Gemeentebestuur

Gemeentebestuur

Van de gemeente moet men op aan kunnen, ze moet doen wat ze zegt. Maar ze moet ook zeggen wat ze doet. We moeten er op letten dat we inzichtelijk en transparant besturen en dat we de mensen er zoveel mogelijk bij betrekken. We moeten geen schulden maken op kosten van komende generaties. Eerlijk en integer besturen vereist ook soliditeit van de financiële huishouding.

          Bestuur

De burgers dienen zo vroeg mogelijk bij de beleidsvoorbereiding te worden betrokken.

Sommige vraagstukken hebben steeds meer een grensoverschrijdend karakter. Samenwerking en overleg worden steeds vaker verplicht. Maar het is van belang dat voor de bewoners de binding die ze met hun eigen dorp hebben behouden blijft. Waar mogelijk en wenselijk dient de gemeente samenwerking te zoeken binnen de regio stedendriehoek. Ook uitbesteding van taken kan oplossingen bieden.

Het handhaven van strikt noodzakelijke regels is van belang voor het wekken van vertrouwen door de gemeente.

 Keuzes CDA

Ø    De gemeente moet de media pas inlichten als er een besluit genomen is en mag geen valse verwachtingen wekken.

Ø    De gemeente dient er nauwkeurig op te toe te zien dat er geen planschade ontstaat. Eventuele schade moet worden hersteld of gecompenseerd.

Ø    De gemeentelijke organisatie is niet gediend met een geografische splitsing. In Eerbeek dient een loket voor diensten te blijven bestaan.

Ø    Het CDA wil dat het college een jaarkalender maakt waarop staat welke nota’s over strategische beleidsonderwerpen zullen verschijnen. Deze agenda moet openbaar zijn. De beleidsnota’s moeten in de opiniërende vergaderingen worden besproken. Burgers kunnen dan hierin participeren. De raad moet meer op hoofdlijnen van vastgestelde beleidsbeslissingen sturen.

Ø    Het moet mogelijk zijn dat een breed gedragen onderwerp door de burgers op die agenda wordt gezet. Zo’n burgerinitiatief mag niet leiden tot het frustreren van het in gang gezette beleid.

Ø    Het college dient bij het voorbereiden van het (uitvoerings)beleid de burgers zo veel mogelijk te betrekken. Via bijv.: Wijkraden, SWB, Adviesraden etc.

Ø    Bekeken moet worden welke regels overbodig zijn en afgeschaft kunnen worden.

Ø    De jaarlijkse vaststelling van de begroting dient als kaderstelling door de raad voor het uitvoeringsbeleid van het college.
Geen extra budgetten achteraf. Het College moet oplossingen aandragen binnen de vastgestelde begroting.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.