30 november 2019

Inbreng CDA AGV bij Begroting 2020

Op donderdagavond 28 november vonden in het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht algemene beschouwingen plaats t.g.v. de Begroting 2020.Tegelijkertijd presenteerde het nieuwe dagelijks bestuur een Uitvoeringsprogramma van het Bestuursakkoord 2019-2023 en werd de financiële doorrekening van het Bestuursakkoord afzonderlijk gepresenteerd als een Eerste Begrotingswijziging 2020.

In de algemene beschouwingen stond fractievoorzitter Wim Zwanenburg uitgebreid stil bij de reeks van onderwerpen. Hij benadrukte dat het van belang is dat het waterschap een efficiënt en effectief ‘duurzaam’ beleid voert en aan het draagvlak en vertrouwen werkt door inwoners en organisaties steeds bij het beleid te betrekken. Hij waarschuwde daarbij voor dubbelzinnige, onbegrepen wet- en regelgeving en hogere lasten. De problemen bij Afval Energie Bedrijf (Amsterdam) en de problemen met het verwerken van het zuiveringsslib van het waterschap laten zien dat het voeren van effectief beleid, dat daadwerkelijk de gestelde doelen haalt, èn ook voldoende maatschappelijk draagvlak bere-moeilijk is.

In de algemene beschouwingen besteedde Wim Zwanenburg aandacht aan:
de problemen met de vuilverbranding van het Amsterdamse AEB en de verbranding van het zuiveringsslib van waterschap AGV;
- de stikstofcrisis en de PFAS-problematiek. Zie in dit verband ook het Amendement bij de Begroting 2020 van het waterschap AGV over de kosten van PFAS;
- het begrip ‘natuur’ (in Nederland bijna altijd cultuurgebied) en de financiering van ‘natuurherstel’;
- het anders omgaan met financiële tegenvallers bij de uitvoering van projecten door deze niet naar toekomstige generaties door te schuiven door een lange afschrijvingstermijn;
- het borgen van kennis over het waterbeheer in de organisatie, bij kennisinstellingen, digitalisering en patentering;
- de rol van de waterschappen in de Energietransitie en de mogelijkheden van aquathermie.

Zie hier de link naar de plannen van het waterschap voor 2020.

Zie hier de link naar de algemene beschouwingen namens de CDA-fractie.

Zie hier de link naar vragen van de CDA-fractie bij de algemene beschouwingen.

Op 11 februari 2020 ontving de CDA-fractie de volgende antwoorden van het Dagelijks Bestuur.

Zie hier de link naar de algemene beschouwingen van de andere fracties in het Algemeen bestuur van het waterschap.

Zie hier de link naar de videoregistratie van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap van 28 november 2019, waarin de Begroting 2020 werd vastgesteld (kijk naar de inbreng van Wim Zwanenburg vanaf 1:30:20 uur).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.