Wonen

Veel mensen willen in ‘s-Hertogenbosch wonen en blijven wonen. En terecht, want we zijn een prachtige gemeente met een grote verscheidenheid aan woonmogelijkheden. We hebben een mooie historische binnenstad, stedelijke woonmilieus en ruime en groene dorpen en wijken. En niet te vergeten is ‘s-Hertogenbosch goed bereikbaar. Het vinden van een passende woning is echter niet makkelijk. Huizenprijzen gaan op dit moment door het dak en wachtlijsten in de huursector nemen toe. Starters komen lastig aan een woning. Dat geldt ook voor senioren die willen doorstromen naar een nieuwe woning en gezinnen die nét iets meer ruimte zoeken. Dit vraagt nú om oplossingen. Oplossingen die passen bij onze ambitie om de fijnste woonstad van Brabant te zijn. Wij vinden dat van iedere 3 nieuwe woningen die we bouwen er 1 voor jongeren, 1 voor gezinnen en 1 voor senioren moet zijn. Wij zetten hiermee in op een gezonde mix van woningen, zodat we tegemoetkomen aan de behoefte die er nu is.

  • + 15.000 woningen: De komende jaren krijgt onze stad er 15.000 woningen bij. Dat zijn woningen in dorp en stad. Het gaat om inbreidingslocaties in bebouwd gebied, nieuwe wijken, het ombouwen van kantoorpanden en het splitsen van woningen.
  • Verduurzamen: Een belangrijk deel van de woningvoorraad vraagt om maatregelen ter verduurzaming. We maken het mensen gemakkelijk om hun huis te verduurzamen door één duurzaamheidsloket te maken. Ook alle gemeentelijke gebouwen, scholen en gemeenschapshuizen krijgen versneld duurzaamheidsmaatregelen. Met mooie bijvangst: de kosten op langere termijn gaan omlaag.
  • Zelfbewoningsplicht: Het is onwenselijk dat beleggers grootschalig woningen opkopen en uit de markt onttrekken. We willen de ‘zelfbewoningsplicht’ uitbreiden. Voor starters en mensen met modale inkomens wordt het hiermee makkelijker om een huis te kopen.
  • Nieuwe wijk: groot Zuid: We gaan het gebied langs de Zuid-Willemsvaart, achter de Meerendonk tot aan de A2 ontwikkelen. Dit geeft ruimte voor zo’n 4.000 woningen aan het water, dichtbij voorzieningen. Een specifiek deel van deze woningen is bedoeld voor starters en voor senioren, waarbij oog is voor levensloopbestendigheid. Voor zittende bedrijven zoeken we een nieuwe plek.
  • +1.000 inwoners Nuland, +800 Vinkel: Leefbaarheid van onze dorpen met goede voorzieningen en gezonde clubs en scholen, start bij het hebben een gezonde bevolkingsopbouw. Wij zetten in op een groei van 1.000 inwoners voor Nuland en 800 voor Vinkel. Dit doen we door splitsing van woningen en te verkennen of we kunnen bouwen. We zetten hierbij specifiek in op betaalbare woningen voor starters en ouderen. Ook kijken we naar de mogelijkheden van voormalige agrarische (VAB) locaties.
  • Meer capaciteit en minder regels: De ontwikkeling van woningen loopt vast op de beperkte capaciteit van de gemeente. Om het woningtekort ook echt op te lossen, willen wij extra capaciteit voor de ambtelijke organisatie. Daarnaast maakt ruimtelijke regelgeving het creëren van woningen onnodig moeilijk. Schrapsessies in de regelgeving van de gemeente zijn nodig om te kijken welke regels overbodig zijn. 
  • Tijdelijke woonvormen: Wij zetten in op tijdelijke woonvormen, zoals prefab-woningen, flexwoningen, anti-kraak en tiny houses. Dit om de grootste nood op dit moment op te lossen. Dit is met name interessant voor studenten en starters. Wij zoeken hiervoor de samenwerking op met marktpartijen die hieraan bij kunnen dragen.
  • Eerst eigen inwoners én splitsen: Een deel van de nieuwbouwkoopwoningen wijzen we toe aan onze eigen inwoners om tekorten op de woningmarkt tegen te gaan. Ook maken we splitsen van woningen gemakkelijker en de vergunning plus procedure gratis. Dit geldt ook voor het bouwen van mantelzorgwoningen.
  • Meer transferia en fietsenstallingen: Om de binnenstad bereikbaar, leefbaar en gezellig te houden maken we nieuwe transferia. Bijvoorbeeld bij De Vliert en Orthen/Ertvelderplas. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van het bestaande OV- netwerk. Bijvoorbeeld in de parkeergarage St Joseph en in de kelder van het oude V&D pand op de markt maken we nieuwe gratis fietsenstallingen.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.