29 maart 2020

Nieuwsbrief afdeling Brummen/Eerbeek

Beste CDA-vrienden.


We leven in barre, bizarre tijden. Soms doet het me denken aan de periode vlak voor de bevrijding in 1945, omdat er hevig rondom ons huis gevochten werd. Het was toen ik hoorde dat we ( zij die op leeftijd zijn ) ook nu eigenlijk het huis niet meer uit mogen. Anderzijds denk ik dan ook aan het lied: ” Kom Kees, het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan” . ( de tweede zin laat ik maar even weg.) Leen Jongewaard zong het indertijd. Al met al vond het bestuur het toch belangrijk om alle CDA-leden en vrienden van de gemeente even een berichtje te doen om enige informatie te delen.

Bestuur:

Gezien de maatschappelijke situatie en de besluiten van de overheden overlegt het bestuur op dit moment alleen via de mail en telefonisch (audio of video). Daarbij bedenke men dat het voltallige bestuur bij deze “griepaanval” tot de risicogroep behoren. Dat was bij de Spaanse griep (anno 1918 – einde eerste wereldoorlog), die vele tientallen miljoenen slachtoffers teweegbracht, niet zo. Er wordt overwogen om binnenkort toch via een video-conference de koppen bij elkaar te steken. We houden elkaar dus wel op de hoogte.


Ledenvergadering:

De ledenvergadering van 19 Mei gaat niet door. Het financieel verslag , het bestuurs verslag en het fractieverslag over 2019 komen alle op de eerstvolgende ledenvergadering, 16 november , aan de orde. Mocht het zo zijn dat er tussentijds vanuit het bestuur of de fractie belangrijke zaken gedeeld moeten worden , dan doen we dat via het nieuwsbulletin. Tenzij de ernst van de situatie overleg nodig maakt. En gezamenlijk overleg met leden dan weer mogelijk is.


Fractie en gemeenteraad:

De fractie vergadert via de telefoon, audio of video. Op dit moment is er een noodwet in de maak die ervoor moet zorgen dat gemeenteraden ook op een ander wijze besluiten kan nemen, dan alleen op de huidige ( fysieke) manier.( denk aan gemeenteraad). Dat duurt waarschijnlijk nog wel even. Daarom werkt de Brummense Raad samen met het College en de Griffie veilige alternatieven uit. We vinden het belangrijk te melden dat fractie en bestuur een groep mensen( CDA-lid of belangstellend) tracht te organiseren, waarop de fractie als “denkgroep/ klankbordgroep ” kan terugvallen bij belangrijke beslissingen. Het aantal mensen dat zich al heeft aangemeld voor de “Denktank heeft inmiddels de 45 overschreden.! ! En dit zijn lang niet allemaal leden. Dat geeft vertrouwen in de zoektocht naar verbreding en verjonging van de achterban. Diverse leden hebben zich daarvoor al opgegeven bij bestuur of fractie. Binnenkort krijgen ze bericht hoe de fractie dat gaat organiseren per onderwerp. Bij eventuele belangstelling daarvoor, kan men zich alsnog melden bij fractie of bestuur.

Wethouder.

Van de wethouders wordt op dit moment nogal wat improvisatievermogen verwacht i.v.m. het virus en de maatregelen rond Corona. Hoewel het ambtelijk apparaat wel zo veel mogelijk thuis en via de telefoon werkt, betekent het toch dat er, naar mijn inschatting en ervaring, vertraging optreedt bij de uitvoering van diverse projecten”, en voorbereiding en aansturing van activiteiten.

Vervolg:

Het bestuur stelt zich voor waar nodig weer met een nieuwsbrief te komen. Dat zal dan een vervolg zijn op deze, met dan bekende informatie die we op deze wijze delen.

Verstrooiing of vertroosting.

Er worden terecht veel maatregelen genomen door de overheden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook de zorgwerkers verdienen lof voor hun enorme inspanningen, Daarnaast kunnen we bij radio en televisie terecht voor informatie en verstrooiing. Maar ik mis wel eens de vertroosting die uitgaat van het bezoek aan een kerk. Ook daar mogen we niet meer naar toe. We eindigen met een korte hymne, die opwelt bij het betreden ervan. “Dat eeuwenoud verhaal, wordt hier opnieuw bezongen, een ruimte klein, wordt wereldhuis van brood. Een weerloos kind , er komt een visioen tot leven. Een wijze Herder lenigt dan de nood.”

Namens het bestuur en de ( steun) fractie : Jaap Ypma, vzt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.