30 juni 2020

Verslag van de slibcrisis bij AGV door de problemen bij AEB

Problemen met gezuiverd rioolslib
Het wegvallen van de verwerkingscapaciteit bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) leidde in de zomer van 2019 tot een zeer urgent probleem voor de afvalwaterzuiveringstaak van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). In juni 2019 gaf AEB aan geen zuiveringsslib meer te kunnen verbranden door het stilleggen van de verbrandingsovens. In combinatie met een landelijke schaarste aan verwerkingsmogelijkheden leidde dit tot een situatie waarin AGV het zuiveringsslib niet kwijt kon.

Het slib hoopte zicht hierdoor op in de afvalwaterzuivering en heeft in de beginfase geleid tot een overschrijding van normen van het gezuiverde afvalwater dat na zuivering in het Noordzeekanaal werd geloosd. Hierdoor zijn op drie momenten een te hoog gehalte aan voedingsstoffen via het Noordzeekanaal in de Noordzee terecht gekomen. Een zeer onwenselijke situatie. Als reactie heeft AGV onmiddellijk een crisisorganisatie opgericht en ging met partijen in gesprek over een oplossing om het slib kwijt te kunnen. De landelijke krapte en soms ook gebrek aan draagvlak rondom potentiele opslaglocaties maakten de zoektocht heel moeilijk.

Transport van slib naar slibdepots elders 

AGV heeft echter alles in het werk gesteld om het afvalwater te kunnen blijven zuiveren. Als tijdelijke oplossing heeft AGV het zuiveringsslib op kunnen slaan op verschillende locaties in het land. Vanwege dit ligging van deze depots in verschillende delen van het land waren hiervoor een fors aantal extra transportbewegingen noodzakelijk. Deze opslag van zuiveringsslib is per definitie tijdelijk omdat opgeslagen zuiveringsslib ook weer weggehaald moet worden en moeilijk verwerkt kan worden. Naast tijdelijke opslag heeft AGV samen met het Rijk en de Unie van Waterschappen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor permanente stort.  In het verlengde van dit onderzoek heeft AGV aandacht gevraagd voor het nationale probleem van krapte voor de afzet van zuiveringsslib. Daarnaast is het AGV gelukt contracten af te sluiten met alternatieve verwerkers van zuiveringsslib. Al met al een zeer intensieve zomer, met diverse media optredens voor het nieuwe Dagelijks bestuur.

Herstart AEB
Sinds november 2019 zijn de ovens van het AEB weer gestart. Dit betekent dat een groot deel van het zuiveringsslib van AGV verwerkt kan worden bij AEB. Hierbij is door AEB aangegeven dat de hoeveelheid slib die verwerkt kan worden in de ovens minder is dan de contracthoeveelheid. De contracten met alternatieve verwerkers blijven daarom nodig. In de komende tijd richt AGV zich op een robuust en duurzaam plan voor de toekomst van onze slibverwerking, gesprekken met AEB over de afhandeling van extra uitgaven als gevolg van de extra uitgaven in 2019 en de verwachte extra uitgaven voor alternatieve verwerking in de komende jaren en het leeghalen van de tijdelijke opslaglocaties en verwerking van het daar opgeslagen zuiveringsslib.

Schade voor AGV
Als gevolg van de problemen in de bedrijfsvoering van het AEB in 2019 heeft het AEB de contractuele verplichtingen uit de Slibleveringsovereenkomst 2013- 2023 voor de afname van het zuiveringsslib van AGV niet waar kunnen maken. De geleden schade in 2019 bestaat uit extra kosten die AGV heeft gemaakt voor transport, opslag en alternatieve verwerkingsmogelijkheden van zuiveringsslib. Dit bedrag is door AGV berekend op € 8,6 miljoen. Het AEB geeft aan het resterende deel van de contractperiode maximaal 60.000 ton per jaar te kunnen verwerken. Dit is minder dan de 100.000 ton in het contract. Als gevolg hiervan heeft AGV extra kosten voor transport, opslag en verwerking van zuiveringsslib in de jaren 2020 t/m 2022. Het nog te leiden schadebedrag is vooralsnog geprognotiseerd op € 9,5 miljoen. AGV heeft het AEB aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te leiden schade.

Gevolgen voor AGV na de crisis
In 2019 is het zuiveringsslib van AGV als gevolg van de slibcrisis bij het AEB afgevoerd en tijdelijk opgeslagen in diverse depots in Nederland. Omdat er een verplichting bestaat om de depots weer leeg te halen en het zuiveringsslib te verwerken is er een voorziening gevormd van € 4 miljoen (ter dekking van de kosten van het nog te verwerken slib uit 2019). De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van de opgeslagen tonnage zuiveringsslib in de depots en het verwerkingstarief (inclusief bijkomende kosten als transport- en overslagkosten, adviezen, ondersteunende diensten, onderzoek en depot inrichting).
(Bron: o.m. Jaarverslag AGV).

Visie CDA AGV-fractie
Tijdens de AEB-crisis heeft de CDA-fractie vragen gesteld en het DB actief gevolgd.
Zie daarvoor o.a.:
Schriftelijke vragen van de CDA waterschap fractie aan het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht n.a.v. de AEB-crisis, 09 augustus 2019.

Op de vragen van het CDA werden de volgende antwoorden verkregen:
Antwoordmemo schriftelijke vragen fractie CDA m.b.t. crisis AEB slibverwerkingscapaciteit.

Onze inbreng over het AEB bij de Algemene Beschouwingen (t.g.v. de Begroting 2020 van AGV):

De vraag blijft leven: zijn de lessen geleerd? Onze CDA-fractie heeft in ieder geval behoefte aan een stevige evaluatie, waaronder een kritische beoordeling van alle aan Waternet gerelateerde contractpartijen. Wij hebben ook vragen over de rapportage door de Commissie AEB Onderzoek (van de heren Dijkgraaf, De Winter en Depla), die is aangesteld door de Amsterdamse gemeenteraad. Het eindrapport wordt pas in juni 2020 verwacht. Kunnen we wel zo lang wachten, gegeven ook het feit dat het contract van Waternet met AEB over de verwerking van zuiveringsslib afloopt en we ons aan het beraden zijn over een investering in een slibdrooglijn? Heeft het DB al gesprekken gehad, bent u al uitgenodigd, of heeft het DB zichzelf moeten aandienen, of zijn we in het geheel niet uitgenodigd? In een interview in Het Parool, van afgelopen zaterdag 23 november, stelt AEB-directeur Paul Dirix, dat het probleem met de verbranding van het rioolslib en het tekort aan verwerkingscapaciteit “een landelijke probleem is”. Maar het was wel een zeer urgent ‘Amsterdams’ probleem voor AGV en Waternet. Wat was de rol van de Unie van Waterschappen in het zoeken naar een oplossing? Hoe zit het met de solidariteit tussen de waterschappen, zoals dat ook bij het HWBP wordt toegepast?

Overigens het gebruik van het woord ‘rioolslib’ i.p.v. het woord zuiveringsslib (waar alle grondstoffen al zoveel mogelijk zijn uitgehaald) duidt er al op dat alle groene doelstellingen overboord zijn gezet en dat de directeur van het AEB zich niet of nauwelijks verdiept in de resulterende problemen voor Waternet en ons waterschap.

Zie ook:
AGV:
Problemen met slib.

NRC:
19 apr. 2020 - Solistisch optreden en wensdenken in de Stopera stonden deals steeds weer in de weg.

21 feb. 2020 - Koos de Vink, een van de twee interim-directeuren van het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam, is per direct teruggetreden.

Parool:    
De verkoop van vuilverbranding AEB loopt wederom vertraging op. Door de coronacrisis vragen de voorbereidingen van het verkoopproces meer tijd dan voorzien. Jari Goedegebuure, 3 juni 2020.

Crisis vuilverbranding AEB was te voorkomen geweest.
Het stilvallen van AEB was te voorkomen geweest. Dat is de conclusie na maanden onderzoek naar het functioneren van de vuilverbranding. In een rapport wordt geadviseerd dat Amsterdam zich niet minder, maar meer met AEB gaat bemoeien. Ruben Koops 2 juli 2020.

AEB verkoopt biomassacentrale om schuldeisers te kunnen betalen
Afvalbedrijf AEB gaat de nieuwe biomassacentrale verkopen om uit de financiële problemen te komen. Met een akkoord tussen banken en de gemeente komt het bedrijf in rustiger vaarwater. Ruben Koops.1 juli 2020.

FD:
Afvalverwerker AEB is een jaar na de crisis weer terug bij af.
Een jaar geleden brak een crisis uit rond vuilverbrander het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. Eigenaar gemeente Amsterdam stelde een puinruimer aan en zette het bedrijf in de etalage. Maar AEB zit nog steeds in de rode cijfers. Ondertussen groeit de twijfel of AEB nog verkocht zal worden.

Afvalverwerker AEB blijft ook in nieuwe deal schulden stapelen.

Commissie kraakt rol gemeente Amsterdam bij crisis afvalverwerker AEB.

Binnenlands Bestuur:
Zie hier ook de link naar een artikel uit het blad Binnenlands Bestuur, 8 juni 2020, Waterschappen voor vele miljoenen het slib in.
en zie ook:
SLIBVERWERKING MOLENSTEEN VOOR WATERSCHAPPEN
Harry Perree, 09 jun 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.