Klimaat

De gemeente bindt zich aan het Klimaatakkoord en stimuleert de totstandkoming van regionale energiecoöperaties voor zonnepanelen op daken van boerderijen en andere gebouwen.

Het is niet meer de vraag of we met onze wereld op deze manier door kunnen gaan. Het is de vraag hoe we samen werk kunnen maken van een verandering waardoor ook onze kleinkinderen een toekomst hebben.

Samen

Het is belangrijk dat we samen zoeken naar oplossingen, veranderingen waarbij iedereen zijn steentje bij kan dragen. Een motto als "de vervuiler betaalt" vinden wij rechtvaardig, grote gebruikers merken dat meer, bescheidenheid loont, op deze manier kan iedereen een bijdrage leveren en wordt gestimuleerd om naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Het goede voorbeeld geven

De gemeente moet bij alle doen en laten ook "groen" zijn, de kosten op de juiste plaats neerleggen en investeren in duurzaamheidsmaatregelen. 

**

Lokaal aan de slag!

Een gezonde leefomgeving en gezondheid zijn belangrijk voor ons, ten diepste belangrijker dan economisch succes. De economie moet dus anders gaan werken en andere verdienmodellen kiezen. Bij kleinere bedrijven komt de circulaire economie al op gang. Grotere bedrijven en systemen veranderen vaak lastig. Daarom willen wij juist lokaal een speerpunt maken van duurzaamheid en met elkaar aan de slag gaan waar wij kunnen.

Grote rol voor de boer!

Ons landschap wordt onderhouden door agrariërs die voedsel produceren. Veelal anoniem, hoogwaardig, goedkoop voedsel. De agrariërs zijn al aan de slag gegaan met energieproductie, kringlooplandbouw. We willen juist met onze agrariërs werken aan een nieuwe economie waarin een gezonde leefomgeving en duurzaam voedsel voorop staat.

Iedereen is onderdeel van de oplossing!

Duurzaamheid gaat ook over bewust kopen, eten, reizen en hoe gaan we om met afval, energie en ons landschap. Het was vrij normaal om zelf te bepalen wat je koopt, eet en doet. Een andere levensstijl met wellicht een stukje bescheidenheid en gemeenschapszin past beter bij een duurzame toekomst. 

Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft, met uw voeten troebel maken? (bron Ezechiel 34:18)

 

Wat het CDA betreft heeft duurzaamheid te maken met

Economie, ruimtelijke ordening, maar ook met:

 

Ambities uit ons verkiezingsprogramma

  • Voor het CDA Molenlanden is rentmeesterschap een belangrijk uitgangspunt. Wij willen daarom dat de gemeente Molenlanden zich ook bindt aan het nationale Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49% terug te dringen.
  • De gemeente Molenlanden heeft een voorbeeldfunctie en koopt daarom duurzaam in, besteedt duurzaam aan, plaatst zonnepanelen op haar gebouwen en gebruikt alleen nog ecologische en milieuvriendelijke schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen.
  • De gemeente Molenlanden sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en bepleit zo statiegeld op kleine flesjes en blikjes.
  • Zwerfaval vraagt een gemeenschappelijke aanpak van de gemeente met al haar inwoners, waarin wij allen zelf het goede voorbeeld geven, zelf ook opruimen en elkaar aanspreken.
  • In de afvalinzameling wordt gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik en recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken.
  • In Molenlanden moeten alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2030 duurzaam geïsoleerd zijn. Wij willen binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen, clubhuizen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.
  • Bij nieuwbouw wordt alleen nog duurzaam en aardgasloos gebouwd. De gemeente maakt met de netbeheerder en woningbouwcorporaties afspraken over het op termijn vervangen van het gasnet.
  • Zonneweiden passen niet in ons gebied en krijgen van de gemeente Molenlanden niet de ruimte. De gemeente stimuleert wel de totstandkoming van regionale energiecoöperaties voor zonnepanelen op daken van boerderijen en andere gebouwen. Bij wind- en zonne-energie verdient het de voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.
  • Het wagenpark van de gemeente Molenlanden wordt in een periode van vier jaar volledig elektrisch.
  • In iedere kern plaatst de gemeente elektrische laadpalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.