Wat wij al voor u gedaan hebben de afgelopen vier jaar.

Het CDA is een partij die haar verantwoordelijkheid pakt. De afgelopen vier jaar zowel vanuit het college als de gemeenteraad. En met resultaat. Wij hebben ons met succes hard gemaakt voor:

 • Het behouden van de Blauwe Engelen;
 • Een rookvrije generatie en toetreding tot de Alliantie Nederland Rookvrij;
 • Duurzame mobiliteit en het verbieden van oude dieselauto’s in de Milieuzone;
 • Het verkennen van alternatieven voor de aanleg van de Zuidwestboog Meteren-Boxtel;
 • De ondersteuning en ontwikkeling van watersportvereniging Engelermeer;
 • Het ontwikkelen van een ‘ladder’ voor zonne-energie en deze toe te passen in de Rosmalense Polder;
 • Het verleiden van ouderen om hun vaak te grote woning te verruilen voor een kleinere (huur)woning;
 • Een brug voor langzaam verkeer over de Zuid-Willemsvaart;
 • Meer perspectief voor mensen met behoefte aan beschut werk;
 • Het aanstellen van een kinderburgemeester;
 • Het opstarten van een Strategic Board ’s-Hertogenbosch;
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van een snelle (spits) busverbinding Maaspoort – Centraal station NS;
 • Het ondersteunen van het Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwe Stomp;
 • Overleg tussen gemeente en “kabelaars” om te komen tot glasvezelaanleg in Gewande en de Rosmalense Polder;
 • Vergroening van de omgeving van Lidl Oude Vlijmenseweg;
 • Het terugdringen van vuurwerkoverlast;
 • Het zijn van een dementievriendelijke gemeente en het hiervoor trainen van ambtenaren;
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een conciërge op iedere basisschool;
 • Het versterken van de lokale omroep door het verhogen van de subsidie;
 • Het stimuleren van ‘knarrenhofjes’;
 • Nieuw Theater aan de Parade
 • Autovrije straatdagen;
 • Het ondersteunen bij het realiseren van een jeugdherberg of hostel;
 • Het instellen van een één loketfunctie voor evenementorganisatoren die voor de eerste maal een evenement willen organiseren;
 • Het behouden van gratis parkeren in blauwe zones;
 • Inzet richting het Rijk op structureel compenseren van gemeenten voor de toenemende zorgvraag in het sociaal domein;
 • Het vergroten van de Omgevingskwaliteit van de Boschveldweg;
 • Het inventariseren en realiseren van woonwensen van inwoners met een handicap;
 • Het faciliteren van kleine culturele initiatieven;
 • Een permanente locatie voor de ‘Urban scene’ in de Bossche Stadsdelta;
 • Een groter en sterker Annapark, inclusief de bouw van (woonproject voor jongvolwassenen met een (lichte) beperking) op de locatie van De Vlieger;
 • Het betrekken van bewoners bij het Actieplan brede binnenstad;
 • Het voorkomen van leegstand in de binnenstad;
 • Ondersteuning van jonge mantelzorgers;
 • Een zichtbaar ‘Huis van de democratie’;
 • Het uitzetten van verlichting van reclame in de openbare ruimte tussen 23.00 en 07.00;
 • Het rekening houden met omwonenden bij het plaatsen van reclameobjecten;
 • Een groene en veilige onderwijscampus;
 • Vernieuwing en diversificatie van horeca aan de randen van de binnenstad;
 • Het realiseren van een studentensociëteit op de locatie van het Stadsarchief;
 • Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de Hinthamerstraat;
 • Het realiseren van een Bossche sportieve zomer en het benutten van sportfaciliteiten in de zomer;
 • Aandacht voor duurzame energieopwekking (in de vorm van zonne-energie) langs de A2;
 • Een goede verhouding tussen wind- en zonne-energie en natuur;
 • Het in standhouden van Jongerencentrum de Poort;
 • Een ruimhartige omgang met mantelzorg bij digitale bezoekersregeling parkeren;
 • Verbeteren van de veiligheid van snelfietsroute F59
 • Het verfraaien van verzamelcontainers;
 • Een goede rol voor het Paleis voor Volksvlijt;
 • De vervanging van steigers en kades van zeilverenigingen;
 • Het verhogen van de financiële ondersteuning van de amateurkunst;
 • Het bestrijden van werkloosheid en armoede onder jongeren;
 • Een bonus voor de Boa’s;
 • Het aanstellen van een Centrummanager;
 • Het aanleggen van een ‘groene loper’ in het Paleiskwartier en Stationskwartier;
 • Het aanleggen van voldoende speel- en verblijfsplekken in Boschveld;
 • Een waardige plek voor 53ste Welsh Division monument;
 • Een Bosch Herstelfonds 2021 om de basisinfrastructuur van onze samenleving te ondersteunen naar aanleiding van corona;
 • Het verhogen van het drempelbedrag voor giften voor mensen in de bijstand;
 • Het direct aanpakken van de uitstoot schadelijke stoffen asfaltcentrale nabij de Rietvelden;
 • Het verkorten van de wachtlijsten voor de WMO;
 • Een onderzoek naar een optimale Oostelijke ontsluiting en de betrokkenheid van wijkraden daarbij;
 • Intensivering van de aanpak schulden en armoede;
 • Een autoluwere binnenstad;
 • Aandacht voor een fietsverbinding bij de nieuwe Maasbrug;
 • Onderzoek naar anti-speculatiemogelijkheden op de woningmarkt;
 • Het vergroten van het percentage middenhuur in het Gasthuiskwartier;
 • Voorrang voor regionale bedrijven op Heesch-West;
 • Het versterken en toekomstbestendig maken van vrijwilligerswerk;
 • Ruimte voor parkeerplaatsen bij het ontwikkelen van woningen in de sociale sector;
 • Het voorkomen van energie-armoede;
 • Het stoppen van het verval van Fort Crèvecoeur;
 • Het verkennen van de mogelijkheden voor een Kansenpas;
 • Het verlenen van medewerking aan de noodopvang voor 300 vluchtelingen op het Autotron.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.