Duurzaamheid

Ambitie is goed, maar als het om duurzaamheid gaat, begint het CDA met oplossingen die realiseerbaar zijn, zoals het bevorderen van het isoleren van woningen en het creëren van meer groen. Daarbij past geen betutteling vanuit de overheid, maar geloven wij in bewustwording creëren zodat inwoners zelf enthousiast worden en de voordelen zien om een stap te zetten. Initiatieven om inwoners hierbij te helpen verdienen ondersteuning. Denk daarbij aan de waardevolle activiteiten van het Duurzaamheidsplatform Zuidplas, een Tweede Kans- of kringloopwinkel of het Repair café.

Verduurzamen woningen

Het is goed om als gemeente en inwoners samen te kijken naar de maatregelen die direct effect hebben op de CO2-uitstoot en de leefbaarheid. Gemeentelijke ondersteuning en subsidie kan hier zeker bij helpen. Ook zijn we voorstander van het gebruik van warmtenetten. Dit is namelijk efficient omgaang met energie en dus de CO2-uitstoot terugbrengen. 

Dat nieuwe woningen gasloos en energieneutraal moeten is helder. Bij het vijfde dorp moet er een hoge ambitie op duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn.

Klimaatadaptatie is zorgen dat de omgeving zo is ingericht dat negatieve gevolgen van klimaatverandering voorkomen worden, denk aan wateroverlast, hittestress en droogte. Van slimme keuzes die daar nu gemaakt worden plukken wij later de vruchten. Uiteindelijk is dat ook waar duurzaamheid voor ons over gaat: nu goed nadenken over de impact van beslissingen op lange termijn.

De kracht van onze dorpen zit ook in oog voor milieu en natuur. Het is geweldig om te recreëren in of langs de groengebieden in onze dorpen. Met de Rotte, Hollandse IJssel en Zevenhuizerplas of het Hitland hebben wij tal van mogelijkheden binnen onze gemeente. Daarbij hebben zij ook een ecologische functie en is het onze taak om hier verantwoord mee om te gaan.

Bermen en watergangen

Wij willen dat bermen en watergangen goed worden onderhouden omdat dit bijdraagt aan veiligheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Wind- en zonenergie

We staan met zijn allen voor grote opgaven waardoor technologische ontwikkelingen op de voet gevolgd moet worden om waar mogelijk toe te passen. Tegelijkertijd zijn wij wel zeer terughoudend met het plaatsen van windmolens in Zuidplas. Windmolens hebben namelijk schadelijke effecten op omwonenden en gaan ten koste van de dorpse uitstraling.

Wij willen de opgaven creatief benaderen en waar mogelijk oplossingen combineren. Wij zijn voorstander van meervoudig ruimtegebruik, denk bijvoorbeeld aan een geluidswal met zonnepanelen. Inwoners moeten kunnen participeren in duurzame projecten, waardoor zij er financieel voordeel uit kunnen halen. Wij zetten ons in voor energiebesparing voor alle inwoners, met een lagere energierekening tot gevolg.

Afval

Wij willen de hoeveelheid afval terugdringen. Bij afvalinzameling is recycling speerpunt. De komende periode moet er goed onderzocht worden wat de meest duurzame en slimme wijze van afvalinzameling en verwerking is en hierbij betrekken we graag de voorkeuren van de inwoners.

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.