INNOVATIE

Het waterbeheer in Nederland is complex, met veel betrokken partijen: meerdere overheden, kennisinstellingen, ingenieursbureaus, bouw- en installatiebedrijven, met maatschappelijke organisaties en belanggroepen. Dit betekent dat doelen veelal in (co)creatie tot stand moeten komen. Het CDA wil graag dat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht als een betrouwbare partner wordt gezien, ook in de samenwerking met andere overheden.

Samenwerking met externe partijen op basis van wederzijds respect. Co-creaties vergt experimenteerruimte. Innovatie is overigens geen doel op zich, maar middel om te komen tot een verduurzaming van onze samenleving, een duurzame verbetering van ons leefklimaat en de waterkwaliteit. Innoveren kan niet zonder leren en leren doen we het meest van onverwachte uitkomsten, soms ook van een flinke tegenslag.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is met de uitvoeringsorganisatie Waternet een van de toonaangevende waterschappen in Nederland. Bij deze positie past ook dat het waterschap zich profileert met innovatieve ontwikkelingen. Innoveren vraagt ook om experimenteren en het beheerst omgaan met risico’s. Risico’s zijn bij innovatie nooit uit te sluiten. Het CDA wil ook aandacht voor patenten, ‘Intellectual Property’, er ligt veel intellectueel kapitaal bij de waterschappen, bij de STOWA, bij de Unie van Waterschappen, bij Waternet en in de samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.

De kennis van de topsector Water in Nederland is niet zo maar een collectief goed, waar we in onderlinge samenwerking zo maar van gebruik gemaakt mag worden. Ingenieursbedrijven uit China, India en andere landen gaan met deze kennis aan de haal als we niet uitkijken. De risico’s zijn voor de belastingbetaler, die mag daar dan ook voor profiteren als we mooie opbrengsten realiseren. Het CDA vindt dat het budget voor innovatie gemaximaliseerd moet zijn en gekoppeld moet zijn aan thema's. 

 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.