Welzijn & zorg

Welzijn & zorg

 

De gezondheidszorg is binnen ons land goed geregeld. Ziektekostenverzekeringen dekken de kosten bij ziekte. We hebben echter in Nederland een lappendeken van allemaal regels en wetten op het terrein van welzijn en zorg voor ouderen en gehandicapten, die in de loop der jaren, op goede gronden overigens, door het Rijk en de Gemeenten zijn vastgesteld. De bekendste wetten in dit kader zijn de AWBZ, de Welzijnswet en de Wet Voorziening Gehandicapten. Om zorg en welzijn te betalen wordt het geld via premies en belastingen, door de burgers opgebracht. Nu is gebleken dat de kosten voor zorg en welzijn exorbitant gestegen zijn en in de toekomst door de vergrijzing nog harder zullen stijgen, waardoor de burgers steeds hogere belastingen zullen moeten opbrengen. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) hoopt men een betere dienstverlening te kunnen realiseren en de kosten in de hand te kunnen houden. Door de uitvoering bij de gemeente onder te brengen kan men beter op de wensen van de burger inspelen en de burger meer inspraak geven. Voor de burger als cliënt betekent de invoering dat ze voor de ondersteuningsvragen naar de gemeente moet

 

De gemeenteraad krijgt een belangrijke taak om de beschikbare geldmiddelen te verdelen over de verschillende beleidsterreinen.

In onze beleidsnota “De WMO, een uitdaging met mogelijkheden” gaan we uitgebreid in opde invoering ervan. 

 

We geven hierna onze belangrijkste prioriteiten en zienswijze ten aanzien van de invoering van de WMO.

 

Als kanttekening merken we op:

1.         De rol van de SWB blijft wat ons betreft ook na de invoering van de WMO geheel intact.

2.         Vóór de invoering van de WMO zal een uitgebreide informatieronde plaats moeten vinden voor alle burgers in de gemeente Brummen. Uitgelegd zal moeten worden op welke wijze de Brummense WMO tot stand is gekomen en hoe de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de wet. De lopende pilot moet daarom worden verlengd en er moet een budget komen voor deskundigheidsbevordering van de medewerkers van het loket.

 

Keuzes CDA

 

Inkomensaspecten

Ø        Het CDA is voorstander van een eigenbijdrageregeling, die vergelijkbaar is met de bestaande in de AWBZ en de WVG. Deze moet echter niet op elkaar gestapeld worden, waardoor de eigen bijdrage te hoog uitvalt. Minder draagkrachtigen moeten worden ontzien.

Contracten gemeente

Ø        Bij het contracteren van de zorgaanbieders wil het CDA dat de gemeente zo veel mogelijk rekening houdt met de verscheidenheid binnen de Brummense bevolking. We pleiten voor vrije keuze van de burgers.

Ø        Het CDA is van mening dat de plaatselijke aanbieders reële kansen moeten hebben om mee te dingen.

Voorzieningen

Ø      Bij de voorzieningen gaat het om zo veel mogelijk maatwerk. Het CDA pleit voor een gericht, maar doelmatig pakket van individuele voorzieningen, zodat iedereen geholpen kan worden. De eigen bijdrage mag niet hoger worden dan de kostprijs.

Ø        Voor de gemeente geldt een zorgplicht. De gemeente dient duidelijk aan te geven welke zorgonderdelen, verstrekkingen en middelen ze onder de zorgplicht denkt te rangschikken. Wij pleiten ervoor de huidige WvG- en Welzijnswet voorzieningen over te nemen in de verordening WMO voorzieningen.

Indicatiestelling en mantelzorg

Ø        Wij pleiten ervoor dat de gemeente bij de indicatiestelling gaat samenwerken met de omringende gemeenten (Stedendriehoek) en dat ze komt tot de vaststelling van een protocol dat het eerste jaar zo veel mogelijk aansluit bij de op dit moment gehanteerde criteria door het CIZ.

Ø        Bij de indicatiestelling moet rekening worden gehouden met de draagkracht en de draaglast van de mantelzorgers. Voorts vinden we dat mantelzorgers en vrijwilligers zelf recht hebben op ondersteuning en deskundigheidsbevordering.

Advies en informatie.

Ø        We stellen voor dat een WMO-raad wordt ingesteld waarin afgevaardigden participeren van de bestaande ouderraden, adviesraden en van de kerken. De WMO raad dient adviesrecht te krijgen over een aantal nader te noemen onderwerpen. De raad wordt ook ingeschakeld bij de eerste opzet van het vierjarenplan en bij het opstellen van de verordeningen. De huidige afzonderlijke adviesraden blijven bestaan.

Ø       Naar onze mening dient er 1 loket voor de informatie en verwijzing te komen. We nijgen ertoe dit loket fysiek in het gemeentehuis onder te brengen. In Eerbeek zou het wellicht op de huidige locatie kunnen blijven, maar de verantwoordelijkheid moet bij de gemeente komen. We hechten er ook aan dat er een uiterst korte lijn komt met het bijstandsloket. De mogelijkheden moeten worden onderzocht om WEGWIJS uit te bouwen tot een echt loket, zoals boven bedoeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.