20 oktober 2020

Vragen n.a.v. de aanslagen Waterschapsbelastingen AGV

De CDA-fractie in het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft vragen gesteld over de n.a.v. van de aanslagen van de waterschapsbelastingen.

Meerdere aanslagen per jaar voor ‘Gebouwd’
Veel ingezetenen van het waterschap AGV ontvingen, wanneer zij ook woningeigenaar zijn, de laatste jaren meerdere aanslagen van de waterschapsbelastingen in hetzelfde jaar. In dat geval ontvingen deze inwoners een eerste aanslag voor de zuiveringsheffing en voor het bewonersdeel van de watersysteemheffing en later in het jaar een tweede aanslag voor het gedeel ‘Gebouwd’ van de watersysteemheffing. Eigenaren van één of meer gebouwen betalen daarbij een percentage van de WOZ-waarde. Deze gegevens worden door de gemeenten versterkt aan het waterschap, in feite aan Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap. Niet alle gemeenten zijn in staat om die gegevens tijdig aan het leveren bij het waterschap. Daarom wordt de aanslag soms gesplitst toegezonden aan ingezetenen die ook woningeigenaren zijn. Dit veroorzaakt irritatie omdat veel inwoners bij ontvangst van de aanslag denken dat zij die al betaald hebben. De begeleidende brief en flyer bij de eerste aanslag schiet naar de mening van de CDA-AGV-fractie tekort, omdat deze geen aankondiging en uitleg bevat dat er nog een tweede aanslag volgt over een ander gedeelte van de waterschapsbelastingen. Het CDA pleit al jaren voor het zoveel mogelijk verzenden van één nota, wat scheelt in de inningskosten en bovendien meer duidelijkheid verschaft aan de inwoners van het waterschap over wat zij betalen en waarom zij betalen.

Zie hier de schriftelijke vragen van de CDA-AGV-fractie aan het Dagelijks Bestuur.

Op dinsdag 25 november ontvingen de CDA-fractie en de overige AB-leden van AGV deze antwoorden op de gestelde vragen. 

Zie ook: Waterschapsbelasting AGV en Waterschapsbelasting, bekijk de kosten, betaal uw aanslag.
en: voorbeeld-aanslag-2020

Disproportionele stijging van tarieven voor de categorie ‘Ongebouwd’
Een andere kwestie die de fractie in de vragen aan de orde stelde is de voorlichting over de disproportionele stijging van het tarief voor de watersysteemheffing voor de categorie Ongebouwd (landeigenaren en wegen). Dit is al jaren een punt van aandacht in het bestuur van het waterschap. Momenteel wordt bij de Unie van Waterschappen, mede op initiatief van het waterschap AGV, gewerkt oplossing van een aantal knelpunten door een verbetering van het stelsel van de waterschapsbelastingen. AGV wil daarmee bereiken dat een meer gelijkmatige tariefontwikkeling van de verschillende categorieën mogelijk wordt. Nu lopen de percentages van de tariefstijging erg uiteen. Het bestuur van het waterschap AGV is nu verplicht een (door de landelijke overheid vastgesteld) stelsel van regels toe te passen wat er toe leidt dat de tariefstijgingen voor de landeigenaren (vnl. agrariërs) in ons waterschap jaarlijks hoger zijn dan de tariefstijgingen voor de andere categorieën zoals ingezetenen, gebouw en natuur. De CDA-fractie is van mening dat de voorlichting daarover eveneens tekort schiet. De categorie Ongebouwd is verplicht om een bepaald minimum percentage van de totale opbrengst van de watersysteemheffing op te brengen. Dit totaalbedrag wordt over een steeds geringer aantal agrariërs en landeigenaren opgelegd omdat het landbouwareaal in ons gebied afneemt omdat er steeds meer gebouwd wordt en steeds meer landbouwterrein als natuurterrein is aangemerkt. Het draagvlak voor het gedeelte Ongebouwd van de watersysteemheffing wordt steeds meer uitgehold, omdat ook steeds meer agrariërs hun bedrijfsvoering staken. Indien er nog maar één actieve boer zou overblijven in ons waterschap zou hij of zij het gehele bedrag moeten opbrengen. 

Zie ook: Uitleg aanslag waterschapsbelasting
en: Belastingregels
en: Definitief voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.