Milieu en openbaar groen

Milieu en openbaar groen

 

In het in 2001 vastgestelde “Omgevingsplan” zijn de kaders aangegeven waarbinnen in de gemeente het milieubeleid is verwoord.

Het beleid voor het openbaar groen is vastgelegd voor de kernen Brummen en Eerbeek in de Groenstructuurplannen.

Voor de kleine kernen en het buitengebied is dit vastgelegd in het Landschapsbeleidsplan 1992. Dit laatste plan moet worden geactualiseerd om tijdig en op de juiste wijze te kunnen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Keuzes CDA

Ø         De groenbeheersplannen moeten worden aangepast aan de actuele inzichten op het gebied van groenbeheer.

Ø         De bestrijding van onkruid moet het milieu minimaal belasten.

Ø         Concentratie van de gemeentelijke opslag voor groenvoorzieningen/beheer is gewenst.

Ø         Het landschapsbeleidsplan moet worden aangepast en bij de aanleg van kleine landschapselementen moeten particuliere initiatieven door subsidiering gestimuleerd worden. Hierbij moet het gebruik van EU subsidie worden bevorderd. De gemeente dient hierbij een leidende en een stimulerende rol te spelen.

Ø         Er moet gewerkt worden aan het versterken van het milieubewustzijn. Natuur– en milieueducatie en communicatie is daarbij van groot belang.

Ø         Er moet onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om te komen tot meer afkoppeling van hemelwaterafvoer.

Ø         De milieuvergunningen van de bedrijven dienen actueel te zijn en waarnodig te worden herzien. Dat vereist controle.

Ø             Bij de aanvragen voor gebruik van bedrijfsterreinen ook aandacht geven aan de kwaliteit van het geluid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.