Huisvestingsplan

Huisvestingsplan

 

In het recente verleden mocht de Gemeente Brummen maar zeer beperkt bouwen. Nu liggen er kansen, die verstandig gebruikt moeten worden, waarbij overleg binnen de regio van belang is.Het CDA heeft een Huisvestingsvisie ontwikkeld: zie Huisvestingsnotitie Brummen/Eerbeek.

 

Enkele belangrijke punten daaruit.

 

Keuzes CDA

Ø         Het CDA wil dat de bestemmingsplannen met voorrang geactualiseerd worden. Daarna moeten in een hoog tempo alle voorbereidingen voor nieuwbouw in gang worden gezet.

Ø         Het landelijk karakter van de buurtschappen dient behouden te blijven. De leefbaarheid van de kernen Hall en Empe, alsmede van centrum Eerbeek en Brummen, kan vergroot worden door de woningbouw. Vooral de kernen Brummen en Eerbeek moeten gevitaliseerd worden om eigen bewoners, maar ook bezoekers te binden. In Brummen dient de kern rond het Van Limburg Stirum plein versterkt te worden door o.m. de bouw van starterswoningen.

Ø         Regelgeving mag en hoeft geen belemmering meer te vormen om snel ook de uitbreidingsgebieden (Lombok, Elzenbos en mogelijk in Empe) te ontwikkelen.

Ø         Het CDA wil, binnen de wettelijke mogelijkheden, de eigen bevolking voorrang geven bij het verwerven van een woning, vooral voor jongeren en senioren

Ø         De gemeente moet waar mogelijk gebruik gaan maken van haar voorkeursrecht, het eerste recht op grondaankoop.

Ø         Het CDA wil dat de gemeente zich inspant om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren via het aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen (sociale woningbouw). Daartoe dient ze de mogelijkheid te bieden een speciale starterslening af te geven bijv. via de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten. De Woningstichtingen moeten ook gestimuleerd worden om voldoende betaalbare starterswoningen te bouwen en bij verkoop van huurwoningen korting geven aan starters. Gemeente en woningstichtingen moeten e.e.a. in resultaatafspraken vastleggen

Ø         Het CDA wil waar mogelijk de oude wijken herstructureren en tegemoet komen aan de steeds grotere variatie in woonwensen.

Ø         Het CDA kiest voor beperkte nieuwbouw in de kleine kernen met behoud van het eigen karakter. In dit kader pleit ze ervoor om in het schoolgebouw in Oeken behuizing mogelijk te maken, met behoud van (het historische) gebouw en een multifunctionele ruimte. Wellicht dat er een mogelijkheid is om in overleg met de woningstichting Brummen een aantal starterswoningen te realiseren.

Ø         Er dient een actief beleid te worden gevoerd om de verruiming van de bestemmingsmogelijkheden van vrijkomende agrarische gebouwen te optimaliseren. Woningsplitsing vindt het CDA acceptabel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.