04 juli 2020

Waterschap sluit 2019 financieel af met positief resultaat

Hoewel in 2020 het nieuws over de coronacrisis vrijwel alle bestuurlijke vraagstukken overschaduwd keek het bestuur van de waterschap de afgelopen weken ook terug op 2019. In de vergadering van het bestuur op 2 juli werd het Jaarverslag vastgesteld met een positief financieel resultaat.

Nieuwe bestuursperiode 2019-2023
2019 was ook het jaar van de waterschapsverkiezingen in maart. Meer dan een half miljoen inwoners van het AGV-gebied hebben gestemd, een goede opkomst en hoger dan vier jaar geleden. Na de verkiezingen vormden de partijen VVD, PVDA, Water Natuurlijk en Ongebouwd (LTO) een nieuw Dagelijks Bestuur, waarin het CDA niet terugkeerde. Het DB ging terug van 5 naar 4 leden (met een gelijkblijvend totaal aantal FTE’s). DB-lid Gerard Korrel, die namens het CDA in het DB zat van 2009 tot en met mei 2019, nam afscheid. Nico de Jong, AB-lid van 2015-2019 en Commissielid van 2009-2015 nam eveneens afscheid. In 2019 werd na de verkiezingen de CDA-fractie gevormd door de AB-leden Wim Zwanenburg (fractievoorzitter), Astrid Verweij-Bouwman en de Commissieleden Thijs Nell en Ron Wever.
Op 11 juni 2019 stelde het nieuwe Algemeen Bestuur het Bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 vast en dit bestuursakkoord werd door de CDA-fractie in het waterschapsbestuur positief, maar ook kritisch beoordeeld. Het waterschapsbestuur zet in op de thema’s samenwerking met andere overheden, participatie van de burgers (‘ingezetenen’ in waterschapsjargon), klimaatadaptatie, duurzame landbouw, herstel van biodiversiteit, energietransitie, kringloopeconomie en bodemdaling. Tegelijkertijd blijft het bestuur oog houden voor een verantwoorde financiële ontwikkeling en gematigde stijging van de waterschapsbelastingen. Het hoogste goed voor het waterschap blijft: voldoende schoon water en droge voeten voor alle inwoners.

In 2019 werd het waterschap ook geconfronteerd met onverwachte ontwikkelingen in de omgeving. De landelijke PFAS- en stikstofproblematiek gaven in het najaar van 2019 veel onzekerheid voor de uitvoeringsprojecten van het waterschap, uitgevoerd door Waternet. Sinds begin juli lagen de verbrandingsovens van het Afval Energie Bedrijf (AEB) stil door problemen bij het bedrijf. De AEB-crisis leidde tot een slibcrisis, waarbij het waterschap grote problemen kreeg met de afzet van zuiveringsslib, het restproduct van het zuiveren van afvalwater. Het waterschap AGV moest dagelijks acht vrachtwagens slib kwijt om de vele liters afvalwater van Amsterdam tot en met ‘t Gooi te kunnen blijven zuiveren. In het waterschap zocht een crisisorganisatie naar een oplossing van het slibprobleem, samen met en in goede afstemming met het dagelijks en algemeen bestuur.

In de bestuursvergaderingen werden stevige discussies gevoerd, zoals over de slibcrisis en het muskusrattenbeheer. De Nota Peilbeheer, Strategie bodemdaling en de nieuwe Keur werden vastgesteld, waarmee belangrijke bijdragen worden geleverd aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Ook besloot het bestuur voor de inzet op innovatieve projecten, onder andere met een nieuwe vorm van sanitatie op het te ontwikkelen woongebied Strandeiland, om maximaal grondstoffen en energie uit afvalwater terug te kunnen winnen en zodoende bij te dragen aan de circulaire economie. Met verstevigde en herbevestigde ambities wordt daarmee de lijn van het vorige bestuur (2015-2019, inclusief het CDA) voortgezet.

De CDA-fractie benadrukt dat ondanks constateringen van een tegenvallende waterkwaliteit van enkele kleinere gebieden, de waterkwaliteit van het gebied van waterschap AGV over het algemeen goed is.Zo is onder meer de kwaliteit van het Amsterdamse grachtenwater met sprongen vooruit gegaan. De CDA-fractie meent dat op het gebied van waterkwaliteit al veel bereikt is, maar tegelijkertijd vindt de fractie het zeer positief dat er een beroep op (jonge) ingezetenen wordt gedaan voor metingen van de waterkwaliteit.

Financieel positief resultaat
De jaarrekening van het waterschap kwam in 2019 € 8,4 miljoen voordeliger uit dan het begrote nadelige saldo van € 5,1 miljoen en sloot daarmee op een positief saldo van € 3,3 miljoen (werkelijke kosten minus werkelijke baten). Dit resultaat is inclusief de begrote onttrekking aan de tariefegalisatiereserves (€ 5,1 miljoen). Dit voordelige, meevallende resultaat is voornamelijk te danken aan hogere opbrengst van de waterschapsbelastingen (€ 16,9 miljoen), maar daarnaast zijn de kosten hoger dan begroot (€ 8,5 miljoen). De hogere kosten werden voornamelijk veroorzaakt door een hogere solidariteitsbijdrage aan het landelijke Hoogwater Beschermings Programma (HWBP) en door de slibcrisis.

In 2019 is het zuiveringsslib van AGV als gevolg van de problemen bij het AEB afgevoerd en tijdelijk opgeslagen in diverse depots in Nederland. Voor transport, opslag en alternatieve verwerkingsmogelijkheden van zuiveringsslib zijn de extra kosten voor AGV berekend op € 8,6 miljoen (inclusief een voorziening). Omdat er een verplichting bestaat om de depots weer leeg te halen en het zuiveringsslib te verwerken is er een voorziening gevormd van € 4 miljoen (ter dekking van de kosten van het nog te verwerken slib uit 2019).

De belastingopbrengst viel € 16,9 miljoen hoger uit dan de begroting 2019. Voor € 8 miljoen heeft dit betrekking op het belastingjaar 2019, en voor € 8,9 miljoen op voorgaande belastingjaren (meevallers met de posten Kwijtschelding & Oninbaar), door een administratieve inhaalslag. De waardestijging van huizen in het gebied van het waterschap leidt tot hogere opbrengsten. Ook het aantal ingezetenen nam toe en daarmee ook het aantal ‘vervuilingseenheden’, waardoor niet alleen de Watersysteemheffing, maar ook de Zuiveringsheffing hoger uitviel.

In de vergadering van 2 juli werd ook de Nota Financieel Beleid van het waterschap geëvalueerd en dit beleid kan op instemming van de CDA-fractie rekenen, mede omdat het waterschap financieel over voldoende reserves beschikt. 

Zie hier de link naar de website van het waterschap AGV, het Jaarverslag met een thematisch overzicht van de beleidsterreinen van het waterschap.

Zie hier link naar het samenvattende Bestuursvoorstel over het AGV-Jaarverslag 2019.

Zie hier de link naar de volledige versie van het Jaarverslag 2019 (zowel beleidsinhoudelijk als financieel).

Zie hier de link naar de Staat van Ons Water, de uitvoering van het waterbeleid in Nederland in 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.