GEBORGDE ZETELS

Er zijn partijen die beweren dat in een modern waterschapsbestel geen plaats meer zou moeten zijn voor aparte, niet gekozen zetels voor agrariërs, bedrijven of natuurterreinbeheerders. Deze categorieën vormen de “geborgde zetels”.

In het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn er 7 geborgde zetels, (3 leden voor de categorie “Ongebouwd”, vertegenwoordigd door leden van de LTO, 3 leden voor de categorie Bedrijven, met vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, en gaat de VBNE over de benoeming van de vertegenwoordiging van de sector Natuurterreinen, 1 lid). Daarnaast is er de categorie Ingezetenen, 23 zetels, waarin de fracties vertegenwoordigd zijn die bij de laatste waterschapsverkiezingen direct gekozen zijn.

De CDA waterschapsfractie Amstel, Gooi en Vecht pleit, binnen het bestuur van het waterschap en binnen de eigen partij in diverse geledingen, voor handhaving van het systeem van de geborgde zetels. Agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties hebben veel belang bij het werk van het waterschap en betalen ook relatief veel waterschapsbelasting. Wat het CDA betreft mogen zij dus ook iets meer invloed hebben in het bestuur dat o.a. besluit over waterpeilen en over de besteding van het belastinggeld. Wij vinden dat de wetgever voor een evenwichtig stelsel heeft gekozen, waarin de oude trits ‘belang, betaling, zeggenschap’ in het waterbeheer nog enigszins recht wordt gedaan.

De geborgde zetels zijn bovendien een continue factor binnen de waterschapsbesturen. Zij brengen specifieke expertise en gebiedskennis in, op basis waarvan gedragen besluiten worden genomen en vertegenwoordigen een specifieke achterban. Als de geborgde zetels in het waterschapsbestuur wegvallen, leidt dat tot een sterke vermindering van de herkenbaarheid van het waterschap als functionele democratie.

De agrariërs als landschapsbeheerders zijn zeer belangrijke partners van de waterschappen en verdienen een aparte positie, mede gezien het bijzondere aandeel dat zij betalen in de totale waterschapslasten. In feite geldt dat ook voor de sector Bedrijven. Het waterschap is een functioneel bestuur, en daarom achten wij de vergelijking ‘Shell krijgt immers ook geen Tweede Kamerzetel’ geen goede. Wij pleiten dus voor handhaving van het bestaande stelsel.

Lijsttrekker Wim Zwanenburg op NPO Radio 1 in debat over democratie in de waterschappen en de geborgde zetels. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.