08 juli 2022

Onvoldragen stikstofplannen...... bijdrage van het bestuur CDA Brummen-Eerbeek

Onvoldragen Stikstofplannen,
een aanslag op leefbaarheid en economie in delen van Nederland! 

Niet de boer is het probleem! Die wil wel.

Nederland heeft een relatief sterke landbouwsector. Voor veel primaire voedingsmiddelen zijn we in belangrijke mate zelfvoorzienend. Heel belangrijk in crisistijd! We exporteren zelfs veel. In de landbouwsectoren in Nederland en alles wat daar verband mee heeft, het platteland, wonen en werken van oudsher veel CDA-ers. Naast veel van nature erg vruchtbare grond, zijn er ook nogal wat gebieden waar nu nog veel (kunst) mest wordt toegepast. Maar, het blijkt dat de totale uitstoot van stikstof (dat, wat de lucht ingaat) van 1990 tot 2020, gedaald is van ongeveer 500 mln kg N (stikstof) tot ongeveer 180 mln kg N. Dat is een geweldige prestatie!  

Toch hebben we een stikstofprobleem.
Voor delen van Nederland, vooral bij Natura 2000 gebieden, stoot de landbouw nog te veel stikstof uit. We (het CDA) willen toekomstbestendige landbouw met grotere biodiversiteit.
De boer wil wel die kant op. Er ligt echter een voor het CDA in onze regio onaanvaardbare aanpak van het kabinet.
“Het is volstrekt onrechtvaardig en het CDA onwaardig om:
A- Nu op korte termijn alleen de landbouwsector aan te wijzen als schuldige. 
B- Voorbij te gaan aan het toepassen van de menselijke maat in deze en de gebiedsgerichte aanpak, waarbij alle partijen betrokken worden, te vergeten.
C- Niets te doen aan de intimiderende uitspraken van minister Van der Wal: bijv. de stikstof uitstoot moet omlaag en daarom moeten boerenbedrijven weg. En kaartmateriaal te gebruiken dat niet deugt, etc. En minister Staghouwer, die geen plan of agenda heeft met toekomstperspectief voor onze boeren."

We willen een toekomstgerichte aanpak met financiële middelen om dat te realiseren. Dat betekent dat de boer, alsmede de erfopvolger een redelijk inkomen kan verdienen. Dat betekent dat ook naar de prijs gekeken moet worden die een boer ontvangt en naar de kapitaallasten. Dus een totale ketenbenadering.
De intimiderende woorden van de ministers en geen enkel uitzicht op toekomstgerichte plannen en hogere prijzen voor hun producten, hebben kwaad bloed gezet bij niet alleen boeren.
Nogmaals de aanpak is onaanvaardbaar. We willen afdoende antwoorden op onze vragen en opmerkingen (zie onder). Als er niet een andere aanpak komt is het beter om uit de coalitie te stappen. We zien geen bemiddelende rol voor de heer Remkes.

Vragen/opmerkingen:

  1. Waar was het CDA toen de materie bij de regerende coalitie aan de orde was en de aanpak en taken aan de orde kwamen. De leiding had moeten ingrijpen. Veel punten zijn niet opgepakt. Het beleid, zoals het CDA dat wil, is onherkenbaar. Men kan pas als overheid met de boeren en de landelijke gemeenschappen praten als er welomschreven ideeën liggen in de vorm van een plan, zonder intimidaties, maar met een aanpak die toekomst biedt aan de boer in zijn omgeving en die vergezeld gaat van de verstrekking van financiële middelen en hogere opbrengstprijzen.
  2. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de materie door het CDA volstrekt onvoldoende is voorbereid. Voorbeeld: Macro modellering is onbruikbaar. We moeten naar de micro- metingen (per gebied, bedrijf). Verder, het is bijna onmogelijk om snel de uitstoot van ammoniak aanzienlijk terug te brengen. Dat kost veel (investerings)geld en er gaat nogal wat tijd overheen om nieuwe ontwikkelingen van machines en teelt toe te passen, zoals bijv. het invoeren van andere beweidingsystemen.
  3. Heeft de leiding cq hebben fractie en leiding Derk Boswijk wel voldoende ondersteund? We bemerken dat dit niet het geval is, anders waren de plannen niet naar buiten gebracht door de regering. Aan Derk is te merken (o.a. bij televisieprogramma OP1) dat hij zich ongemakkelijk voelt bij wat er is gebeurd. Hij had meer ondersteuning van zijn ideeën verwacht (fractieleiding?). Vergelijking met het gebeurde rond Omtzigt dringt zich op.
  4. Indien leiding en fractie zo maar akkoord zijn gegaan, dan betekent het een volkomen leegloop van het CDA. En ook van de afdelingen. Gaan globale coalitie afspraken boven alles? We willen geen dictaat!
  5. Het is absoluut noodzakelijk dat bijv. de Provincie Gelderland direct € 3-4 miljard krijgt (over 2022-2030) om hun werk te doen.[1] Het moet volgende maand rond zijn, zodat nog de huidige gedeputeerde, Peter Drenth, aan het werk kan. Anders moet wellicht een andere, niet CDA- er, ermee aan de slag met andere ideeën.
  6. Zijn er echt geen mogelijkheden voor Wopke Hoekstra om te praten over de kleine Natura 2000 gebiedjes? Nederland is een relatief zeer klein en ook zeer dicht bevolkt land. Daar moeten we wat mee! Ook absoluut geen verplichte uitkoop van boeren. Alles op basis van vrijwilligheid en overleg. De bereikte vermindering van uitstoot stikstof door de boer moet leiden tot meer duurzame toekomstige landbouw waarin ook de natuur aan bod komt. Dat kan alleen als ook de opbrengstprijzen omhooggaan. 
  7. Er moet ogenblikkelijk duidelijkheid komen over de stikstof uitstoot (NOx) van de grote uitstoters in deze. Per provincie. Die moet omlaag, waardoor woningbouw mogelijk wordt.
  8. In alle berekeningen is geen rekening gehouden met het elektrisch rijden (ook verkeer op snelwegen). Uitstoot CO2 en ook NOx wordt lager. Mogelijkheden voor woningbouw.
  9. Zoals gezegd, als er geen andere aanpak komt lijkt het beter om uit de coalitie te stappen. 

Bestuur CDA Brummen-Eerbeek

1)  Bron: Algemeen nieuws coalitieakkoord. Red. Jan Braakman. Snel berekend is dit het Gelders aandeel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.