Leefbaarheid in dorpen en wijken

Wij hebben de ambitie om de fijnste woonstad van Brabant te zijn. De stad waar je veilig kan wonen, met groen en goede voorzieningen voor jong en oud. Dat betekent goed wonen in de hele gemeente: alle dorpen en wijken. Ieder dorp en elke wijk heeft zijn eigen karakter, inwonersamenstelling en behoeften. Het CDA begrijpt dat maatwerk vereist is op dorp- en wijkniveau. Als CDA is het ons ideaal dat de gemeente mensen ruimte geeft om initiatieven te ontplooien in hun buurt. Met hulp van de gemeente als dat nodig is. Een gespreide verantwoordelijkheid dus.

Dat vraagt ook om het aanpakken van uitdagingen, zoals onveilige situaties of overlast. Waarbij wij uitgaan van de verantwoordelijkheid van iedereen. Of bijvoorbeeld het zorgen voor de juiste voorzieningen op de juiste plekken. Wanneer mensen de handen uit de mouwen steken, zorgt het CDA voor een steun in de rug met de wijk- en dorpsbudgetten en structurele ondersteuning van de wijkmanager en ambtelijke ondersteuning.

  • Zorgzame buurten: Wij zetten in op zorgzame buurten (buurten waar zorg en ondersteuning dichtbij worden georganiseerd) tegen eenzaamheid en voor zelfredzaamheid in sociaal sterke dorpen en wijken zodat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente moedigt mensen aan om een sociaal netwerk te onderhouden om elkaar te steunen met aanspreekpunten in de wijk. Wij stimuleren het gebruik van de Buurtapp voor ondersteuning bij sociale veiligheid.
  • Bereikbaarheid dorpen en wijken: De gemeente moet investeren in de bereikbaarheid van onze dorpen en wijken. Files in wijken en dorpen voorkomen wij door het doseren van voertuigen tijdens de spits met slimme verkeersregelinstallaties. Daarnaast zetten wij in op goede ontsluitingswegen met maatregelen om het sluipverkeer te voorkomen. Voor een goede bereikbaarheid van Rosmalen is de Oostelijke ontsluiting van cruciaal belang. Ook zetten wij in op een betere bereikbaarheid van Nuland en Vinkel met het OV en alternatieven hiervoor. We kiezen voor parkeerplekken én groen; handhaven van bestaande parkeerplekken op straat óf een toegankelijke vervanging bieden.
  • Drugsoverlast in buurten: In veel wijken zien we drugsoverlast. Dit gaat ten koste van een veilige leefomgeving, de gezondheid van onze (jonge) inwoners, en moet absoluut voorkomen worden. We zetten camerabewaking in en handhaven actief, daar waar nodig is. We spreken met Buurtbeheergroepen en pakken hun signalen direct op. We werken met een meldpunt stadstoezicht waar overlast 24/7 gemeld kan worden én wordt aangepakt.
  • Leegstand in de buurt: We blijven in gesprek met ondernemers, buurtbewoners en eigenaren van winkelpanden om leegstand van winkels te voorkomen. Juist ook in de wijken en wijkwinkelcentra. We maken tijdelijke invulling mogelijk met (samen) thuiswerkers, startup bedrijven en wijkinitiatieven.
  • Toekomstvisie wijken: Wij willen voor elke wijk en dorp een toekomstvisie met 10 speerpunten opstellen. Dit voor en door de inwoners zelf. Zo is voor iedere wijk en voor iedere dorp duidelijk hoe de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte en het op peil houden van het voorzieningenniveau de komende 10 jaar plaatsvindt. Mensen weten hiermee wat ze kunnen verwachten.
  • Multifunctioneel gebruik: Scholen, buurthuizen, sportclubs en gemeentelijke gebouwen staan vaak leeg in de avond en het weekend. Of juist overdag. Wij gaan deze gebouwen maximaal en multifunctioneel gebruiken voor bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang, verenigingen of als ontmoetingsruimten in de buurt. In de wijk, voor de wijk.
  • Openbare ruimte: Het CDA investeert in de plekken in de wijken en buurten waar mensen elke dag zijn. We plaatsen extra zitbankjes om ontmoeting te stimuleren, sporttoestellen en passende speeltuinen, extra openbare toiletten en meer hondenveldjes. We gaan werken met ‘adopteer een straat’ om wijken te vergroenen. En verhogen het niveau van onderhoud van de openbare ruimte.
  • Wijk- en dorpsbudgetten: Wij staan achter de beschikbare wijk- en dorpsbudgetten, maar zien ook dat middelen niet overal benut worden. We kijken waar dit het geval is, waarom en hoe de niet bestede middelen herverdeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het inrichten van lokale steunpunten om elkaar te ontmoeten, te informeren en om activiteiten te organiseren voor (nieuwe) buurtgenoten.
  • Inzetten op fietsen: De fiets is een belangrijk vervoermiddel. Dat vraagt om veilige fietspaden, die vrij liggend en verlicht zijn. Ook in het buitengebied. Bijvoorbeeld van Engelen naar Bokhoven.  Daarnaast zijn extra fietsenstallingen (fietsvlonders bijvoorbeeld) op drukke plekken nodig. Dit om te voorkomen dat fietsen overal staan.

 Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.