Familie en gezin

We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op de familie en het gezin. Een thuissituatie waar je op terug kunt vallen. Waar je de normen en waarden voor de rest van je leven aanleert, en waar je omkijkt naar elkaar als er zorg nodig is. Wij zetten daarom in op het ondersteunen van families en gezinnen, hoe je familie of gezin er ook uitziet, zodat deze de sterke basis kunnen zijn die eenieder nodig heeft. We verliezen daarbij de situaties van de alleenstaanden niet uit het oog.

  • Normen en waarden: Juist in deze tijd van tegenstellingen zijn normen en waarden belangrijk om op terug te vallen. Dat vertalen we concreet in de Week van Respect, die we groots aanpakken. Een ander voorbeeld is het aanspreken van ouders op het gedrag van hun kinderen. En het lik-op-stuk ingrijpen op geweld tegen dienstverleners en ambtsdragers.
  • Jezelf kunnen zijn: Iedereen moet zichzelf kunnen zijn én zichzelf kunnen ontwikkelen. Iedere vorm van discriminatie, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik en pestgedrag pakken we hard aan. We zijn met trots een gastvrije gemeente, waar iedereen welkom is.
  • 1 jaar gratis lid van een club: Het verenigingsleven klaar maken voor de toekomst begint bij de jeugd. Kinderen kunnen hun talenten ontdekken. En voor ouders hoeft geld geen afweging te zijn. We kiezen ervoor om elk kind één jaar lang gratis lid te laten zijn van een plaatselijke vereniging, op kosten van de gemeente. Op deze manier willen we ook de toekomst van het verenigingsleven versterken.
  • Mantelzorg: Het aantal mantelzorgers stijgt. 1 Op de 4 inwoners zorgt veel en vaak voor een naaste. We staan het toe om eenvoudig Mantelzorgwoningen te bouwen (woningen die je achter het huis kan plaatsen). De mantelzorgwaardering die mantelzorgers jaarlijks ontvangen verdubbelen we. We zetten extra in op respijtzorg, dat is vervangende zorg door een ander, om de mantelzorger regelmatig te ontlasten. We verkennen of we een nieuw ‘logeerhuis’ kunnen realiseren om mantelzorgers te ontlasten. En laten mantelzorgers gratis parkeren op de plek waar zij zorg verlenen. Jonge mantelzorgers ondersteunen we op maat.
  • Kinderopvang: Kinderopvang maakt het mogelijk voor ouders om werk en zorg voor hun kinderen te combineren. En om deel te nemen aan de maatschappij. Wij stimuleren gastouderschap en zetten in op opvang voor kinderen met een beperking. Wij zetten daarnaast in op het vinden van extra locaties om in de toenemende vraag te voorzien en houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.
  • Veilig verkeer: De gemeente zorgt voor veilige routes en oversteekplaatsen bij scholen en sportparken zodat kinderen zelf veilig hun weg kunnen vinden. Ook kiezen we voor strengere handhaving van verkeersovertredingen in de buurt van scholen en in wijken.
  • Ruimte voor jongeren: Onze wijken zijn aansprekend voor iedere leeftijd. Vriendschappen opbouwen doe je in de buurt, door met elkaar dingen te ervaren, je grenzen te verleggen en door plezier te hebben met elkaar. Wij realiseren op meerdere plekken in de stad ontmoetingsplekken voor jongeren. Bijvoorbeeld in de Groote Wielen.
  • Tegengaan van tweedeling: De tweedeling in de samenleving kent veel vormen én raakt ons allemaal. Of het nu om wonen, gezondheid, de financiële situatie of vertrouwen in de toekomst gaat. Tweedeling is niet zomaar op te lossen. We maken samen met de stad een actieplan, met het doel de stad bij elkaar te houden. Want niemand staat aan de kant. Het CDA blijft bouwen aan die saamhorige en inclusieve gemeenschap van ’s-Hertogenbosch.
  • Veilig thuis: 6% Van de inwoners is in de afgelopen twee jaar slachtoffer of getuige geweest van huiselijk geweld. Het huiselijk geweld is helaas in de coronatijd toegenomen, ook in onze gemeente. We investeren in Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.