HORSTERMEERPOLDER

Bij aanvang van de bestuursperiode (2009-2015) bestond er in verscheidene polders in het gebied van waterschap AGV grote ongerustheid over de plannen van het waterschap. Door in te zetten op samenwerking met de bewoners werd er draagvlak voor het beleid gecreëerd. Voor de Horstermeerpolder wordt een nieuw peilbesluit genomen. Door in te zetten op samenwerking werd steeds het onderlinge vertrouwen versterkt. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht moet zich inzetten voor verdrogingsbestrijding en toegankelijke natuur in de Horstermeer, met daarbij zo min mogelijk natte natuur. Er moet met alle gebiedspartijen de invulling van de natuurfunctie worden besproken. Natuurmonumenten moet worden aangesproken op het beheer en onderhoud van de sloten, dammen en overstortpijpjes. Om oevererosie tegen te gaan is het wenselijk de peilfluctuaties te verminderen. Hiervoor is het nodig het gemaal te renoveren en regelbaar te maken. Naast de voorbereiding van een nieuw peilbesluit loopt sinds de jaren '90 het gebiedsproces Horstermeerpolder, dat onder leiding staat van de provincie Noord-Holland. Zie ook: https://www.cda.nl/waterschappen/agv/actueel/toon/brede-steun-voor-nieuw-conserverend-peilbesluit-horstermeerpolder-waardering-voor-gerard-korrel/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.