleinst) mogelijke meerderheid heef, niet meer hoeft te luisteren naar de (grootst) mogelijke minderheid.

Samen moeten we het doen!

 Zo willen we graag onze volgende generatie in Zeewolde kunnen laten wonen. Maar dat kan alleen als we die ook op een betaalbare manier kunnen laten wonen. De voorzieningen zijn er grotendeels: er is een bloeiend (sport)verenigingsleven en we hebben een nieuw zwembad en een atletiekbaan. En niet te vergeten een prachtige natuur (bos en water). Maar de onderlinge binding kan beter, buren kennen elkaar vaak niet. En vooral in de coronatijd is gebleken hoe stevig we elkaar nodig hebben in het ‘naar elkaar omzien’.

Het verenigingsleven lijkt een knauw te hebben gekregen in het afgelopen 1,5 jaar. Dit belangrijke onderdeel van een krachtige samenleving moet hersteld worden. We willen eenzaamheid verhelpen.

Als gemeenschap moeten we onze verantwoordelijkheid blijven houden. Dat is waar het CDA zich voor in wil zetten.

Het CDA Zeewolde wil zich de komende jaren dan ook richten op de thema’s:

 1. Zorg, 
 2. Woningbouw, 
 3. Verbeteren samenleving en veiligheid
 4. Klimaat/Energie,
 5.  Economie 

1. Zorg

Naast de gewone zorg is er een stijgende toename van mensen met hersenziekten zoals dementie en Alzheimer, die in de komende jaren om extra aandacht vraagt.  

Prognose is dat er rond 2040 in Zeewolde ongeveer 640 dementerenden zijn. Op dit moment moeten de partners (en ook die van degenen, die in een verpleegtehuis wonen) naar Ermelo, Lelystad en elders reizen om deze te bezoeken.

Er zijn tal van private initiatieven om b.v. zorgboerderijen op te richten. Daar is zelfs investeringsbereidheid voor bij bedrijven. Het gaat om een creatieve, informele zorg als oplossing!

Het CDA wil dat er ruimte komt in de bestemmingsplannen voor initiatieven gericht op zorg en dat er vooruitlopend op de Omgevingsvisie meer ruimte voor dit soort initiatieven buiten de kern van Zeewolde mogelijk wordt

Ook is een alternatief nodig voor de gestopte ´open buurthuisfunctie´ van ‘De Sfinx’. ‘De Meermin’ is momenteel geen alternatief, dit gebouw moet eerst verbouwd worden, maar dan wel met inspraak van de gebruikers!

Het CDA wil meer aandacht vanuit Welzijn Zeewolde voor activiteiten voor ouderen en deze zouden op meer plekken plaats moeten vinden.

Zeewolde: een dorp met sirenes, dagelijks lijkt het op het rumoer van een grote stad. Maar beschikken we ook over de voorzieningen van een stad? 

We missen:

 • Een ambulancepost: ter voorkoming van veel ambulancevervoer en helivluchten.
 • Een volledig bezette politiepost: drugscriminaliteit en ondermijning vieren thans hoogtij.

Ook zien we graag politie en ambulance ondergebracht bij de brandweerkazerne.

Versnippering in de hulpverlening tegengaan:  er wordt al jaren gesproken over één klantregisseur per gezin (één persoon, die verantwoordelijk is voor alle hulpverlening aan een gezin) , maar hoe is de praktijk?  

Het gemeentehuis moet beschikken over ervaringsdeskundigen, die het vertrouwen kunnen herstellen vanuit het huidige klimaat na de nationale toeslagaffaire. De overheid als vriend is een beter uitgangspunt.  

De jeugd moet preventief ondersteund worden, zodat ontsporingen zoveel mogelijk worden tegengegaan. 

Ook moet er toenemende zorg voor verwarde, psychisch kwetsbare mensen komen. 

En voor laaggeletterde mensen: zij komen niet mee in de zich snel ontwikkelende digitale samenleving.  

Het onderwijs moet ervoor zorgen dat de leerlingen, die van school afkomen, minimaal een goed niveau van lezen, schrijven en rekenen hebben, zodat ze hierin mee kunnen komen. Ook moeten onderwijs, opvoeding thuis en overheid een sterkere driehoek in de jeugdhulpverlening worden.

Ook bij een financieel tekort moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar het overeind houden van de hulpverlening.

Het kan veel efficiënter binnen de WMO: elk jaar een verhaal aanleveren voor het Persoons- Gebonden Budget is dat niet!

Het CDA wil dat de Gemeente Zeewolde levensloopbegeleiding gaat invoeren, waardoor de jaarlijkse aanvraag voor bepaalde groepen niet meer nodig is.

2. Woningbouw

In de afgelopen 30 jaar is er wel wat veranderd: van een jonge gemeente met veel jonge gezinnen en hoge kinderaantallen voor de basisscholen zijn we gegaan naar het ‘vergrijzen en verdunnen’. De huisvesting van jongeren vormt een groot probleem. Ze kunnen nauwelijks een (betaalbaar)huis krijgen en moeten vaak jaren op een wachtlijst staan. Dit zorgt er helaas vaak voor dat ze naar andere gemeentes vertrekken.

Zeewolde ‘verdunt’ qua gemiddelde woningbezetting.

Het aantal éénpersoonshuishoudingen groeit, maar ook veel jongeren trekken (al meerdere jaren) weg uit ons dorp. Ze gaan studeren of vinden werk elders. Deze leeftijdsgroep van

15-25 jaar laat Zeewolde vaak achter zich. Het gevolg kunnen we zien bij sportverenigingen (veel verloop), maar ook de middenstand verliest koopkracht. En zeker de 12 basisscholen verliezen aanwas van kinderen: Er is verlies van leerlingen op de scholen in Noord en Horsterveld, terwijl de scholen in de Polderwijk een sterke aanwas tellen. Dit heeft ook gevolgen voor de bezetting van de middelbare school! 

Het CDA stelt alles op alles om de middelbare school voor Zeewolde te behouden!

Rond 2010 hebben we dit onderwerp (als CDA) al aangekaart in de gemeenteraad. 

Enerzijds moeten we bouwen voor de jongeren, die Zeewolde niet willen verlaten, anderzijds voor degenen, die b.v. na hun studie weer in ons dorp willen gaan wonen. 

Ook de 30-40-jarige ex-Zeewoldenaren zouden, na een ‘stadse periode’, best terug kunnen komen naar Zeewolde: we beschikken over ruimte, groen en een goed klimaat voor opgroeiende kinderen (binnenkort een nieuw zwembad, maar ook een mooie atletiekbaan, etc.) De aantrekkingskracht van Zeewolde kan hoog zijn voor deze ouders.

Het CDA heeft destijds al de suggestie gedaan om de vertrekkende jongeren te ‘volgen’ en ze te bewegen om terug te keren naar Zeewolde

Inmiddels komt er echter een groot probleem bij: we hebben geen betaalbare huisvesting voor deze jongeren en jonge gezinnen. En het dorp is op slot gegaan, na de Polderwijk is er momenteel bijna geen bouwgrond meer.

Het CDA stelt dat Zeewolde best kan groeien zonder het verlies van de

karakteristieken van ons dorp. Bij voorkeur moet deze groei in Zuid plaatsvinden. Ook moet er plaats zijn voor zgn. pauzewoningen (tijdelijke woningen voor daklozen en gescheiden mensen) en mogelijkheden voor beschermd wonen.

Het overstijgende thema voor Zeewolde lijkt dan ook: ‘versnelde bouw’, niet langer aarzelen met locaties en gevarieerde bouw. Dit moet zowel via sociale huur als via goedkope bouwprojecten. Dit laatste zou via studio’s en ‘small’ houses projecten voor jong en oud moeten kunnen komen. Ook het samen bouwen op boerenerven of het initiatief zoals

‘ De Knarrenhof’ zijn kansrijk. Het gaat om ‘denken buiten de gebaande paden’.

Het CDA Zeewolde wil stoppen met Oosterwold in de huidige opzet.

Zeewolde moet ook waakzaam zijn t.a.v. Oosterwold. Als daar het geplande aantal woningen (10.000) gebouwd gaat worden op grondgebied van de gemeente Zeewolde brengt dit het gevaar met zich mee dat vroeg of laat de gemeente Almere zijn oog op dit gebied laat vallen en dit annexeert en dat daardoor het bestaansrecht van de gemeente Zeewolde in gevaar komt. Bovendien komt de dorpse karakteristiek in gevaar. Vooralsnog lijkt Almere vast te houden aan groei in Almere Poort. Daarmee blijft de focus in Oosterwold gericht op stadslandbouw. Terwijl grote beleggers het gebied als basis voor Eemstad zien en intensief willen bebouwen.

Deze ontwikkeling kan zich ook voordoen in Harderhaven: binnen de gemeente Harderwijk zijn gedachten geuit om hier op het gebied van Zeewolde woningbouw te realiseren.

Het is de moeite waard om te onderzoeken of er een visie ontwikkeld kan worden voor de plaats van het huidige gemeentehuis, brandweerkazerne, gemeentewerf en politiebureau. Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de duurzaamheidseisen. Een berekening zou kunnen uitwijzen, dat het gemeentehuis (incl. de gemeentewerf en de politiepost) beter verplaatst zou kunnen worden naar elders. Waarna de vrijkomende plek een woonbestemming zou kunnen krijgen.

Er is sprake van veel in-en uitgaand verkeer. Per dag gaan er ca. 22.000 auto’s over de Nijkerkerbrug, waarvan 14.000 vanaf de Spiekweg.

Ook het rijden via de Stichtse brug is volop forensenverkeer: een groot aantal ‘mogelijk hoger’ opgeleiden, werkt in centraal Nederland. Vanuit de richting Harderwijk komen veel

‘mogelijk lager’ opgeleiden naar hun werk in Zeewolde.

Het CDA wil, na voltooiing van de verdubbeling van de Gooiseweg, samen met de

Provincie naar het Rijk om de renovatie van de Nijkerkerbrug naar voren te halen. 

Daarnaast is er vanuit de samenwerking met Noordwest Veluwe gevraagd om de vaste oeververbinding weer op de agenda te plaatsen. Het CDA heeft dit al meerdere keren bepleit en ziet dit als steun in de rug om hiervoor opnieuw bij de Provincie en het Rijk te pleiten. Uit onderzoek is de economische haalbaarheid gebleken.

3. Verbeteren samenleving en veiligheid

Het CDA benadrukt het belang van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: allen leveren ze een unieke bijdrage aan de samenleving. Het maatschappelijk middenveld zorgt voor binding en verbinding. Het vormt het cement van de samenleving

Het CDA wil dat de verenigingen een centraal loket binnen het gemeentehuis krijgen waar ze met al hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.

Het CDA wil dat de Gemeente zorgt voor goede basisvoorzieningen voor de vele verenigingen en clubs binnen de gemeente. Hierbij wordt gedacht aan b.v. eigen visvijver voor de visclub en een onderkomen voor een eventueel veteranencafé. Daarnaast stelt het CDA zich voor dat ‘Zeewolde live’ een garantstelling van de Gemeente krijgt voor een eventueel exploitatietekort.

We zijn er voor de gehele samenleving: ieder mens telt. Ieder mens mag zich individueel ontwikkelen, maar individualisme hoort daar niet bij. Elke dag moeten we, volgens het CDA in Zeewolde, werken aan een samenleving die niet íeder voor zich vooropstelt maar gaat voor ‘zij aan zij’. En dat ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid. Het CDA ziet mogelijkheden om samenleving een impuls te geven:

 • Het gebruik van het nieuwe zwembad en de atletiek stimuleren. Deze voorzieningen zijn bij uitstek geschikt om de binding in de bevolking te versterken. Vooral via scholen.
 • Inspraak en burgerparticipatie moeten wel navolging krijgen, anders verliest het aan kracht. De Overheid is er voor de burger en niet andersom!
 • Het boer/burger contact kan op een veel hoger plan gebracht worden.
 • Landelijke thema´s en beslissingen hebben invloed op het dagelijks leven en de bedrijvigheid van inwoners in het buitengebied. Onrust en onduidelijkheid moeten worden weggenomen.
 • Ambtenaren moeten meer kennis en empathie ontwikkelen voor het buitengebied. Er worden te veel fouten gemaakt van ´veraf´.

De agrarische sector in Zeewolde heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vooruitstrevende duurzame sector. Dat heeft tot gevolg dat er steeds meer transport- en verkeers- bewegingen nodig zijn voor de aan en afvoer van een grote diversiteit aan landbouwproducten. De buitenwegen zijn echter niet berekend op zoveel verkeersbewegingen.

Het CDA streeft ernaar dat de Gemeente meer gaat investeren in bermbeton of andere vormen van duurzame verbreding van de weg of versterking van de wegen om zo de buitenwegen beter aan te passen aan de huidige normen voor verkeer en vervoer in het buitengebied.

Ook moet het gevoel voor veiligheid versterkt worden. In de eigen omgeving is die veiligheid hoogstnoodzakelijk. De eigen buurt kennen, normaal omgaan met de buren is de norm. Dit leidt dan ook weer tot mogelijkheden voor buurtpreventie en het streven naar een gezonde, diverse en zelf redzame wijk:

 • De veiligheid van de werkomgeving van de bedrijfsterreinen moet verbeterd worden door een geavanceerd camerabewakingssysteem
 • Enkele kruispunten behoeven verbetering. Flevoweg-Zuiderzeeweg-Westergo vooral voor fietsers. Denk ook aan het verdwenen fietspad voor het pas geopende Medisch Centrum.
 • Er worden wel regels ingevoerd in Zeewolde, maar de handhaving blijft achterwege.

Geen regels opstellen, die vervolgens niet gehandhaafd worden. (bijv.

parkeerplaatsen op eigen grond, fietsen door het centrum).

4. Klimaat/energie

Zeewolde staat bekend als één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Toch zal er bij ons nog een extra slag nodig (en mogelijk) zijn. 

De komst van het Datacenter geeft wellicht ook mogelijkheden voor het gebruiken van de restwarmte. Uitbreiding van de restwarmte lijkt een goede optie. (stadsverwarming)

 • De verlichting en verwarming van openbare gebouwen (scholen, kantoren, etc.) kan mogelijk wat efficiënter. Bijv. in het weekend of tijdens vakanties.
 • Zeewolde heeft een uitstekend netwerk aan fietspaden. Deze mogen wel wat meer gebruikt worden. Ook zouden er meer fietsenstallingen gebouwd moeten worden bij bushaltes.
 • De wenselijkheid van een kleine vrijwilligersbus (Zeewoldehopper) beoordelen. Als een soort buurtbus zou deze bus kleine afstanden in Zeewolde kunnen overbruggen voor een aantal doelgroepen.  
 • Zonnepanelen kunnen nog steeds toegevoegd worden. Maar dan eerst op de daken, niet op landbouwgronden.
 • Er dient gestreefd te worden naar langjarig samenhangend milieu- en klimaatbeleid

t.a.v. de agrarische sector. (Niet het ene jaar een maatregel voor dit en een volgend jaar weer voor dat)

 • De gemeente dient een helder beleid t.a.v. de energietransitie te voeren en zich daarbij voorwaardenscheppend op te stellen en faciliteren waar mogelijk. 

5. Economie 

Zeewolde kent een, op het eerste gezicht, positieve economische ontwikkeling. Er vestigen zich bedrijven, de grondverkoop is positief en er is voldoende werkgelegenheid. Maar dat is geen reden voor zelfgenoegzaamheid.

Ook wil het CDA in Zeewolde dat we binnen ons economisch beleid meer aandacht hebben voor familiebedrijven en hun bijzondere positie.

 • De samenwerking tussen ondernemers kan gestimuleerd worden door bijv. professioneel parkmanagement. Zo zijn er ook sanitaire voorzieningen en parkeermogelijkheden nodig op het Trekkersveld.
 • De gemeente zal de betrokkenheid van bedrijven kunnen verbeteren door, via gerichte communicatie, eerder inzicht te geven in relevante dossiers.
 • De Nijkerkersluis past niet meer bij verkeersaanbod van/naar Zeewolde. De brug is een bottleneck voor met name de grote logistieke bedrijven.
 • De openbaarvervoersmogelijkheden vragen om aandacht, vooral om werknemers te vervoeren.
 • De opleiding van vooral technisch en praktisch personeel moet gestimuleerd worden.
 • Er moet gekeken worden naar de negatieve arbeidsbalans, er is onbalans in de in-en uitgaande pendel van relatief eenvoudig werk. Maar ook van hoger opgeleiden.
 • De wenselijkheid van een kleine vrijwilligersbus (Zeewoldehopper) beoordelen. Als een soort bel-/buurtbus zou deze bus kleine afstanden in Zeewolde kunnen overbruggen voor een aantal doelgroepen.
 • Het omgevingsplan van het centrum moet voldoende flexibiliteit bevatten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.