EUROPA

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van het oppervlaktewater verder verbeteren. Daarbij passen investeringen in betere rioolwaterzuiveringsinstallaties en toepassing van strengere milieueisen voor het afgeven van vergunningen voor lozingen op het oppervlaktewater en toepassing van de afspraken van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), het agrarisch natuurbeheer en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Boeren en waterschappen kunnen daarbij in Europees verband gebruik maken van subsidies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.