17 oktober 2020

Ideale locatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Huizen en Blaricum?

Ideale locatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Huizen en Blaricum?
CDA wijst op logica van keuze voor locatie Huizen

Waterschap AGV start een locatieonderzoek naar nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie als alternatief voor de RWZI’s in Huizen en Blaricum. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat een locatieonderzoek starten naar de meest geschikte vestiging van een vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie, als alternatief voor de huidige RWZI’s in Huizen en Blaricum. Deze RWZI’s zuiveren het water voor de gemeentes Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen. In het vervolgonderzoek wordt vooralsnog uitgegaan van nieuwbouw op een locatie waar nieuwe, innovatieve, efficiëntere, schonere, doelmatige en meer duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie tot stand kan komen. Met het bestuursakkoord Waterbetrokken wil het waterschap bovendien invulling geven aan de bestuurlijke ambities van verbetering van de waterkwaliteit in de Gooyergracht (waar nu het effluent van de RWZI Blaricum op wordt geloosd) en van regionale samenwerking in de energieopwekking. Bij de beoordeling van de locaties worden zo de verschillende bestuurlijke criteria meegewogen zoals doelmatigheid, omgeving, duurzaamheid, bedrijfsvoering, tijdigheid en risico’s. 

Het bestuur van het waterschap heeft eerder een Masterplan Zuiveringen vastgesteld met Toekomstbeeld voor de Zuiveringskringen, waarin het voornemen werd opgenomen om de twee zuiveringen Blaricum en Huizen op de middellange termijn samen te voegen. Van de huidige zuiveringen zijn de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en procesautomatisering installaties verouderd en aan het einde van de technische levensduur. De noodzakelijke vervangingen vallen in de periode 2022-2034. 

Volgens het DB van het waterschap zijn de huidige zuiveringen beide niet ideaal gelegen. De zuivering in Huizen ligt dicht bij een natuurgebied. De gemeente heeft aangegeven dat in relatie tot hun ruimtelijke plannen dat verplaatsing van de zuivering wenselijk zou zijn. In Blaricum is de zuivering via de weg in de historische dorpskernen Blaricum en Larendorp ontsloten en ligt daarbij ongunstig qua transport van hulpstoffen. Het slibtransport gaat al niet meer door de dorpskernen (maar via de A27).

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start nu een vervolgonderzoek naar de potentiële locaties voor het samenvoegen van de zuiveringen van Blaricum en Huizen, zonder dat daarbij alternatieven als in standhouden en renoveren van de huidige locaties op voorhand afvallen. Dit locatieonderzoek beoogt om tot (een) haalbare en door het waterschap en de gemeenten gedragen variant(en) te komen. Het Gooi kenmerkt zich door dicht bebouwde woonkernen met veel particulier bezit en omsloten door beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Of het lukt om een nieuwe locatie te vinden voor een nieuwe zuivering is onzeker. Om die reden is het ook belangrijk om de nieuwbouw op de zuivering van Blaricum als serieuze variant mee te nemen.

Zwanenburg: “locatie Huizen is een logische keuze”
In de bijdrage aan Algemeen Bestuursvergadering en daaraan voorafgaande commissievergadering wees Wim Zwanenburg namens de CDA-fractie op de logica van een keuze voor het terrein van de huidige RWZI in Huizen Zwanenburg woont binnen loopafstand van deze RWZI hij komt regelmatig bij de naastgelegen sportaccommodatie en het terrein bij de haven van Huizen. “Het waterschap moet niet alleen kijken naar de RWZI zelf, maar ook naar het totale rioolstelsel, inclusief de rioolgemalen. De RWZI ligt aan het einde van de pijp. In Huizen is bovendien sprake van hoogteverschillen die voordelig zijn voor de huidige locatie van de RWZI. De gemeente Huizen heeft bovendien de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in vernieuwing en vergroting van de rioolcapaciteit. Een keuze voor een andere locatie is een enorme kapitaalvernietiging. De huidige locatie levert nauwelijks overlast op, want door bosschages is de RWZI nauwelijks zichtbaar. Er is soms wel sprake van een lichte geuroverlast, maar met de bouw van een nieuwe innovatievere RWZI kan daar ook wat aan gedaan worden”. 

Geen overlast
Zwanenburg had bij leden van het vorige en huidige College van B&W van de gemeente Huizen en gemeenteraadsleden navraag gedaan en had vernomen dat er bij de gemeente nooit of zeer zelden klachten van geuroverlast waren binnengekomen, zelfs niet van de restaurants aan de kop van de Oude Haven. “Momenteel worden er zelfs nieuwe huizen gebouwd in de nabijheid van de RWZI Huizen. De camper-kampeerplaats naast de RWZI is vaak druk bezet en de gasten realiseren zich vaak niet eens dat zij naast een RWZI-locatie kamperen. De nieuwe RWZI in Hilversum is ook een voorbeeld van hoe een RWZI compacter kan worden en goed ingepast in de omgeving. Ook bij die RWZI liggen natuurterreinen, woningen en sportvelden vlak in de buurt”. Zwanenburg meent dat een keuze voor een andere locatie dan de RWZI Huizen enorme extra investeringen zou vergen in rioolgemalen en het omleggen van het rioolstelsel. “Die hogere extra maatschappelijke kosten moeten wij vermijden”. Zwanenburg meent bovendien dat de keuze voor de RWZI Huizen ook wel ingepast zou kunnen worden in de Kustvisie van de gemeente Huizen. Op het terrein van de huidige RWZI is ook een vleermuizenkelder en oeverzwaluwenwand die door de Vogelwerkgroep Het Gooi wordt onderhouden, dus ook verscheidene natuurwaarden worden door de huidige locatie ondersteund. Ook wordt op de huidige locatie RWZI Huizen al aan energieopwekking gedaan omdat er in september 2016 al veel zonnepanelen werden geplaatst. ”. 

Slibtransport per schip
In de commissievergadering deed een ander waterschapsbestuurslid de suggestie om het rioolslib van de RWZI, dat van Huizen naar Amsterdam moet worden vervoerd, per schip te transporteren. Zwanenburg ondersteunde die suggestie en vroeg of die ook bij het locatieonderzoek betrokken kon worden. 

Zie hier het Bestuursvoorstel en de nota Toekomstbeeld rwzi’s Blaricum en Huizen..

Zie hier het videoverslag van de Commissievergadering van 23 september 2020, agendapunt 4.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.