Klimaat voor een gezonde, duurzame samenleving

Het CDA is een partij die zich verbindt aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarom willen wij werken aan een klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch in 2050. Een opgave die niet vrijblijvend is en waar alle inwoners en ondernemers van onze gemeente een steentje aan moeten bijdragen. Duurzaamheid dient daarbij de gezondheid, leefomgeving en biodiversiteit te versterken en niet te ondermijnen. Het CDA is zich ervan bewust dat we in een wereld leven, die wij in bruikleen hebben, geërfd hebben van onze ouders en grootouders en doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en generaties daarna. Binnen het CDA noemen we dit rentmeesterschap. Dit betekent ook keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Verder kijken dan ons eigen belang en onze tijd. Keuzes maken die noodzakelijk zijn en niet altijd door iedereen met gejuich zullen worden ontvangen Maar het CDA  neemt haar verantwoordelijkheid en zal daarom keer op keer onze boodschap uitdragen aan onze inwoners en hierover met hen in gesprek gaan. In het bewustzijn dat we op weg zijn naar een klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch in 2050: De Groene Hertogstad van de Toekomst.

  • Groen en klimaatadaptief wonen: We kiezen voor circulair bouwen en klimaatadaptatie. Circulair bouwen betekent zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Voor een klimaatadaptieve inrichting plaatsen we bomen en planten om hittestress in de stad te voorkomen. Bovengrondse hoogspanningskabels leggen we onder de grond en die ruimte gebruiken we om te vergroenen. Regenwater vangen we op en ontkoppelen we van het riool.
  • Investeren in natuur: Meer groen en biodiversiteit in de stad, zoals bij het Sint Janslyceum. Meer school- en pluktuinen in de openbare ruimte. Aanplant van extra (fruit) bomen, 1 per inwoner, en investeren in nieuwe parken zoals in Nieuw Zuid. De biodiversiteit versterken we door minder te maaien, het zaaien van bloemmengsels en de aanleg van ecologische zones. Meer bomen, heggen, struiken en planten zorgen voor meer: Biodiversiteit, CO2- reductie, geluiddemping, opname fijnstof, regulering temperatuur en vooral schone lucht.
  • Tegels wippen, blijven doen: Het succes van ‘Tegels eruit, planten erin’ willen we verder stimuleren. In onze gemeente kan je gratis je tegels inleveren én er komen actiedagen waar dat ook in de wijk kan. Ook zo stimuleren wij dat inwoners helpen met meer groen en biodiversiteit in hun leefomgeving. En natuurlijk doet de gemeente zelf ook mee. Het CDA pleit voor een tegel-ophaal-service om de drempel verder te verlagen.
  • Afvalhelden: Wij maken inwoners bewust van het terugbrengen van afval in de openbare ruimte en de natuur. In veel wijken zetten afvalhelden zich vrijwilliger in om hun omgeving schoon te houden. Jong geleerd is oud gedaan, waarbij ook zakgeld kan worden verdiend. Dit wil het CDA krachtig doorzetten.
  • Afval scheiden: Bij de afvalverwerking streven we naar meer hergebruik van grondstoffen, het meer scheiden van afval (ook op straat en in de horeca) en recycling. Als het onderzoek naar nascheiding van afval (dus niet meer scheiden) betere resultaten oplevert kiezen we daarvoor. Met het inzamelen van oud papier door verenigingen gaan we door. Het einddoel is om geen afval meer te hebben.
  • Windmolens en zonnepanelen: De energietransitie realiseren wij met zo min mogelijk impact op de leefomgeving in onze gemeente. Wij vragen bij het Rijk extra aandacht voor alternatieven voor windmolens op land, zoals windmolens op zee. Windmolens in de Rosmalense polder plaatsen wij niet meer dan strikt noodzakelijk en tenminste volgens de nieuwe afstands-normen van het Rijk. We zien nog volop kansen voor zonne-energie; op parkeerplaatsen, geluidschermen (A59 en A2) en (industrie)daken. Niet op vruchtbare landbouwgrond. De winsten uit grote energieprojecten moeten ten goede komen aan de leefbaarheid van de omgeving.
  • Auto/fiets/OV & meer mobiliteit: De toekomst ligt in elektrisch rijden, maar dan moet je wel in de buurt kunnen opladen. Het CDA wil 1.000 nieuwe elektrische laadpunten voor auto’s, snellaadpleinen bij winkelcentra en fiets oplaadpunten in de openbare ruimte. Deelauto’s, scooters en fietsen geven we de ruimte, (parkeer)overlast gaan we tegen.
  • Verduurzaming gebouwen en scholen: Ook alle gemeentelijke gebouwen, scholen en gemeenschapshuizen krijgen versneld duurzaamheids maatregelen, zoals zonnepanelen en isolatie. En groene schoolpleinen. Met een win-win situatie: we helpen het klimaat én de kosten op langere termijn gaan omlaag. We kijken hierbij ook naar de luchtkwaliteit op scholen.
  • Energie + energierekening: Het vinden van andere soorten schone energie zoals aardwarmte en aquathermie (energie uit water), net als energie coöperaties voor zonnepanelen en wind stimuleren we. Thuis is besparen van energie belangrijk, ook voor de energierekening. Binnen de gemeente maken we 1 loket voor alle steun bij energiebesparing/ isolatie voor inwoners en bedrijven.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.