Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

 

De gemeente Brummen is een plattelandsgemeente die binnen de ruimtelijke ordening van het Rijk zich dient te ontwikkelen als een landelijk gebied. Alle wegen in het buitengebied staan echter onder druk van sluipverkeer. De eventuele verkeersmaatregelen in de kern van Dieren zullen dat nog verergeren.

De verkeershinder bij Leuvenheim is veel te hoog. Deze problematiek vraagt om regionale en provinciale aanpak, waarvoor het CDA zich zal inspannen.

Grote waarde moet worden toegekend aan de inrichting van ons mooie buitengebied. Het CDA heeft daarover een plan ontwikkeld: zie: Nota Ruimtelijke Visie Buitengebied Gemeente Brummen

 

Het accent ligt bij het behoud van de natuurwaarden en bij een duurzame plaats voor de landbouw. Er zal ook ruimte moeten blijven voor nieuwe ontwikkelingen. Vooral de recreatie moet worden gestimuleerd.

 

Keuzes CDA

Ø         De gemeente Brummen dient zich vanuit het historisch karakter en vanuit de verstedelijking van de omliggende gebieden, te ontwikkelen als een groen hart met vitale woonkernen omgeven door duurzame landbouw, landschappelijke gebied met ruimte voor recreatie.

Ø         Versterking van de bestaande landgoederenzone met nieuwe landgoederen als aan de volgende drie eisen wordt voldaan:

o           Oppervlak: ca.25 a 30 hectare;

o           Aansluitend aan bestaande natuur en alleen rood voor rood.

o           Een hoofdgebouw met maximaal twee kleinere bijgebouwen

Ø         Het CDA wil een aantrekkelijk buitengebied behouden door het ontwikkelen van andere, duurzame semi- of niet-agrarische activiteiten (bijv. kamperen bij de boer en ander activiteiten), die in het landschap passen.

Ø         Het is belangrijk dat de agrarische en daarmee verbonden bevolking wordt ondersteund bij het beheer van het cultuurlandschap. De 2e pijler van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) biedt mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en het verkrijgen van gelden voor de plattelandsontwikkeling. Hierop zal actief moeten worden ingespeeld.

Ø         Het is wenselijk dat er een oplossing komt voor de dreiging van het hoge water van de IJssel. Het CDA is echter tegen de dijkverlegging bij Cortenoever. Een bypass onder de Hoven ligt meer voor de hand.

Ø         We willen een verbindingsweg tussen de N 348 en de N345 direct aan de rand van De Teuge en De Hoven (Zutphen). Het buitengebied kan zo ontlast worden van sluipverkeer. Er kan dan ook een verbinding gemaakt worden voor verkeer uit de richting Eerbeek.

Ø         Zuidelijk van de verbindingsweg dient een robuuste groene zone ervoor te zorgen dat het landschappelijk karakter van de gemeente Brummen behouden blijft en wordt versterkt.

Ø         We zullen ons op regionaal en provinciaal niveau inspannen om de verkeersoverlast van de N 348 bij Leuvenheim en van het vrachtverkeer door de Pothof in Brummen te verminderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.