CALAMITEITEN POLDER

In het gebied van het waterschap is in principe voldoende waterberging aanwezig, waarvan 40% in het boezemgebied en 60% in het poldergebied. Het CDA is van mening dat dit – wanneer het peilbeheer goed wordt uitgevoerd – voldoende is om ook in natte tijden het te veel aan water op te vangen. Er is geen grootschalige waterbergingsopgave meer in het beheergebied van AGV. Polder De Ronde Hoep is door de provincie Noord-Holland aangewezen voor de opvang van hoogwatercalamiteiten. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een schaderegeling vastgesteld. Nu wordt door het waterschap gewerkt aan een inrichtingsplan voor de Ronde Hoep, waarbij met zo min mogelijk schade water kan worden ingelaten in polder De Ronde Hoep om daarmee de Amstelboezem te ontlasten (‘gecontroleerde inlaat’). Daarvoor wil zij het gehele natuur- en landbouwgebied ter grootte van 800 ha, dat in particulier eigendom is, benutten. De woningen in Ouderkerk aan de Amstel aan de noordzijde achter de A9 zullen bij gecontroleerde waterinlaat niet door het water worden bereikt.. De inzet van De Ronde Hoep als calamiteitenpolder moet worden geminimaliseerd door extra maatregelen in de boezem van de Amstel. Er moet volgens het CDA door AGV actief worden gezocht naar kleinschalige berging per gebied/polder, om druk op de boezem weg te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.