WATERTOETS

Het CDA is voor het handhaven van de Watertoets. De Watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De Watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.
De Watertoets bepaalt bijvoorbeeld dat er voldoende ruimte moet zijn voor waterberging om wateroverlast te kunnen voorkomen.
Op het terrein van de ruimtelijke ordening weegt de provincie alle belangen tegen elkaar af.
Het resultaat staat in de provinciale ruimtelijke structuurvisie.
De gemeenten zijn verplicht een bestemmingsplan voor hun gebied vast te stellen, waarbij rekening moet worden gehouden dat water het eerste ordenende principe bij locatiekeuze is (de Watertoets). Het bestuur van het waterschap legt de gewenste waterpeilen vast in peilbesluiten.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.