Veiligheid

Wij maken ons sterk voor de veiligheid in onze gemeente: wij willen extra handhavers om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen verder te vergroten. Daarnaast moet de politiecapaciteit meegroeien met de inwonersaantallen van onze gemeente. Zuidplas heeft een groot grondgebied en aanrijtijden van de politie moeten omlaag. Een betere samenwerking tussen de verschillende korpsen is hiervoor van groot belang en moet worden bevorderd.

Gericht cameratoezicht kan hierbij zeker helpen, maar direct en preventief het gesprek voeren heeft meer effect. De veiligheidsbus die er is gekomen op het initiatief van het CDA laat zien dat een laagdrempelige persoonlijke aanpak werkt. 

Verkeersveiligheid

Daarnaast krijgt verkeersveiligheid bij ons prioriteit. Met name door een goede doorstroming te waarborgen en het scheiden van langzaam- en snelverkeer. Niet in de file de dorpen in- of uit! Voor relatief korte reisafstanden staat de fiets voor ons centraal. Hiervoor moet de fietsinfrastructuur waar nodig worden verbeterd. Ook voor de middellange afstanden zijn veilige fietspaden noodzakelijk waarbij er zo min mogelijk interactie is met overige verkeersdeelnemers.

Sportparken en schoolzones moeten zo ingericht zijn dat kinderen hier al snel zelf veilig kunnen komen. Ouders en schoolbestuur betrekken wij hierbij als ervaringsdeskundigen.

Veiligheid van speelvoorzieningen

De veiligheid van speelvoorzieningen is voor het CDA als gezinspartij belangrijk. Speeltuinen zijn vaak het hart van de buurt. Daar willen wij in investeren.

In de plannen voor de komende jaren moet voldoende aandacht zijn voor cyberveiligheid in de gemeente. En wij willen dat inwoners goed ingelicht worden over het veilig deelnemen aan het digitale verkeer.

Veilige woonomgeving

Wij gaan voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daarom zorgen wij voor het goed onderhouden van wegen, straten, stoepen, pleinen en groenvoorziening. Zeker als het gaat om stoepen en pleinen vinden wij dat winst te halen is in een betere begaanbaarheid voor mensen met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

Wij zijn voor

+ Investeren in extra handhaving om veiligheid te vergroten

+ Aanrijtijden omlaag door samenwerking tussen verschillende korpsen

+ Focus op veilige sportparken en schoolzones

+ Blijven investeren in speeltuinen

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.