Onderwijs Gemeente Brummen

Onderwijs Gemeente Brummen

 

Keuzevrijheid van onderwijs blijft voor het CDA essentieel. Inhoudelijk worden de scholen door de besturen geleid. De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden, met name de huisvesting. Het CDA is van mening dat lokaal onderwijsbeleid moet leiden tot een goed samenspel van alle scholen met het gemeentebestuur, zodat de kwaliteit van het onderwijs optimaal is. Samenwerking van openbaar en bijzonder onderwijs is van belang op het gebied van de huisvesting, de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang.

Het CDA heeft daarover een visie ontwikkeld: Toekomstvisie primair onderwijs in de gemeente Brummen.

 

Helaas moet de leerplicht nog steeds gehandhaafd worden. Anders dreigen kinderen de dupe te worden van het falen van de ouders. Als de ouders falen moet de overheid ingrijpen. Door begeleiding moet de jongere weer naar het onderwijs en daarmee naar de toekomst geleid worden. Samenwerking met de ROC’s in de regio is gewenst. Zonder scholing geen toekomst.

 

Keuzes CDA

Ø         Door de daling van de leerlingenaantallen nemen de kosten meer dan evenredig toe omdat de bekostiging, die op leerlingenaantallen is gebaseerd, afneemt.De kwaliteit komt daardoor onder druk. Daarom is samenwerking en eventueel gezamenlijk gebruik van gebouwen aan te bevelen. Het CDA hecht eraan dat er in goed overleg met de besturen een concreet plan wordt ontwikkeld om het aantal schoollocaties in de gemeente op termijn van 14 terug te brengen tot ongeveer 10, ten einde dure leegstand te voorkomen.

Ø         Het terugbrengen van het aantal locaties dient in samenhang met het creëren van kinderopvang, en voor en naschoolse opvang bezien te worden. Het CDA pleit ervoor om de schoolbesturen de mogelijkheid te bieden om voor en naschoolse opvang van hun kinderen te organiseren, als brede school of via samenwerking met een kinderopvangorganisatie

Ø      Het CDA vindt het belangrijk dat het zogenoemde anti-segregatieplan voor de scholen in Eerbeek wordt uitgevoerd.

Ø      Controle op de naleving van regels van de leerplichtwet blijft geboden.

Ø      Het CDA hecht eraan dat er aandacht blijft voor het achterstandsbeleid.

Ø         In overleg met bewoners moet de gemeente proberen het aantal veilige fietsroutes voor scholieren te vergroten (Veilig Honk).

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.