Vijfde dorp

De Zuidplaspolder is al in 2004 door de provincie Zuid-Holland aangewezen als ontwikkellocatie voor grootschalige woningbouw. In Zuidplas heeft de focus de afgelopen jaren op uitbreiding van bestaande dorpen gelegen. Om de identiteit van de dorpen te behouden zijn er grenzen aan deze uitbreiding. De vraag naar woningen is ook in Zuidplas alleen maar toegenomen, vooral aan betaalbare woningen en huizen voor kleine huishoudens is een tekort.

Regie pakken

Wij geloven dat het goed is om vanuit de gemeente Zuidplas de regie te pakken zodat er een dorp ontstaat, met eigen karakter, dat past bij onze andere dorpen. Door de regie te pakken kunnen wij garanderen dat de belangen voor de huidige dorpen ook prioriteit houden. Wij zijn daarom positief betrokken en zullen naast de belangen van de huidige dorpen focussen op een groen en duurzaam gebied met goede bereikbaarheid. Bij de plannen moet er innovatief en creatief nagedacht worden over de mogelijkheden om het zo groen en duurzaam mogelijk te bouwen. Volledig klimaatbestendige bouw moet het streven zijn. Om dat te realiseren is het goed om lessen uit omringende gemeenten mee te nemen en gebruik te maken van Europese subsidies.

De bouw heeft een grote impact op de omgeving. In het gebied wonen mensen, zijn ondernemers gehuisvest en zitten grote bedrijven met een lange geschiedenis. Wij vinden het belangrijk dat hier met zorg en aandacht mee omgegaan wordt.

Nieuwe woonvormen

Het vijfde dorp moet meerwaarde bieden aan de bestaande dorpen. Dankzij het vijfde dorp zijn er meer mogelijkheden, met name voor starters en senioren, om binnen Zuidplas te blijven wonen. Als CDA juichen we ook nieuwe woonvormen toe. Denk hierbij aan een Knarrenhof of andere projecten die voorsorteren op een veranderende maatschappij waarin mensen ZELFSTANDIG/SAMEN willen wonen. Door projecten als de Knarrenhof kunnen ouderen lang zelfstandig wonen maar kijken mensen ook naar elkaar om. Hierdoor gaan we vereenzaming tegen. De terugloop aan vrijwilligers wordt opgevangen doordat het mantelzorgers makkelijker gemaakt worden. Immers, de mantelzorger is bij deze projecten de buurvrouw.

Voorzieningen

Met de groei van de gemeente stijgt het voorzieningenniveau in Zuidplas en kan de gemeentelijke organisatie verder professionaliseren. De nieuwe voorzieningen die nodig zijn om komende bewoners te faciliteren mogen niet ten koste gaan van de huidige voorzieningen in de huidige dorpen. De nieuwe bewoners zullen, zeker de eerste jaren, veelvuldig beroep doen op deze dorpen. Het is goed dat onze dorpen dan ook toegerust zijn op deze toeloop van inwoners.

Eerst bewegen dan bouwen

Eerst bewegen dan bouwen, is ons motto. Het mag niet zo zijn dat door het vijfde dorp de ontsluiting en verkeersdoorstroming vastloopt. Daarom is het van belang dat de inrichting van de verkeersstructuur wordt aangepakt nog voordat er gebouwd wordt. Het vijfde dorp verdient een hoogwaardig openbaar vervoer ontsluiting voor duurzame mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we meer dan eens gezien dat bereikbaarheid op papier ‘geregeld’ was. De praktijk blijkt anders. Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Moordrecht, Moerkapelle, in spitstijden en inmiddels ook daarbuiten, zijn de dorpen niet goed bereikbaar of staan zelfs helemaal vast. Het kan niet zo zijn dat dit op de nieuwe locatie ook het geval is. Eerst bewegen, dan bouwen. Hierbij is het belangrijk dat de verbindingen naar de andere dorpen ook goed geregeld zijn. Nieuwe bewoners kunnen de voorzieningen van de huidige dorpen gebruiken en op die manier versterken!

Rentmeesterschap

Ten slotte: Wij zijn rentmeesters. Wij zijn verantwoordelijk voor hetgeen we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Het inruilen van groen voor grijs voelt dan ook niet altijd goed. Toch leven we in een tijd waarin er een enorme behoefte aan woningen is. We spreken inwoners wiens kinderen noodgedwongen ver buiten de gemeentegrenzen moeten verhuizen omdat er simpelweg geen, betaalbare, woningen binnen de Zuidplas beschikbaar zijn. Als we dan toch gaan bouwen en gaan bouwen in deze omvang, laten we het dan goed doen. Met goed bedoelen we goed voor de huidige generatie maar zo dat komende generaties er geen last van hebben. Duurzame woningen. Energiezuinige gebouwen. Grote groene zones. Een leefbaar gebied voor nu én voor de toekomst.

Wij zijn voor

+ Eigen regie om belangen van huidige dorpen te bewaken

+ Meer woningen voor starters en senioren

+ Eerst bewegen, dan bouwen

+ Oog voor groen, klimaatbestendige bouw

+ Stijging van het voorzieningenniveau in Zuidplas

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.