Duurzaam Zeewolde

Het CDA streeft naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie. Landbouwers zijn ook de groenbeheerders van ons land. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar, en moet dus zorgvuldig worden overwogen. Met name geldt dit voor de teruggave van landbouwgrond aan de natuur.

Zeewolde ontwikkeld in de komende periode een duurzame wijk die vernieuwend is op het gebied van duurzaamheid met een duidelijke toekomst visie. De nieuw te ontwikkelen wijken rond het Havenkwartier biedt kansen daarvoor.

In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

De Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Duurzaamheid wordt opgenomen in het aanbestedingsbeleid, inkoop van groene energie in en plaats bieden aan zonnepanelen. Het woning bestand in Zeewolde is relatief gezien jong. Het CDA zet zich er voor in dat bij renovatie alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam te isoleren. De vernieuwing van het zwembad is bij uitstek een gelegenheid dit in de praktijk te brengen.

Zeewolde gaat over tot het omgekeerd inzamelen van afval. Het streven moet zijn (in volgorde):  het voorkomen van afval, hergebruik en recycling.

Er is behoefte aan het ontwikkelen van grondgebonden zonne-energieopwekking om te voldoen aan de wens om 200% zelfvoorzienend te zijn in 2030. De concessies worden passend in het landschap, tijdelijk met een verwijderplicht na afloop, passend binnen de 200% doelstelling of maximaal 1 % van het agrarisch oppervlak van de gemeente.  

De Gemeente spant zich in dat de vrijvallende gelden door het vervallen van de precariobelasting terug te geven aan de inwoners of dat deze mede worden aangewend voor investeringen in duurzaamheid t.b.v. de afnemers.

De overgang naar elektrische transportmiddelen vragen op aansluiting aan het stroomnet en oplaadpunten. De nieuwe oplaadpunten zijn bi voorkeur publiek en zodanig gelokaliseerd dat ze makkelijk toegankelijk zijn en voor openbaar gebruik.  Slimme tariefsystemen bevorderen het medegebruik van palen in de woonwijken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.