LOOSDRECHTSE PLASSEN

De Loosdrechtse Plassen zijn een van de belangrijkste watersportgebieden in Nederland, onderdeel van de van de Natte As (Nota Ruimte), behoren tot het nationale landschap Groene Hart en maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.

Vanaf de vijftiger jaren verloor het Loosdrechtse plassengebied haar helderheid als gevolg van toenemende vervuiling, vooral fosfaatbelasting. Belangrijke veroorzakers hiervan waren indertijd ongezuiverde lozingen en het inlaatwater uit de Vecht. Als Laagveengebied is het doorzicht in de Loosdrechtse plassen minder en door de recreatievaart is het water tevens vertroebeld door zogenaamd zweefslib en algen.

De watergangen en doorvaarten naar de jachthavens zijn in de laatste jaren verslechterd door achterstallig onderhoud (wegens niet baggeren).  Door achterstallig beheer vallen bovendien de karakteristieke legakkers geleidelijk ten prooi aan het water. Het aanpakken van genoemde problemen is een kostbare aangelegenheid. Eerdere voorstellen, het Herstelplan Loosdrechtse Plassen (verdiepingenplan), van het waterschap en andere betrokken overheden zoals de provincie waren omstreden en het ontbrak aan een bestuurlijk draagvlak. De betrokken overheden hebben een herstart gemaakt en zijn opnieuw met de planontwikkeling begonnen en hebben ook het overleg met vertegenwoordigers van de recreatiesector opnieuw opgestart. Het CDA is van mening dat er zo snel mogelijk moet worden begonnen aan een (herstel)plan voor de vaarwegen.

Het CDA vindt dat de waterkwaliteit snel moet verbeteren door te baggeren en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Mooiere natuur en betere recreatiemogelijkheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.