Sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen

 

Het CDA vindt betaald en onbetaald werk het belangrijkste middel tegen sociaal isolement en uitsluiting. Mensen moeten zo mogelijk actief blijven. We moeten er alles aan doen om mensen aan het werk te krijgen zodat ze niet afhankelijk worden van een uitkering.

Bij de werkgelegenheid moet de nadruk liggen op reïntegratie. Bij de zorg moet de nadruk liggen op het zo veel mogelijk meedoen in de samenleving.

Verder wil het CDA een sociaal, solide en duurzaam beleid tegen armoede. De echte minima moeten tegen koopkrachtachteruitgang beschermd worden.

 

Keuzes CDA

Ø         Het CDA is voorstander van een actief beleid gericht op sociale activering en reïntegratie. Wel moet ervoor gewaakt worden, dat het beleid er niet toe leidt dat de cliënt in de armoedeval terechtkomt. (Een werkloze die werk vindt en daardoor er in inkomen op achteruit gaat).

Ø         Het CDA wil dat de gemeente zich zo veel mogelijk inspant om tot reïntegratie van cliënten te komen. Samenwerking met reïntegratiebedrijven en het CWI moet worden geïntensiveerd.

Ø         Stageplaatsen en leerplaatsen zijn een goed middel om ervaring op te doen leidend tot reïntegratie.

Ø         De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt de gemeente mogelijkheden om in het kader van reïntegratie ervaring op te doen met zorgtaken.

Ø         De bijzondere bijstand moet gereserveerd blijven voor de echt bijzondere gevallen.

Ø         Er moet een heldere informatie en voorlichting zijn over het minima- en reïntegratie beleid. Het CDA is er een voorstander van dat het “zorgloket” en het “bijstandsloket” intensief met elkaar samenwerken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.