Welzijn, jeugd & ouderenwerk

Welzijn jeugd & ouderenwerk

 

Sociaal-cultureel werk

o          De sociale betrokkenheid van burgers op elkaar kan bevorderd worden door o.a.goed functionerende wijkraden. Zij creëren de mogelijkheid dat de wijkbewoners invloed kunnen uitoefenen op de voorzieningen in de wijk, waardoor men zich prettig en veilig voelt.

Ouders/gezinnen

o          Als de relaties tussen ouders en kinderen is verstoord is de directe hulpverlening van belang. De opvang van kinderen is dan gewenst. Ook in niet problematische gezinnen speelt een sterke behoefte aan kinderopvang.Schoolgebouwen kunnen een rol spelen bij voor en naschoolse opvang. Van belang is een goede samenwerking tussen scholen, gezondheidszorg en de Stichting Welzijn Brummen (SWB).

Jeugd en jongeren

o          Het is van het grootste belang dat de jeugd en de jongeren opgroeien tot maatschappelijk betrokken mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. De nieuwe wet op de jeugdzorg is in januari 2005 ingegaan. De aandacht voor de jeugd is voor de gemeente van een verplichtend karakter geworden.

Ouderen

o          De verdere ”vergrijzing” van de bevolking zal ertoe leiden dat het percentage ouderen in de gemeente Brummen gestaag gaat toenemen. Het is daarom belangrijk, dat de gemeente -samen met de Stichting Welzijn Brummen en de Adviesraad Ouderenbeleid - actief blijft om de behoeften van de groep te blijven volgen.

 

Keuzes CDA

 

Rol van de Wijkraden

Ø         Het CDA ondersteunt de werkzaamheden van de wijkraden van harte. Waar mogelijk en nodig dienen ze geholpen te worden bij hun activiteiten.

Ouders/gezinnen

Ø         Partijen, die een rol vervullen in de hulpverlening en begeleiding aan en van gezinnen, moeten gestimuleerd worden tot samenwerking en afstemming.
Het CDA pleit voor een mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang, o.a. op scholen ter voorkoming van ongewenste spanningen in het gezin.

Jeugd en jongeren

Ø         Het CDA verwacht van de gemeente dateen jeugd opbouwmedewerker in dienst blijft om een rol te vervullen als vraagbaak en stimulator voor jeugd en jongeren.

Ouderen

Ø         Naast het bieden van thuiszorg is het stimuleren van vrijwilligers en mantelzorgers een mogelijkheid om het ouderen mogelijk te maken langer zelfstandig te blijven.

Ø         Ontwikkel ook (huisvesting)beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Denk hierbij aan de bouw van zogenoemde “kangoeroewoningen”, waarbij de ouder(s) beneden wonen en een kind met gezin boven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.