Bestuur en Financiën

Onze gemeente is al een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te bezoeken. Op veel landelijke lijstjes scoren we nu goed als het gaat om bereikbaarheid, werkgelegenheid, criminaliteit, winkelen en horeca. Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Om te voorkomen dat we in worden gehaald door steden in de regio, is een actieve en sterke gemeente nodig. Een gemeente waar bestuurders proactief kansen pakken, zoeken naar innovaties en de kracht van de samenleving benutten. Ons gemeentebestuur pakt aan en pakt door.

Het huishoudboekje van ‘s-Hertogenbosch moet hiervoor op orde zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we investeren in nieuwe zaken, zoals in dit programma vermeld. Dat betekent ook keuzes maken. Daar lopen we als CDA niet voor weg.

  • Oog voor kansen: Ondanks onze goede positie als gemeente, leunen we niet achterover. We hebben oog voor kansen. We zijn als gemeente proactief en hebben meer aandacht voor subsidies die door hogere overheden geboden worden. In de ambtelijke organisatie maken we hiervoor ruimte vrij. Dit verdient zichzelf terug.
  • Brede welvaart: Het goed hebben met elkaar, houdt meer in dan economische ontwikkeling en materiële welvaart. Het gaat ook om gezondheid, een veilige leefomgeving, sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling. Wij pleiten daarom voor een wethouder Brede welvaart.
  • Tegengaan van lastenstijgingen: Lastenstijgingen voor inwoners, verenigingen en bedrijven worden zoveel mogelijk tegengegaan. Dit betekent dat hogere uitgaven of tekorten op de eerste plaats worden gedekt door nieuw voor oud, verbetering van de efficiency en besparingen bij de gemeente zelf.
  • Aanbesteding liefst lokaal: Grote trajecten worden (alleen als het moet) aanbesteed - lokaal als het kan - en er wordt na een uitgebreide kostencalculatie, zorgvuldig op toegezien dat de kosten beheersbaar blijven en de kwaliteit goed is.
  • OZB / Woonlasten: Het CDA wil de woonlasten, waaronder de OZB, niet verhogen en blijft gelijk aan het jaar daarvoor (rekening houdend met inflatie). De hondenbelasting schaffen we niet af, maar verlagen we. De hoogte van de afvalstoffenheffing moet afhankelijk worden van het aantal personen in het huishouden.
  • Heffingen en leges: We zorgen ervoor dat heffingen en leges kostendekkend zijn, de gemeente mag er geen ‘winst’ op maken. De leges voor het splitsen van woningen verlagen we naar 0. We organiseren een aantal keer per jaar een actie bij de Milieustraat, waarbij tegen een laag tarief afval kan worden aangeboden.
  • Geld voor Sociaal Domein: Alle gelden die de gemeente van het Rijk krijgt om aan de WMO en het Sociaal Domein te besteden, besteden wij ook aan deze domeinen. Iedere euro die je in de zorg stopt moet optimaal renderen voor de inwoner.
  • Vereenvoudiging: Dienstverlening, formulieren en communicatie met de gemeente wordt maximaal vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt.
  • Huishoudboekje op orde: Het is onze verantwoordelijkheid om het huishoudboekje van de gemeente op orde te hebben. Dat kan vragen om keuzes, want niet alles kan. Daar lopen wij niet voor weg.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.