Financiën

Financiën

 

Door de slechte economische toestand van ons land is de financiële situatie van de gemeente de laatste jaren verslechterd en aan de zwakke kant. Dat komt vooral omdat de reserves noodgedwongen wat aangesproken moesten worden.De komende jaren zullen daardoor moeilijk blijven.

Een vitale gemeente vraagt ook een solide financieel beleid. Dat betekent dat er sluitende begrotingen moeten worden gemaakt, en de resterende reserves pas aangewend kunnen worden indien er zich calamiteiten voordoen.

 

Keuzes CDA

Ø         De inzichtelijkheid van de begroting kan vergroot worden door baten en lasten per onderdeel van de programma’s te tonen. Ook verdient het aanbeveling in de toelichting en cijfers een onderscheid te maken tussen “lopende” activiteiten en “nieuw“ beleid. Jaarlijkse doorlichting van de bestaande activiteiten op doelmatigheid is geboden.

Ø         Het is gewenst een strikte begrotingsdiscipline te handhaven, omdat de financiële impact voor de gemeente van een aantal Rijksmaatregelen, niet geheel valt te overzien.

Ø         Nieuwe plannen moeten zoveel mogelijk door besparingen op lopende uitgaven en oud beleid worden gefinancierd.

Ø         De gemeentelijke tarieven en heffingen moeten in principe kostendekkend zijn. De inflatieontwikkeling mag gevolgd worden. De voorlichting over en de uitleg bij de tarieven moet beter. De gemeente kan de tarieven gebruiken als financiële prikkel om algemeen gewenst gedrag te bevorderen.Berekeningsgrondslagen moeten dat niet verhinderen.

Ø         De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Bij het verlenen van bepaalde diensten, bijvoorbeeld die voor huishoudelijke zorg, kunnen inkomensafhankelijke eigen bijdragen worden gevraagd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.