09 maart 2022

Wij handelen in het belang van álle inwoners

De afgelopen raadsperiode heb ik mij als wethouder in het college van B&W voornamelijk ingezet voor het onderwijs, het beheer van de openbare ruimte, kunst en cultuur, sociale zaken en werkgelegenheid en de lokale economie. Vanuit mijn positie zie ik dat we met Zeewolde op een kruispunt zijn aangekomen. We moeten en kunnen niet anders handelen dan in het belang van alle inwoners in Zeewolde. Wie niet vooruit wil kijken en alleen op oude, gedateerde standpunten blijft staan doet grote afbreuk aan de kansen en mogelijkheden die Zeewolde voor de huidige en toekomstige generaties kan bieden. We mogen niet stilstaan, we moeten verder. Er zal dus gebouwd worden! En niet alleen letterlijk de woningen voor onze inwoners, de starters en vooral onze jongeren. Maar we moeten ook bouwen aan de voorzieningen in het dorp bijvoorbeeld voor onze ouderen en de jeugd die zorg nodig heeft.”

Aan het woord is Egge Jan de Jonge, de vader van drie kinderen (twee dochters en een zoon) die in 2011 samen met zijn vrouw van Culemborg naar Zeewolde verhuisde. De energieke 42-jarige wethouder heeft de afgelopen periode laten zien dat onder zijn leiding er grote en complexe zaken tot stand kunnen komen. Zijn visie en daadkracht dankt hij mede aan zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij studeerde er in 2000 af en vervulde als officier diverse functies bij de infanterie.

Contacten en ervaring

Voordat hij wethouder werd in 2017 was hij als majoor adviseur innovatie van de Commandant der Strijdkrachten. De contacten en ervaring die hij daar had met het midden- en kleinbedrijf kwamen hem in Zeewolde als wethouder Economische Zaken goed uit. Hij kende het klappen van de zweep en had kennis van de zaken die in het bedrijfsleven spelen. Dat kwam hem wat betreft de bedrijvenacquisitie goed uit en hielp hem om snel en adequaat te handelen richting het bedrijfsleven toen de crisis toesloeg. En toen wethouder Winnie Prins van Leefbaar Zeewolde door de gemeenteraad werd ontslagen, nam hij ook haar portefeuilletaken voor een groot deel over. Toen al was zijn besef gegroeid dat er in de afgelopen jaren bewust keuzes zijn gemaakt die mooi lijken, maar helemaal niet in het belang zijn van inwoners van Zeewolde. Zoals het eerder door Egge Jan genoemde niet vooruit willen kijken, waardoor we in Zeewolde nu voor essentiële keuzes staan.

Zorg voor elkaar

Wat Egge Jan betreft is die keuze door het CDA al gemaakt. Op sociaalmaatschappelijk terrein bijvoorbeeld. Wat bij het CDA inhoudt dat mensen zorg voor elkaar hebben en naar elkaar omkijken. Egge Jan zegt hierover: “Wij willen dat de inwoners van Zeewolde weer invloed krijgen op de wereld om hen heen, juist ook in de politiek. Wij willen geen overheid die tegenover de mensen staat, maar ernáást. We willen een samenleving waarin de burger zoveel mogelijk – samen met anderen - zelf bepaalt. We streven een samenleving na van wederkerigheid waarin de onderlinge verbondenheid vanzelfsprekend is. Maar niet vrijblijvend. Want zo’n samenleving brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om goed voor jezelf en je naasten te zorgen. En daarnaast hebben we allemaal ook de verantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan de samenleving waar we onderdeel van zijn.”

Juiste evenwicht vinden

De samenleving verhardt en verruwt. Mensen komen steeds vaker louter wegens hun mening of opvatting tegenover elkaar te staan. “Het is treurig en gelijktijdig ook spijtig om te zien en te ervaren hoe respectloos mensen vooral verbaal met elkaar omgaan”, zegt Egge Jan die als bestuurder menig verwensing naar het hoofd krijgt. Hij wijst erop dat het CDA ernaar streeft om binnen de gemeente Zeewolde recht te doen aan de verschillende belangen van mensen en hun gemeenschappen. “Het juiste evenwicht vinden tussen die belangen is naar onze mening waardevoller dan het rechtlijnig streven naar ‘tegen’ of ‘voor’ standpunten. Dat polariseert immers en zorgt er steeds meer voor dat mensen uit elkaar drijven. Daardoor ontstaat er de ongewenste deling in de maatschappij. Of het nu gaat om de coronamaatregelen, een datacentrum of het wonen in het bos; we moeten altijd met respect naar elkaar blijven luisteren!” De inspiratiebron voor het CDA daarbij vormt de joods-christelijke traditie waaruit onze Nederlandse samenleving is voortgekomen. Egge Jan legt uit: “De waarden daarvan, die zichtbaar zijn in de daaruit voortvloeiende normen, proberen we te vertalen naar de samenleving van vandaag. Veel CDA’ers vinden hun inspiratiebron in hun geloof en in de Bijbelse verhalen. Steeds meer CDA’ers vinden juist hun inspiratie in de uitwerking van de normen en waarden in onze hedendaagse maatschappij, los van welke geloofsovertuiging dan ook.”

Waar gaan we naartoe?

Een andere belangrijke keuze op het kruispunt der wegen die gemaakt moet worden gaat over de toekomst van Zeewolde, waar gaan we naar toe met z’n allen? Zeewolde is een gemeente met veel kwaliteit en kansen. Met een sterk platteland dat kansen biedt voor duurzame voedselindustrie, met boerenbedrijven met oog voor het milieu. Een gemeente met nieuwe vormen van onderwijs en een toonaangevende creatieve en innovatie sector. Een gemeente met een robuuste natuur, waar inwoners en bezoekers ook de komende decennia volop van kunnen genieten. Kortom, we zijn een gemeente waar we ook in de toekomst enorm trots op kunnen zijn. En toch klopt er iets niet! We kennen lange wachtlijsten jongeren voor een huurwoning, de doorstroming stagneert omdat er onvoldoende woonruimte beschikbaar komt, de prijzen van nieuwbouw rijzen de pan uit, het centrum loopt leeg! Kortom, Zeewolde zit op slot en het verband is weg. Egge Jan gaat er eens goed voor zitten: “Zeewolde is bedoeld als fraai, robuust dorp gebouwd rond een levendig centrum. Wat we nu meemaken is een discussie voor woningbouw weg van het centrum, weg van de voorzieningen, ver weg van de sportvelden, het zwembad en het medisch centrum. Dat is niet goed, dat holt de voorzieningen rond het centrum uit. We kunnen best nog enkele inbreidingslocaties vinden in Zeewolde-Noord in het bijzonder voor woningen, studio’s en appartementen voor starters en jongeren, maar daarmee houdt het op want voor de toekomstige woningbouw in Zeewolde zullen we de daartoe bestemde locaties moeten gaan benutten. We zijn dit verplicht aan onze jongeren, starters en gezinnen, die in hun eigen dorp willen blijven wonen en werken en niet hun heil noodgedwongen buiten Zeewolde moeten zoeken. Daarom zullen we de komende jaren aan het herstel moeten werken door het bijbouwen van een aanzienlijk aantal betaalbare woningen voor starters en gezinnen om ook hen de mogelijkheid te geven een fijne plek te vinden binnen onze gemeente.”

Leefbaarheid

Maar er is nog meer zegt Egge Jan en hij wijst erop dat zo’n fijne plek een omgeving moet zijn waar geleefd kan worden. Hij doelt op de leefbaarheid die ontstaat door woningen te combineren met een groene buitenruimte, met plekken die uitnodigen om elkaar te ontmoeten. “Ik vind dat bij leefbaarheid ook theaters horen en evenementen, maar ook een podium voor jongeren”, zegt Egge Jan die ook een gezond verenigingsleven, net als een aantrekkelijk centrum met gezellige horeca van groot belang vindt. “Daar hebben we afgelopen jaren als CDA volop in geïnvesteerd. En dat willen we blijven doen, Ik ben er namelijk van overtuigd dat we daarmee het fundament van onze samenleving verstevigen. We zetten daarmee in op een samenleving waarin we naar elkaar omzien en waarin iedereen meetelt. Niet óf jij óf ik en niet vóór of tégen maar sámen met elkaar! Ik zoek de verbinding en wil er samen de schouders onder zetten! En om dat te bereiken hebben we een gemeentebestuur nodig dat werkelijk luistert naar de mensen en werkelijk bereid is om de handen uit de mouwen te steken.”

De toekomst zichtbaar

Als er een werkterrein is geweest waar Egge Jan de Jonge als wethouder de afgelopen vier jaar mee bezig is geweest dan is dat wel de economie van Zeewolde. Zijn prioriteit lag ondermeer op de verkoop van bouwgrond. Onder zijn leiding slaagde de ambtelijke organisatie Zeewolde Zakelijk erin om jaar over jaar – ondanks corona – telkens vele hectares grond te verkopen. En daarmee kwamen er nieuwe bedrijven en nieuwe werkgelegenheid naar Zeewolde. Het zeer gewilde bedrijventerrein Horsterparc is vrijwel uitverkocht en is alweer enige tijd één grote bouwput. Egge Jan zegt niet zonder trots: “Hier is de toekomst van Zeewolde zichtbaar! Nieuwe, innovatieve bedrijvigheid die heel goed aansluit bij de beroepsbevolking van Zeewolde. En er is meer! Kijk eens naar onze middenstand en de bedrijvigheid op de werklocaties in het dorp. Of het nu Schepenveld, Planetenveld, Krachtenveld of het Gildenveld betreft: hier is sprake van nieuw elan en nieuwe bedrijvigheid. Overal zie je een gezonde economie zich verder ontwikkelen waarin kleine ondernemers en familiebedrijven kunnen floreren en onze absolute prioriteit krijgen!” 

Economische samenwerking

Economisch staat Zeewolde natuurlijk niet op zichzelf. In de gemeente – vooral op het Trekkersveld – zijn grote (inter)nationale bedrijven gevestigd en die bedrijven zijn hier met’name gevestigd om de centrale ligging van Zeewolde. Dat is logistiek gezien een groot pluspunt. Vandaar ook dat Zeewolde zo’n sterke positie inneemt in de Logistieke Hotspot Almere-Zeewolde-Lelystad. “Dit cluster draag bij aan de verdere positionering van Zeewolde als ideale vestigingsplaats”, zegt Egge Jan die vanuit zijn bestuurspositie binnen de Economic Board Flevoland (Win4All een goede kijk heeft op de gehele economische ontwikkeling van Flevoland.  Hij heeft namens alle Flevolandse gemeenten zitting in de Economic Board en het is mede om die reden niet verwonderlijk dat hij een groot pleitbezorger is van verdere economische samenwerking in Flevoland. Toch vlakt hij de relatie met Noordwest Veluwe daarbij niet uit. Integendeel. Egge Jan: “Wij kunnen ook nog veel leren van Noordwest Veluwe en profijt hebben van de economische ontwikkelingen daar. Die bestaat daar al eeuwen, terwijl wij nog aan het begin staan. De combinatie van traditie en vernieuwing gemengd in een nieuw economisch netwerk is fascinerend en pakt voor Zeewolde goed uit. Voor onze buren op het oude land overigens ook. Met Zeewolde is het immers goed zakendoen! Het ondernemersklimaat in Zeewolde is goed. De centrumondernemers en de ondernemers verenigd in de Bedrijfskring Zeewolde vinden elkaar binnen de koepelorganisatie Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, dat bij tal van activiteiten, waaronder de instelling van Bedrijfsinvesteringszones, op de medewerking en steun van de gemeente mag rekenen. “Ik hecht aan een goede onderlinge samenwerking van het bedrijfsleven en de gemeente “, zegt Egge Jan. “Open communiceren en transparant informatie delen draagt bij aan een positieve ontwikkeling. We zagen dat tijdens de discussie over het aanbestedingsproces en het bestemmingsplan Trekkersveld-4. Die open en transparante relatie tussen bedrijfsleven en gemeente werpt zijn vruchten af. Het draagt niet alleen bij aan het wederzijds begrip, maar zorgt tevens voor een betere besluitvorming.”

Tot slot zegt Egge Jan de Jonge: “Ik wil me ook in de komende jaren blijven inzetten voor een beter Zeewolde. Beter omdat Zeewolde het dorp is waar onze jeugd toekomst heeft en deze ook moet krijgen. Beter omdat iedereen hier kan blijven wonen ook als er zorg nodig is.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.