15 oktober 2020

Bij tegenslagen lasten niet doorschuiven naar volgende generatie

Motie van CDA over versnelde afschrijving krijgt brede steun.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 15 oktober van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bepleitte het CDA een versnelde afschrijving van activa, indien bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie nog voor het einde van de voorziene afschrijvingsperiode vervanging moet plaatsvinden van onderdelen van de installatie. De kapitaallasten, de afschrijving van de extra investeringen, mogen bij tegenvallers niet op de lange baan worden geschoven. 

In het bestuur stond een voorbereidingskrediet voor vroegtijdige vervanging van lekke en verzakte effluentleidingen bij de RWZI Amsterdam-West op de agenda. Het dagelijks bestuur en het management van Waternet was aanvankelijk van mening dat er een krediet (budget) werd gegeven voor de gehele RWZI en dat de kosten van individuele onderdelen niet konden worden toegerekend. Daarom zou vervroegde afschrijving ook niet mogelijk zijn. Het CDA had daar bij monde van Thijs Nell toch op aangedrongen in de voorafgaande Commissievergadering. Hij sloot daarbij aan bij opmerkingen van fractievoorzitter Wim Zwanenburg tijdens de algemene beschouwingen bij de Begroting 2020. Zwanenburg merkte toen op, n.a.v. andere tegenvallers bij een project in Maarssen, dat de lasten niet zouden mogen worden afgeschreven op de gebruikelijke lange termijn van 40 jaar, zoals die in de Nota Financieel Beleid eerder (opnieuw) werd vastgesteld. “De financiële implicaties lijken dan zeer beperkt. Met die lange afschrijvingstermijn gaat het bij de tarieven van de waterschapsbelastingen uiteindelijk maar om dubbeltjes, maar die stapelen wel op. Zo betaalt de toekomstige generatie nog steeds voor de kosten van onze misrekeningen of voor assets die al lang niet meer bestaan. En het gaat nu wel om miljoenenbedragen”. 

Het CDA nam daarom nu geen genoegen met de beantwoording door het Dagelijks Bestuur en diende een motie in. Zwanenburg: "In een tijd van digitalisering en goed asset management moet toch een duidelijke toerekening mogelijk zijn. We willen de lasten niet meer doorschuiven naar de toekomstige generatie”.

Bij de RWZI Amsterdam West gaat het om een totale investering voor het vervangen van de effluentleidingen die wordt ingeschat op € 11.750.000, (incl. BTW, een risicoreservering en een onzekerheidsreserve). De reële kosten zouden uiteindelijk zelf uit kunnen komen op meer dan € 15 miljoen. Op basis van de studie in de voorbereidingsfase zullen de kosten meer gedetailleerd in beeld gebracht worden en kan een betere inschatting gegeven worden van de uiteindelijke investering. Afgezien van de kwestie zelf gaat het hier voor de CDA-fractie ook om een verstandig financieel beleid, waarbij de huidige generatie de lasten voor tegenvallers bij projecten moet dragen en de lasten niet mogen worden doorgeschoven. En zeker niet voor een verwijderde leiding die straks niet meer bestaat.

Na een debatje in het algemeen bestuur verkreeg de motie van het CDA uiteindelijk algemene steun en deed DB-lid en portefeuillehouder Peter Smit (VVD) de toezegging dat t.z.t. bij het Uitvoeringskrediet (het definitieve budget) voor de vervanging van de leidingen een voorstel voor versnelde afschrijving aan het bestuur zal worden voorgelegd. Smit: “Wij vinden ook dat we de lasten moeten neerleggen bij de generatie die gebruik maakt van de voorzieningen”.

Zie hier de motie die werd medeondertekend door de fracties van de VVD, van Bedrijven, van Ongebouwd, van de ChristenUnie en van De Groenen. 

Zie hier het Bestuursvoorstel voor vervanging van de Effluentleidingen van de RWZI Amsterdam West
Zwanenburg is overigens wel van mening dat afgezien van de afschrijving van kosten bij tegenvallers bij het waterschap wel sprake is van een verstandig financieel beleid. 

Zie hier het videoverslag van de vergadering. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.