DUURZAME ENERGIEBRONNEN

Het CDA is voor inzet van duurzame energiebronnen, maar het is de komende jaren nog onbetaalbaar om helemaal af te zien van het gebruik van fossiele brandstoffen.
Het CDA streeft ernaar dat waterschap AGV binnen de kortst mogelijke tijd energieneutraal  zal worden, maar daarbij moet wel worden ingezet op effectieve maatregen (resultaten, geen symboolpolitiek), waarbij voorkomen moet worden dat dit structureel tot hogere lasten leidt.

De waterschappen leveren een belangrijke innovatieve bijdrage aan de energietransitie. Al meer dan 40 jaar gebruiken waterschappen zuiveringsslib voor het opwekken van energie door vergisting. Met deze ruime ervaring zijn verschillende zuiveringen uitgebouwd tot energiefabrieken. Steeds meer gecombineerde bio-parken, waarin verschillende organische stoffen en mest worden vergist, krijgen vorm. Vaak ook in combinatie met het terugwinnen van grondstoffen. Het CDA is voor de kringloopeconomie en dat houdt bij het waterschap bijvoorbeeld in dat het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties voor biogas wordt gebruikt voor de productie van 'groene' energie en dat ook gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen.
Maaisel dat wordt geoogst bij het reguliere terreinbeheer en slootonderhoud kan onder meer worden gebruikt als bodemverbeteraar, als energiebron, of als grondstof voor Bio-based producten als papier en karton. Het CDA wil daarom dat waterschap AGV actief werk maakt van circulair terreinbeheer.

Ook uitstromend water en verval bij stuwen zijn mogelijkheden om energie op te wekken, maar door de geringe hoogteverschillen, het gering verval in het werkgebied van AGV lijken de mogelijkheden daartoe beperkt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.