Visie CDA

Visie CDA

Vanuit het Christelijk mensbeeld wordt het profiel van het CDA als volgt:

Visie CDA. We kunnen de CDA-visie als volgt omschrijven: "De wereld, de maatschappij waarin we leven, is nooit af. Alles beweegt( panta rhei) en alles verandert. Niets is ooit, en alles wordt.(Plato). In onze Christelijke mensvisie daagt de Schepper ons steeds weer uit om, in Zijn geest, wegen te vinden naar een samenleving van welzijn, liefde en vrede binnen de heelheid van de aarde 1[1]. Mens, je mag er zijn!

Missie CDA Dichter bij huis betekent dat voor onze politieke missie: 1- dat we streven naar een land, provincie, "gemeente Brummen", waarin elkeen, in vrijheid, persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn leven dan wel geholpen wordt tot zelfredzaamheid. (

De staat zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er genoeg geld om rond te komen, gezondheidszorg en onderwijs. Daarom is er wederkerigheid: iedereen kan ook meewerken aan een goede samenleving(

Kenmerken CDA: - We zijn in de wereld, niet van de wereld. - Mensen bouwen de samenleving zelf, de kracht van mensen telt. De overheid voert de noodzakelijke publieke diensten uit. De politiek zorgt voor wetgeving . - We zijn een Volkspartij die vanuit een beginsel(mensbeeld) werkt. Geen ideologie. - We streven geen typische belangen na, bijv:"groen en links" of "links en overheid(pvda)"

- We zijn positief ingesteld, loyaal, bindend, harmoniemodel. - We willen meer in harmonie met de aarde en de omgeving leven. Daarom moet de vervuiler betalen en de eisen aan producten en productieprocessen moet worden opgevoerd.

talenten inzetten 2[2]) Dat is de centrale gedachte(CDA-groene draad) voor het politieke handelen. 2-dat we elk mens in staat stellen, door de menselijke maat aan te houden, een wezenlijke relatie aan te gaan met andere mensen in de verbanden waarin hij/zij leeft, en dat ieder naar vermogen participeert in samenlevingsverbanden(gemeenschapszin en gespreide verantwoordelijkheid). 3-dat er plaats geboden wordt aan ideeën, mensen en maatschappelijke verbanden die de samenleving dienen ten behoeve van welvaart en welzijn(talenten inzetten). 4- dat er betrokkenheid is tussen arm en rijk en tussen jong en oud; we leven met elkaar. solidariteit). 5- dat er een betrouwbare overheid is die grenzen stelt en zekerheid geeft. Een overheid die borg staat voor de beschermwaardigheid van het leven, zorgt voor rechtvaardige samenlevingsverhoudingen en de zwakke, zieke, zorgbehoevende en werkloze een geldelijke basisvoorziening verschaft(publieke gerechtigheid). 6-dat alle werkbare en betaalbare middelen en zo nodig wetgeving wordt ingezet om te bewerkstelligen dat we de aarde en de natuurlijke omgeving steeds goed bewaren. Economie en ecologie brengen we meer in harmonie. (rentmeesterschap,ecologische gerechtigheid).

Kortom: Christendemocratie is de uitdaging het begrensde goede pad te vinden in een turbulente wereld.

1[1] Algemene cultuuropdracht. Onderdeel van het mens-zijn zelf. Niet ondergeschikt aan een maatschappelijk systeem. Naar aanleiding van: Pr. van uitgangspunten CDA,, pag.12.

1[2] Persoonlijke verantwoordelijkheid. Zie Mattheus 25. Vergelijking van de talenten.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.